Kennisverspreiding

Het lectoraat wilde kennis delen met zoveel mogelijk relevante betrokkenen, maar is zich er steeds van bewust geweest dat het daarbij niet alleen gaat om het verspreiden van onderzoeksresultaten of het bekendheid geven aan ontwikkelde producten, maar ook om het bewerkstelligen van een cultuuromslag.

De cruciale factor inzake de verbetering van toetskwaliteit is de adoptie van de opvatting dat toetsing en examinering een investering is in de diplomawaarde, in plaats van een kostenpost die zo klein mogelijk gehouden moet worden. Zonder voldoende tijd voor de systematische ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van toetsen is de kans klein dat er betere beslissingen over studenten zullen worden genomen. Ondanks alle inspanningen op het gebied van professionalisering van examinatoren.

In veel gesprekken die het lectoraat gevoerd heeft met examinatoren kwam naar voren dat men te weinig tijd had voor deugdelijke toetsing. Dezelfde problematiek speelde bij leden van examencommissies, die een veel zwaarder takenpakket hebben gekregen sinds de commissie Bruijn (Hbo-raad, 2012) en de Inspectie van het Onderwijs (2009) hebben aangegeven dat dit orgaan een meer proactieve opstelling moest hebben ten aanzien van toetskwaliteit.

In veel mondelinge en schriftelijke uitingen van het lectoraat heeft daarom steeds de vraag centraal gestaan in hoeverre toetsresultaten een deugdelijke beslissing over de kandidaten mogelijk maken. Dat dit een belangrijkere vraag is dan die naar de kosten van toetsing en examinering beseft iedereen die nadenkt over de gevolgen van onterecht uitgereikte of onthouden diploma's. 

 

Geen formulier geconfigureerd.