Nieuws/columns

Statusupdate onderzoeken - maart 2018

Er zijn het afgelopen half jaar verschillende onderzoeken uitgevoerd, opgestart en afgesloten.

Met Thyrza Hylkema werd met de publicatie 'Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten' een meerjarig project bij Attendiz afgesloten. We zijn trots op de behaalde resultaten op de werkvloer en de publicatie in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Met het Raak Publiek-project 'Leren van Spel' ontwerpen we met leerkrachten in een Professionele Leeromgeving (PLG) een rijke en krachtige speel-/leeromgeving. De eerste gegevensverzameling binnen het onderzoek us afgerond en inmiddels wordt er met twee scholen gewerkt aan het ontwerpen en evalueren van krachtige speel-/leeromgevingen met speciale aandacht voor de begeleidende rol van de leerkracht. In het ontwerp worden doelen op het gebied van taal, rekenen en Executieve Functies (EF) opgenomen en is er aandacht voor de affordanties van materiaal. Ook over dit project is een publicatie verschenen: Bruggen bouwen, met een bijdrage van Ingrid Zijlstra, Gerdie Deterd Oude Weme (voormalig kenniskringlid) en Cathy van Tuijl. De leerkrachten ontwikkelen prachtige speelhoeken en betrekken bij de inrichting ook de leerlingen. Ze gaan de komende tijd concreet aan de slag om het spel te verrijken. Klik hier voor de publicatie

In het kader van themadocenten en -studenten hebben dit schooljaar al 14 studenten onderzoek gedaan naar het thema 'sociale veiligheid' op hun school, in het kader van afstudeeronderzoek. Inmiddels kunnen zij gebruik maken van de informatie die is opgenomen in het boekje Sociale veiligheid in school, van Cathy van Tuijl en Ingrid Zijlstra, dat in het najaar van 2017 bij Pica verschenen is. 

Het lectoraat heeft een goede band met Prisma Kampen, een school voor gespecialiseerd onderwijs. Tijdens een workshop op een landelijke NRO-conferentie in november 2017 werden de uitkomsten van de eerste twee onderzoekrondes gepresenteerd. In de periode van november 2017 tot januari 2018 is een nieuwe onderzoekronde uitgevoerd onder de leerkrachten van gemengde groepen. Doel was opnieuw de behoeften en tevredenheid onder leerkrachten van de gemengde groepen te meten. De uitkomsten zullen 18 april 2018 worden gepresenteerd p[ de landelijke praktijkdag so-sbo-bao op de Talentencampus te Venlo. 


Nieuw kenniskringlid
09.2017  

Peter van den Berg zal het komende jaar  vanuit Attendiz onze kenniskring komen versterken. Peter is programmamanager Onderwijs en Kwaliteit en heeft als directeur van een cluster 4-school ruime expertise, waarvan wij mogen gaan profiteren. Hij vervangt Thyrza Hylkema die in juni afscheid nam van de kenniskring.


Opstap Amsterdam - 30 jaar gezinsstimulering
09.2017  

Het Nederlands Jeugdinstituut vierde afgelopen week het 30-jarig jubileum van gezinsstimulering met een congres in de theaterzaal van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Cathy van Tuijl, in de jaren 90 projectleider van het landelijk onderzoek naar effecten van Opstap, verzorgde samen met Micha de Winter de inhoudelijke lezingen.

Waar Micha hoopvol opvoeden centraal stelde, ging Cathy in op actuele wetenschappelijke inzichten in de verwevenheid van aanleg en omgeving als invloed op de vroege kindontwikkeling en het belang van opvoedingsondersteuning in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Klik hier voor de presentatie >>


Elf scripties afstudeerthema 'Sociale veiligheid in school'
07.2017  

Het afstudeerthema 'Sociale veiligheid in school' vanuit het lectoraat werd dit jaar in Enschede (o.l.v. Elly Kamphuis) en in Deventer (o.l.v. Rob Baltink) aangeboden en heeft geleid tot maar liefst elf scripties. Onderdelen van sociale veiligheid zijn door de studenten onderzocht bij hun lio-basischool. Er zijn op basis van dit praktijkgerichte onderzoek aanbevelingen gedaan voor elk van die basisscholen.


Thesis Master Onderwijskunde Annefleur ter Beek
07.2017  

Annefleur ter Beek, studente bij de master Onderwijskunde van de Radboud Universiteit en afgelopen jaar stagiaire bij het lectoraat heeft haar thesis geschreven in het kader van sociale veiligheid in de school. Bij verschillende basisscholen heeft ze leidinggevenden geïnterviewd over hun visie op sociale veiligheid.
Lees de samenvatting >>


Wetenschappelijk artikel in Early Childhood Research Quarterly
07.2017  

Er is een artikel van Ilona Veer, Hans Luyten, Hanna Mulder, Cathy van Tuijl en Peter Sleegers geplaatst in het tijschrift Early Childhood Research Quarterly. Onderwerp is de rol van vroege selectieve aandacht in de ontwikkeling van executief functioneren bij 2,5 tot 3-jarigen.
Lees het artikel >>


Veel kennisdeling met het werkveld

06.2017  

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan kennisdeling met het onderwijsveld. Er verschenen in mei en juni 2017 maar liefst drie Nederlandstalige artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Zo is zojuist in Pedagogische Studiën een artikel verschenen over voorspellers van de leerkracht-leerlingrelaties en leerlingrelaties onderling (lees hier), terwijl in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders een artikel verscheen over het verbeteren van het educatief handelen van pabostudenten (lees hier).In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek verscheen een verslag over samenvoeging so cluster 3 en 4 met sbo bij Prisma Kampen: wat zijn behoeften van leerkrachten die werken met gemengde groepen kinderen? (lees hier).

Overzicht van alle publicaties en presentaties van het lectoraat >>


Wisseling samenstelling kenniskring

03.2017  

Per 1 februari 2017 is Diny Langendijk teruggetreden als kenniskringlid. Per 1 maart is de aanstelling van Ingrid Zijlstra verhoogd van 0,2 naar 0,3 fte en is Loes Veneklaas opnieuw toegetreden tot de kring voor 0,1 fte. 


RAAK-aanvraag gehonoreerd

12.2016  

Een tweejarige Raak Publiek-aanvraag 'Leren van spel. Nieuwsgierigheid, zelfsturing en leren in rijke spelsituaties' van Windesheim (Hanno van Keulen en Sui Lin Goei), Saxion (Cathy van Tuijl) en Stenden (Ineke Oenema) is gehonoreerd. Vanaf januari 2017 gaat Cathy samen met Ingrid Zijlstra met twee scholen/integrale kindcentra in Enschede aan de slag.


Nieuwe column: Emotieregulering van en door leerkrachten

11.2016  

Voor de Nationale Onderwijs App (publicatie november 2016) heeft Cathy van Tuijl een column geschreven over de Emotieregulatie van en door leerkrachten. Klik hier om de column te lezen.


Goed bezochte lezing 

02.11.2016  

Op 2 november jongstleden heeft lector Cathy van Tuijl op Saxion pabo Enschede een lezing gehouden over de zin en onzin van het toetsen en observeren van kleuters. Zij deed dit op verzoek van Expertisecentrum Het Jonge Kind


Betrokkenheid lectoraat bij onderwijs

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is het lectoraat meer betrokken bij het onderwijs aan de pabostudenten van Saxion. Lector Cathy van Tuijl geeft een cursus onderzoekvaardigheden aan tweedejaars studenten. Daarnaast is themadocent Elly Kamphuis begonnen met de begeleiding van afstudeerders omtrent het thema sociale veiligheid.


Geslaagde Kennislunch Class

08.09.2016  

Op 8 september jongstleden gaf onderzoeker Diny Langendijk een geslaagde kennislunch over het Classroom Assessment Scoring System en de mogelijkhede voor gebruik binnen de opleiding. Klik hier voor de powerpoint.


Versterking lectoraat

Een stagiaire van de opleiding Master Onderwijskunde van de Radboud Universiteit, Annefleur van Beek, komt het lectoraat versterken. Zij gaat zich bezig houden met het onderzoek naar ontschotting in het speciaal onderwijs in Kampen (zie onderzoek -> projecten), en met het thema sociale veiligheid.


Interview met lector Cathy van Tuijl in het Parool over spelen versus leren in het kleuteronderwijs

08.2016  

De toekomst van het kleuteronderwijs. Vrij spelen of rekenen? Het moet anders, maar hoe? Meer leren en toetsen of moeten de kleuters juist spelen? De meningen lopen uiteen over de juiste aanpak. Twee experts zijn geïnterviewd, waaronder lector Cathy van Tuijl. Lees het artikel hier >>


COLUMN: Spelend leren in het onderwijs

02.2016  

Spel staat bij onderwijs aan het jonge kind voor veel leerkrachten centraal. Spel is zonder meer een belangrijk middel in het onderwijs aan jonge kinderen. Het gedrag van jonge kinderen is beperkt stuurbaar en hun aandachtspanne is, in vergelijking met bijvoorbeeld 10-jarigen, beperkt. Lees verder >>


Presentatie VELON/VELOV-congres Brussel

05.02.2016  

Op 5 februari heeft onderzoeker Diny Langendijk een presentatie gegeven op het VELON/VELOV-congres in Brussel. In het kader van het verbeteren van de opleidingspraktijk door onderzoek, stond Diny stil bij het gebruik van het observatiesysteem Classroom Assessment Scoring System (CLASS) ter verbetering van reflectievaardigheden van tweedejaars pabostudenten. Klik hier voor de presentatie >>


Nieuwe publicatie Early Childhood Research Quarterly

02.2016  

Komend jaar verschijnt in het tijdschrift Early Childhood Research Quarterly een nieuwe publicatie rond de morele ontwikkeling van jonge kinderen en de rol van de leerkracht hierbij. Mede van de hand van de lector, Cathy van Tuijl. Lees de publicatie >>


Bijdrage aan VELON/VELOV congres in Brussel

02.2016  

Onderzoeker Diny Langendijk zal begin februari op het VELON-VELOV congres te Brussel een bijdrage leveren onder de titel "Verbetering van reflectievaardigheden van leraren basisonderwijs in opleiding met behulp van de Classroom Assessment Scoring System (CLASS)". Daarin vertelt Diny over de uitkomsten van het onderzoek bij pabo-studenten dat zij i.s.m. lector Cathy van Tuijl heeft uitgevoerd.


COLUMN: Effecten voorscholen nul?

10.11.2015

Vorige week dinsdag 3 november werd in Brandpunt aandacht besteed aan het effect van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Volgens UvA-hoogleraar Ruben Fukkink was op basis van 15 jaar onderzoek in Nederland naar die effectiviteit te concluderen dat vve geen enkel  effect had. Lees verder.


COLUMN: Leerkrachtvaardigheden maken het verschil

05.11.2015 

Afgelopen dinsdag was ik in Utrecht op het 4e ECCESS & Care seminar, een bijeenkomst over vroege educatie en opvang van jonge kinderen georganiseerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Daar vertelde Kathy Sylva, hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, over een vergelijkend onderzoek naar curricula voor 0-6 jarigen in 11 Europese landen. Lees verder.