Onderzoek

Gedragsondersteuning bij milde gedragsproblematiek van leerlingen

Het lectoraat Gedrag- en leerproblemen wil voorzien in een actuele behoefte aan professionalisering van leerkrachten op een beperkt domein, namelijk dat van vroegtijdige signalering en aanpak van gedragsproblemen bij risicoleerlingen, al dan niet in combinatie met leerachterstand en/of leerproblemen. Het gaat hierbij om het primaire proces tussen leerkracht en leerling. Dit primaire proces hoort centraal te staan in het onderwijs en de opleiding van toekomstige leerkrachten.

1. Voor- en vroegschoolse educatie, met name ontwikkeling en stimulering van zelfregulatie

Vanuit een ontwikkelingstakenmodel (Havighurst, 1978) vormen ontwikkelingsuitkomsten in de jonge leeftijd het fundament voor verdere ontwikkeling. Bij kinderen in de jonge leeftijd heeft bijsturing van ontwikkeling in brede zin (sociaal-emotionele ontwikkeling i.h.b. zelfregulatie, taal en cognitieve ontwikkeling) grotere kans van slagen dan bij oudere leerlingen. Dit heeft direct impact op de slagingskansen in het onderwijs. De vraag staat centraal op welke wijze leerkrachten deze bijsturing kunnen vormgeven.

2. Optimalisering van schoolloopbanen

Binnen de lijn optimaliseren van prestaties en betrokkenheid vallen de inspanningen om het pedagogisch en educatief aanbod in het onderwijs te optimaliseren. Zowel voor (jongere en oudere) risicoleerlingen als schoolbreed. De vraag is hoe leerkrachten of docenten naast gedrag en prestaties van leerlingen ook motivatie, betrokkenheid en sociale relaties op school kunnen stimuleren.

3. Studie- en beroepskeuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden bij vroege beroepsuitsluiting

De lijn beroepsbeelden en keuzeprocessen is - vanuit de behoefte aan techniekprofilering van Saxion - een aanvulling op de onderzoekslijnen van het lectoraat. Centraal staat de vraag hoe vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering keuzeprocessen van kinderen beïnvloed worden. Bovendien wordt gekeken welke factoren een bijdrage kunnen leveren aan het openhouden van opties voor bètagerelateerde studie- en beroepskeuzen.

Projecten