Visie op onderzoek

Onderzoek van het Kenniscentrum Hospitality draait om co-creatie, waarbij meerdere actoren (o.a. de student, opdrachtgever en onderzoeker) tot een gezamenlijk begrip van het probleem en een mogelijke oplossing komen. De achtergrond van deze aanpak wordt verwoord in het concept ‘mode 2 kennisproductie’. Bij mode 2 kennisproductie is het uitgangspunt dat kennis zowel binnen wetenschap als de maatschappij geproduceerd wordt; kennisproductie vindt plaats daar waar zij toepassing vindt. Probleemarticulatie is een activiteit van meerdere actoren die met elkaar in gesprek gaan. Deze actoren hebben allemaal een andere achtergrond van waaruit zij het centrale probleem bezien. Het probleem wordt daardoor vanuit verschillende perspectieven beschreven en begrepen.

Een belangrijke voorwaarde om te komen tot co-creatie van kennis is transdisciplinariteit. Traditioneel wordt onderzoek verricht vanuit één specifieke discipline. In de werkelijkheid zijn situaties en problemen niet beperkt tot slechts één discipline. Om situaties in de werkelijkheid beter te kunnen begrijpen en om oplossingen voor geconstateerde problemen te kunnen genereren zijn inzichten van meerdere disciplines noodzakelijk. En deze inzichten moeten niet afzonderlijk, maar in gezamenlijkheid duidelijkheid bieden. De transdisciplinaire benadering van onderzoek lijkt hiervoor handvatten te bieden.

Binnen het Kenniscentrum Hospitality wordt gestreefd naar verdere implementatie van transdisciplinair onderzoek. Om de relevantie voor de praktijk van het onderzoek te waarborgen wordt middels het mode 2 model van kennisproductie gewerkt, waarbij onderzoekers en praktijkmensen in gezamenlijkheid komen tot de ontwikkeling van kennis.

Onderzoek in het Kenniscentrum Hospitality vindt plaats binnen verscheidene onderzoeksprogramma’s, ieder met hun eigen onderzoekagenda. Deze onderzoeksprogramma’s zijn langlopende onderzoeken naar een specifiek onderwerp binnen één van de drie thema’s van het kenniscentrum (Experience, Ethics en Economics). Voor alle onderzoekslijnen wordt openheid van resultaten en publicatie nagestreefd. Deze openheid komt tegemoet aan het karakter van Saxion als publieke instelling voor hoger onderwijs en University of Applied Sciences. Met externe opdrachtgevers wordt deze wens tot openheid van data en publicatie voorafgaand aan samenwerking besproken en er wordt vastgelegd hoe hierin gehandeld wordt gedurende de samenwerking en daarna.

Binnen de drie thema's Ethics, Experience en Economics wordt op de volgende vier lectoraten en het programma Kracht van Overijssel samengewerkt.