Het lectoraat Assessment (beëindigd)

In september 2005 kreeg Gerard Straetmans een leeropdracht in het reeds bestaande lectoraat Assessment van dr. Wouter Schoonman. Het lectoraat werd daarna nog tweemaal een verlenging van vier jaar gegund: van 2008 t/m 2011 en van 2012 t/m 2015.

De resultaten en producten van het lectoraat zijn geborgd in de Saxionorganisatie. Dit heeft ondermeer geresulteerd in de opzet van de Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorkwalificatie Examinering (SKE) conform de aanbevelingen van de expertgroep Verantwoord toetsen en beslissen in het Hoger Onderwijs. Daarnaast zijn er maatwerktrajecten mogelijk om de expertise te waarborgen of te vergroten. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Christian Mensink (projectleider BKE en SKE).

"Teachers like to teach, but rarely like to test"

Bovenstaande uitspraak van de Amerikaanse assessmentdeskundige James Popham is niet alleen van toepassing op docenten in de VS. Ook in Nederland is er weinig enthousiasme bij docenten om te toetsen. Vaak is onbekendheid met het vakgebied toetsing daar debet aan. Daar komt bij dat veel docenten ervaren te weinig tijd te hebben voor het toetsen van hun studenten. De gereserveerde houding ten opzichte van toetsing en examinering staat in schril contrast met de uitkomsten van onderzoek dat het belang van toetsing en beoordeling voor de effectiviteit van onderwijs aantoont. 

Toetsing stuurt het leren

Dat onderzoek laat zich bondig samenvatten met de uitspraak dat toetsing het leren stuurt. Een krachtige en gewenste eigenschap, tenminste zo lang het gaat om kwalitatief hoogwaardige instrumenten. Want van instrumenten die niet de cognitieve vaardigheden toetsen die volgens de leerdoelen beheerst moeten worden, kan gemakkelijk een verkeerd signaal uitgaan naar studenten over de manier waarop ze moeten leren. Kwalitatief hoogwaardige toetsen zijn dus niet alleen nodig om juiste beslissingen te kunnen nemen over studenten, maar ook om het leren van die studenten in de juiste banen te kunnen leiden.

Missie: toetskwaliteit verbeteren

Met bovenstaande gegevens als uitgangspunt heeft het lectoraat gewerkt aan de volgende missie: 
Het verbeteren van de kwaliteit van toetsing en beoordeling binnen Saxionopleidingen en hbo-opleidingen van andere hogescholen om zo een bijdrage te leveren aan de effectiviteit van het hoger beroepsonderwijs en aan het behoud, of de verbetering van, de diplomawaarde.

Het lectoraat Assessment heeft aan deze missie gewerkt door middel van:
- onderzoek 
- ontwikkeling van instrumenten en procedures
- professionalisering van docenten  
- kennisverspreiding

De missie van het lectoraat is steeds nauwkeurig afgestemd geweest op de strategische doelstellingen van Saxion. Tijdens de laatste contractperiode (2012-2016) gold dit bijvoorbeeld voor de doelstelling om de uitval in het eerste studiejaar te beperken en het bachelorrendement te verbeteren. Die missie bleek ook goed aan te sluiten bij de adviezen van door de Vereniging van Hogescholen ingestelde expertcommissies (commissie Bruijn; commissie Sluijsmans en commissie Andriessen). De commissies hebben tijdens de contractperiode van het lectoraat diverse maatregelen met betrekking tot toetsing en examinering voorgesteld om de kwaliteit van het hbo-diploma te garanderen.

Kortom, het lectoraat heeft aan een missie gewerkt die steeds nauw aansloot op de behoefte van hbo-opleidingen om serieus werk te maken van de kwaliteitsverbetering op het gebied van toetsen.

 

Meer informatie over de lector en zijn kenniskring Een overzicht van onze onderzoeksprojecten Een overzicht van onze publicaties