Ambient Intelligence

Lectoren: dr.ir. Wouter Teeuw
Bedrijfslector: dr.ir. Jan Laarhuis
Associate lector: vacature
Gastlector: Nirvana Meratnia

 

Ambient Intelligence, English translationAmbient Intelligence: toekomstvisie

Met de term ambient intelligence wordt een toekomstvisie aangeduid. In deze visie zijn omgevingen zich bewust van de aanwezigheid van personen, hun gedrag, of zelfs hun intenties, en daarmee van een bepaalde situatie, en kunnen daarop ook reageren. Ambient intelligence is het concept van een alom aanwezige technologie die ingebed is in ons dagelijks leven.  
Tegelijkertijd is deze technologie niet zichtbaar, maar ingebed in alledaagse objecten zoals mobieltjes, huishoudelijke apparaten en TV’s.
Tot dusver is er bij slimme apparaten veel aandacht geweest voor technologie zoals sensoren of embedded systems. Een verbreding vindt plaats richting intelligentie, redeneren en emoties, waarbij de mens (werknemer of klant) centraal komt te staan.  
Kunnen we over korte of langere tijd iemands gedrag leren en hierop inspelen? Zo kunnen we komen tot een anticipatief systeem dat inspeelt op wat kan gaan gebeuren. Een systeem dus dat weet wat er speelt en daarop reageert, en ook door de gebruiker begrepen wordt. De mens treedt op de voorgrond en is vooral geïnteresseerd in wat we kunnen met de technologie, in de functionaliteit en ook steeds meer in de beleving, en niet zozeer in de technologie zelf.

“The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it”
(Mark Weiser, Xerox Park, 1991)

Onderzoek intelligentie en interactie

Het Lectoraat Ambient Intelligence richt zich op slimme omgevingen. Het lectoraat heeft daarbij gekozen voor toepassingen rondom veiligheid en sport. Projecten rondom veiligheid zijn veelal in samenwerking met de brandweer. De projecten Firebee en MoSeS bijvoorbeeld. In het project Firebee zijn oplossingen ontwikkeld om in gebouwen zonder infrastructuur met sensoren te bepalen waar een brandweerman is. Deze sensoren zijn aangebracht in de schoen van de brandweerman. In het MoSeS project is een systeem ontwikkeld om de fysieke gesteldheid van brandweermannen en hun omgeving te monitoren op afstand. 

Rondom sport besteedt het lectoraat veel aandacht aan het monitoren van sporters. Het SaxShirt, een sensorshirt dat sensoren integreert in textiel, is daar een voorbeeld van. Dit project kreeg veel aandacht en werd zelfs gehonoreerd met een STW demonstrator subsidie. Het onderzoek richt zich op metingen van sensoren (sense), fysiologische modellen om de gemeten data te interpreteren (think) en het integreren van trilsensoren in het shirt om terugkoppeling te kunnen geven (act). Het trio 'sens-think-act' representeert ook de drie onderzoekslijnen van het lectoraat. Bij 'act' gaat het daarbij niet alleen om technologie, maar ook om gedragsbeinvloeding in het algemeen. Bijvoorbeeld  hoe je ervoor zorgt dat mensen zich 'automatisch' veilig gedragen. Bijvoorbeeld via zintuigbeïnvloeding of marketingtechnieken

Samenwerking lectoraat Ambient Intelligence

Kennis wordt opgebouwd door projecten waarin bedrijven, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken. Het lectoraat heeft een groot netwerk van (regionale) bedrijven en kennisinstellingen. Dankzij goede contacten met het bedrijfsleven is het onderzoek vaak vraaggestuurd. Ook werkt het lectoraat samen met lectoraten van Saxion en andere Hogescholen (Windesheim, Fontys, Hanze, Utrecht, Amsterdam, ArtEZ). Het onderzoek is daarbij multidisciplinair. Daarnaast is er een formele en structurele samenwerking met Thales, de Universiteit Twente en Roessingh R&D.

Biografie lectoren Ambient Intelligence

Onderzoeksprojecten lectoraat Ambient Intelligence

Lees meer over de onderzoeksprojecten van het lectoraat Ambient Intelligence

Naorobot Saxion