Nieuws

ECBO-lezing Paulo Moekotte

30 maart 2017 van 15.30 uur tot 17.00 uur
Utrechts Centrum voor de Kunsten

Socialemediagebruik en de loopbaanontwikkeling van mbostudenten

Tijdens de donderdagmiddaglezing van 30 maart 2017 presenteert Paulo Moekotte zijn proefschrift 'Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk'. Moekotte, werkzaam  bij het ROC van Twente en als onderzoeker betrokken bij ons lectoraat, onderzocht hoe socialemediagebruik bij jongeren op het mbo zou kunnen bijdragen aan hun sociale en economische participatie.

Het mbo zou meer aandacht moeten besteden aan socialemediagebruik op het gebied van sociale participatie en loopbaanontwikkeling. Dat concludeert Moekotte, die in december 2016 promoveerde bij de Open Universiteit. Moekotte ziet een 'digitale kloof' groter worden. Op 30 maart presenteert hij zijn proefschrift en gaat hij graag in gesprek met aanwezigen over de aangrijpingspunten voor het onderwijs. 
Meer informatie >>
Aanmelden >>


Ontwerponderzoek Talent4Tech wordt in 2017 vervolgd!

Het lectoraat heeft de afgelopen periode in samenwerking met de medewerkers van het StudieSuccesCentrum van Saxion, het Toptraject en onderzoekers van ROC van Twente hard gewerkt om het ontwerp van de leerlijn technologie in het Toptraject te behouden. De stuurgroep van TechYourFuture heeft op basis van twee reviews besloten de subsidie voor uitvoering van de vervolgaanvraag van Talent4Tech toe te kennen. De stuurgroep stelt als voorwaarde dat de nadruk wordt gelegd op de (door)ontwikkeling en evaluatie van de producten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Bonhoeffer College te Enschede, Twents Carmel College te Losser en Oldenzaal en in het Noordik te Almelo. Studenten van ROC van Twente en Saxion, alsmede technologiebedrijven zijn bij het ontwerp betrokken.


Promotie Paulo Moekotte

Het lectoraat is trots te melden dat kenniskringlid Paulo Moekotte op donderdag 22 december om 16.00 uur aan de Open Universiteit te Heerlen promoveert op het proefschrift 'Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk'. 

Paulo heeft binnen het lectoraat onderzoek gedaan naar de relatie tussen social mediagebruik en de sociale ontwikkeling en loopbaan van laagopgeleide jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Deze jongeren maken geen gebruik van de mogelijkheden die social media hen bieden voor bijvoorbeeld sociale participatie en het vinden van werk. Daardoor groeit de kloof op het gebied van sociale en loopbaanontwikkeling tussen lager en hoger opgeleiden. Docenten in het mbo zouden meer aandacht moeten besteden aan het gebruik van social media in dit kader. 

Lees het persbericht >>


Presentaties lectoraat EAPRIL

Tijdens de conferentie van de European Association for Pracitioner Research on Improving Learning heeft het lectoraat drie presentaties gegeven over het lopend praktijkgericht onderzoek dat binnen het lectoraat is verricht.

Lees verder >>


Derde leerweg: maatwerk voor volwassenen

Sinds een jaar heeft het mbo er een leerweg bij, naast het vertrouwde bol en bbl. Het komt direct voort uit het actieplan 'Focus op Vakmanschap'. De 'derde leerweg', want zo luidt heel prozaïsche de naam nog, biedt maatwerk voor werkenden die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. 

In de Canon Beroepsonderwijs, uitgegeven door het ECBO, wordt uitgewerkt wat de derde leerweg is, hoe opleidingen een derde leerwegcurriculum kunnen ontwikkelen en worden praktijkvoorbeelden en ontwerprichtlijnen gegeven. 
Meer informatie >>


Fit for Life, nu ook op Leraar24!

Samen met docenten van het Carmel College Salland en Landstede te Raalte heeft het lectoraat onderwijsarrangementen ontworpen om de sociale competenties (zelfvertrouwen, samenwerken, doorzettingsvermogen, jezelf presenteren) van Sallandse jongeren te ontwikkelen. Het onderzoek is in 2013 afgesloten en de resultaten zijn door de school in een doorlopende leerlijn naar het mbo geïmplementeerd. Binnen de onderwijsarrangementen van Fit for Life oefenen leerlingen tijdens sportieve en culturele activiteiten hun sociale competenties. In de school wordt hiervoor samengewerkt met de zogenaamde 'Carmel Classes' en buiten de school met de Raalter sportverenigingen en culturele instellingen. "Samen werken er aan dat de schoolverlaters klaar zijn voor het echte leven, ofwel Fit for Life," aldus Carmel College Salland.

Kickboksen onderdeel van Fit for Life

Klik hier voor de film Fit for Life.

De onderzoeksverslagen van Fit for Life. 
Ritzen, H. (2014). A design based research approach for social competence development in prevocational education. Proceedings Present and Discussion Session, 9th Eapril Conference 2014, Nicosia – Cyprus.  DOI: 10.13140/2.1.1142.9442.

Ritzen, H., Tip, N., & Timmerman, S. (2013). Fit for life: eindverslag ontwerponderzoek sociale competentieontwikkeling plattelandsjeugd. Life skills in het (v)mbo in Raalte e.o. Raalte: SCAS.

Download de lessenreeksen van Fit for Life: 

Drama-zang
Multimovez
Drama-dans
Wielersport
Voetbal
Kickboksen


Twaalf jaar vernieuwen in het beroepsonderwijs

In het magazine "Innovisier" wordt teruggeblikt op de bijdrage die de innovatiearrangementen van het Platform Beroepsonderwijs (expertisecentrum voor innovatie en kennisdeling in het beroepsonderwijs) hebben geleverd aan vernieuwing van het beroepsonderwijs. In het magazine staan interviews met veel betrokkenen van de innovatieprojecten uit onderwijs en bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven hebben onderwijsinstellingen de afgelopen jaren voor vele miljoenen het beroepsonderwijs vernieuwd. Dat gebeurde via de regeling Innovatiearrangementen: een uitnodiging aan het beroepsonderwijs - vmbo, mbo en hbo - en het bedrijfsleven om in experimentele projecten samen te werken aan beter beroepsonderwijs. Sinds 2003 heeft Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) hier namens het ministerie van OCW en de Stichting van de Arbeid uitvoering aan gegeven. Het lectoraat heeft in vijf innovatiearrangementen het onderzoek uitgevooerd.

Op pagina 20 tot en met 23 staat een interview met Marc van der Meer en Henk Ritzen. Klik hier om het interview te lezen.

 


Lector neemt afscheid als voorzitter van de Adviesraad Inkomen & Arbeid

Na een zittingstermijn van negen jaar heeft lector Henk Ritzen afscheid genomen als voorzitter van de "Adviesraad Inkomen & Arbeid" van de gemeente Hengelo. Deze raad is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders om hen en de gemeenteraad te adviseren over aangelegenheden en beleid(swijzigingen) op  het gebied van inkomen en arbeid. De Raad adviseert over onderwerpen als: sociale visie (participatie, verenigingen en wonen, zorg en welzijn), inkomen, armoede en schuldhulpverlening, pact MVO, sociale economie, arbeidsmarktbeleid, ketenaanpak en WMO. De adviesraad bestaat uit 10 leden afkomstig uit provate en publiekelijke organisaties, gevestigd te Hengelo. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17 juli in restaurant Emma te Hengelo werd door wethouder Mariska ten Heeuw afscheid genomen van de lector en van Eddy Oude Wesselink. In haar speech dankte de wethouder Henk Ritzen voor zijn betrokkenheid binnen de Raad, het voorzitterschap en de deskundige adviezen. Vooral het nieuwsgierig zoeken en activeren van de talenten van kansarme inwoners uit de gemeente Hengelo sprak haar erg aan. De lector heeft intensief samengewerkt met Eddy Oude Wesselink, consulent van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel, die na een zittingstermijn van 12 jaar eveneens afscheid nam. 

Lector Henk Ritzen en wethouder Mariska ten Heeuw

Vlnr wethouder Mariska ten Heeuw, Eddy Oude Wesselink en Henk Ritzen


Ontwerp Duurzame Discotheek

Binnen Talent4Tech* ontwerpen derdejaars vmbo-leerlingen van Twents Carmel  College (Oldenzaal)  voor de uitbater van ‘Dancing Bruins’ te Saasveld een duurzame discotheek. De leerlingen hebben volgens de didactische principes van ontwerpend en onderzoekend leren nieuwe concepten (thema’s, inrichting, veiligheid, et cetera) bedacht voor de inrichting van de dancing. Belangrijke ontwerpcriteria waren: energiebesparing (elektriciteit, water, energie winnen uit de dansende massa), rekening houden met het milieu van de dancing (biologisch bier tappen, energiezuinige led-lampen) en duurzaamheid. De ontwerpcriteria zijn toegepast in maquettes van de dancing en na afloop van het project aan de uitbater gepresenteerd. De algemene conclusie van de leerlingen was dat feesten en dansen in een dancing het milieu niet hoeft te belasten. De uitbater gaat met deze nieuwe ideeën aan de slag. Een ding is zeker, hij weet wat zijn klanten straks willen!

*Het project Talent4Tech wordt uitgevoerd binnen het Expertisecentrum TechYourFuture.

 


08.07.2016 - Onderwijs en Sociale ongelijkheid

Een belangrijk onderdeel van het kennisdomein van het lectoraat is de bijdrage die het onderwijs levert aan het ontstaan van sociale ongelijkheid. Hans de Vries (socioloog en lid van de kenniskring van het lectoraat) doet binnen het Toptraject en Talent4Tech onderzoek naar de determinanten die deze sociale ongelijkheid bevorderen. Hiervoor is hij door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen uitgenodigd deel te nemen aan het 'KNAW Hendrik Muller Zomerseminar' in Amsterdam. Tijdens het 'Zomerseminar' heeft Hans de Vries de resultaten gepresenteerd van zijn lopend onderzoek binnen het Toptraject en Talent4Tech. Een samenvatting van het seminar kunt u downloaden door op deze link te klikken.

.


Onderwijsresearchdagen 2016 te Rotterdam

Op donderdag 26 mei hebben vier onderzoeksprojecten van Tech Your Future (TYF), waaronder Talent4Tech, zich gepresenteerd op de Onderwijsresearchdagen (ORD). Het ORD is een jaarlijks terugkerende conferentie waar Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers hun bevindingen met elkaar delen. In het symposium Onderwijs en Techniek, georganiseerd door ons lectoraat, werd de verbinding gelegd tussen onderzoek en praktijk. Vier TYF-onderzoeksprojecten, een van de Universiteit van Twente, twee van Saxion en een van Windesheim, hebben hun resultaten gepresenteerd.


Leerbiografieën als grondstof voor leerarrangementen

Op donderdag 26 mei heeft het lectoraat een posterpresentatie gegeven op de Onderwijresearchdagen (ORD) te Rotterdam. Dit vanuit het project Talent4Tech. De leerbiografieën van acht hbo-hoofdfase studenten die de vmbo-mbo-hbo beroepskolom hebben gevolgd zijn vastgelegd. De cruciaal ervaren leerloopbaanmomenten zijn opgetekend en gepresenteerd. Deze bevindingen zijn geanalyseerd en worden aangedragen als ontwerprichtlijnen voor het volgende leerarrangement.


Visuele notulen preconferentie ‘Help(t) onderzoek in het mbo?!’

Op 6 april organiseerde het lectoraat tijdens de CVI-conferentie te Groningen de preconferentie ‘MBO Lectoraat’. Tijdens deze preconferentie werd door docenten, onderzoekers, lectoren, hoogleraren, directeuren en bestuurders van mbo-instellingen besproken hoe onderwijsonderzoek in het mbo bijdraagt aan verhoging van de onderwijskwaliteit. In deze visuele notulen staan de resultaten van de vier verschillende discussietafels en wordt een sfeerimpressie gegeven. De interviews laten zien hoe de geïnterviewden een brug weten te slaan tussen de veranderende beroeps- en onderwijspraktijk. Collegae lectoren Elly de Bruijn (HU), Ruud Klarus (HAN), Ellen Klatter (HR), Marcel van der Klink (Hogeschool Zuyd) en Marc van der Meer (hoogleraar Tilburg University), verbonden aan de kenniskring lectoren/hoogleraren beroepsonderwijs, hebben deze preconferentie mede georganiseerd en hun lectoraten gepresenteerd. Klik hier voor de visuele notulen.


25 t/m 27 mei: Onderwijs Research Dagen 2016. Symposium TechYourFuture

Het lectoraat verzorgt tijdens de ORD 2016 vanuit het Kennis- en Expertisecentrum TechYourFuture een symposium. Saxiononderzoekers (waaronder Maud Olde Daalhuis van het lectoraat) presenteren hun onderzoekende aanpakken en veranderprocessen die zij vanuit TechYourFuture samen met docenten (in school) hebben uitgevoerd. Het symposium rapporteert over en reflecteert op vier studies waarin de processen en condities zijn onderzocht voor (niet) succesvolle implementatie van onderwijsleersituaties op het gebied van onderwijs en techniek. Klik hier voor de inhoud en de presentatoren.

Twee poster presentaties
Marieke Fix presenteert een evaluatiestudie van vier geïmplementeerde curricula voor risicojongeren in het mbo.
Hans de Vries presenteert de resultaten uit zijn onderzoek naar leerbiografieën van studenten die de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo hebben gevolgd.


21 t/m 24 juni - Deelname Zomerseminar Onderwijs en Sociale ongelijkheid.

Hans de Vries is door de Nederlandse Akademie van Wetenschappen uitgenodigd om van 21 juni tot en met 24 juni 2016 deel te nemen aan het achtste KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar te Amsterdam. Aan dit zomerseminar wordt deelgenomen door promovendi en vooraanstaande sociologie hoogleraren. Tijdens het zomerseminar zal hij vanuit het lectoraat een bijdrage leveren aan de sociologische risico’s van studie-, loopbaan- en beroepskeuzes van jongeren op hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt en functioneren in de samenleving. Het huidige narratieve onderzoek over de leerbiografieën van hbo-studenten die opgeleid zijn binnen de beroepskolom ‘vmbo-mbo-hbo’ wordt in het zomerseminar ingebracht en met peers kritisch besproken.


13.04.2016 - Afronding project Talent4Tech:  de duurzame zaklamp

De derdejaars leerlingen vmbo g/tl van CSG Noordik te Almelo hebben hun project Talent4Tech succesvol afgerond. Op 13 april presenteerden zij hun eindproduct. De leerlingen hebben in opdracht van de werkgroep Wit-Rusland van het Noordik een duurzame zaklamp ontworpen. De zaklamp is bedoeld voor leeftijdsgenoten uit Tsjernobyl. Het betrokken Almelose bedrijf Poly Plastics Engineering (PPE) faciliteerde de projectgroepjes en beoordeelde de ontworpen prototypes. Daarnaast kregen de leerlingen instructie en begeleiding van een Saxionstudent Elektrotechniek. Deze student fungeerde als rolmodel door het afleggen van de route vmbo, mbo, hbo. De door de leerlingen in Autocad ontworpen zaklampen zijn door PPE uit een blok kunststof gefreesd. De winnaars (Luuk, Lucas en Sten) kregen een prijs overhandigd door de directeur van PPE, Charmaine David Richard, en docent Erik Boerman van CSG Noordik.

Het ontwerponderzoek Talent4Tech wordt uitgevoerd door het lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context en is onderdeel van kennis- en expertisecentrum TechYourFuture.

vlnr: Charmaine David Richard (PPE), Erik Boerman (Noordik) en de studenten Sten en Luuk.


05.04.2016 - Stuurgroep Talent4Tech ontvangt literatuurstudie

De stuurgroepleden van Talent4Tech (T4T) hebben de literatuurstudie in ontvangst genomen. Deze studie levert criteria op voor talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie en-begeleiding en voor de didactiek voor wetenschap en techniek. Op drie vmbo-scholen in Twente worden, samen met docenten, voor g/tl-leerlingen van de derde en vierde klassen onderwijsarrangementen ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. De stuurgroep bestaat, van links naar rechts, uit Jacqueline Kerkhoffs (Platform vmbo), Nynke Jansma (SLO mbo), Stephan van de Voort (Programmamanager Toptraject), Annet van Mazijk (ROC van Twente) en Mees Wijnen (Saxion).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


04.04.2016 - Preconferentie lectoren in het mbo woensdag 6 april

Woensdag 6 april organiseert het lectoraat met het Ministerie van OC&W én 7 lectoren/hoogleraren beroepsonderwijs tijdens de CVI-conferentie te Groningen de preconferentie over onderzoek en lectoren in het mbo. De titel van de preconferentie is: Help(t) onderzoek in het mbo? Onderzoek(end werken) brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk.

Klik hier voor het programma.


16.03.2016 - Expertmeeting ‘Herken het talent!’

Zwolle - Tijdens de expertmeeting van TechYourFuture heeft het lectoraat het onderzoek van Talent4Tech gepresenteerd. Talent4Tech is de technologieroute binnen het Toptraject. Henk Ritzen (lector) leidde het project in, waarna Maud Olde Daalhuis inging op het onderzoek in de vmbo-scholen. Binnen de docentontwerpteams (afgekort DOT's) worden inspirerende leerarrangementen ontworpen om techniektalent bij vmbo’ers te herkennen. 

Foto: lector Henk Ritzen en onderzoeker Maud Olde Daalhuis

Klik hier voor het verslag van de expertmeeting.  


16.03.2016 Talent4Tech: duurzame zaklamp voor Wit-Rusland

Op 16 maart hebben leerlingen van CSG Noordik uit Almelo een bezoek gebracht aan Poly Plastics Engineering Almelo (PPE). Het bedrijf bewerkt technische kunststoffen tot halffabrikaten en eindproducten voor industriële toepassingen. De 3 vmbo-leerlingen gemengde en theoretische leerweg zijn bezig met het ontwerpen van een duurzame zaklamp. De leerlingen hebben een rondleiding gehad en zich kunnen oriënteren op de kenmerken van het materiaal en het productieproces. De directeur van PPE heeft de ontworpen concepten van de leerlingen getoetst op de haalbaarheid voor productie. Het eindproduct zal door PPE worden geproduceerd. De duurzame zaklamp is bedoeld voor kinderen uit het Wit-Rusland-project van CSG Noordik. Het Talent4Tech-project is onderdeel van TechYourFuture en geeft de leerlingen focus een talentvolle route vmbo-mbo-hbo van het Toptraject. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van ons lectoraat. 


10.03.2016 Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) blikt terug.

Het lectoraat heeft geparticipeerd in veel innovatiearrangementen. Onder andere in Playing for Success, Fit for Life, Werkplekleren, Excellent leren – organiseren, Zinvolle leerwegen voor baanbrekers en Crossmedia. In ‘Innovisier’ staat een interview met lector Henk Ritzen over wat ‘goed onderzoek’ betekent voor het beroepsonderwijs en de ondersteuning van onderzoek voor duurzame onderwijsinnovaties in ROC’s. Lees het artikel >>


Uitnodiging 16-03-2016 - Expertmeeting: Herken het talent!

Op 16 maart organiseert TechYourFuture de expertmeeting Herken het talent! Centraal staat het delen van ervaringen of kennis van innovatieve en effectieve praktijken voor docenten, mentoren en decanen om bij jongeren bèta-talent te herkennen en stimuleren. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze expertmeeting op 16 maart a.s. van 15.00 - 18.00 uur. Aanmelden kan tot 10 maart.

Meer informatie of aanmelden? Klik hier.


19.02.2016 Uitreiking Henk Ritzen-prijs 2015

Foto: Jacqueline Dijkstra

Vrijdag 19 februari is de Henk Ritzen-prijs 2015 uitgereikt aan het auteursduo Dominique Verdaasdonk en Fatima Aroug. Titel van het winnende artikel is 'Van leerwerkplaats naar zorginnovatiecentrum'. Lees verder >>


17.02.2016 Talent4Tech Onderwijsarrangement

Op woensdag 17 februari zijn vmbo-leerlingen van het Noordik gestart met een Talent4Tech onderwijsarrangement. Een groep derdejaars vmbo-leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg werken gedurende zes weken aan het ontwerp van een duurzame zaklamp. Deze zaklampen worden ontworpen voor kinderen in Wit-Rusland. Het bedrijf ‘Poly Plastics Engeneering Almelo (PPE)’ ondersteunt de leerlingen bij het vervaardigen van hun ontwerp. Ook krijgen zij hulp van een hbo-student Elektrotechniek van Saxion. Het Talent4Tech project is onderdeel van TechYourFuture en geeft leerlingen focus op een talentvolle route vmbo-mbo-hbo van het Toptraject. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context.


12.02.2016  FabLab Enschede

Ook dit jaar hebben leerlingen van de derde klas vmbo gemengde- en theoretische leerweg (gt) van het Twents Carmel College Losser een opdracht uitgevoerd voor de saladefabrikant Johma OET Losser. In het kader van het project Talent4Tech hebben ze in groepjes van vier á vijf leerlingen enkele weken gewerkt volgens de didactische principes van 'ontwerpend leren' en 'projectmatig werken' aan een echte opdracht.  

Het onderwijs is samen met docenten opgezet, volgens de ontwerpcriteria die voortkomen uit de literatuurstudie Talent4Tech. Onderwijs relateren aan het studiekeuzeproces maakt een belangrijk deel uit van die ontwerpcriteria. Zo kan een bezoek aan de hogeschool hun blik op de toekomst verruimen met aandacht voor het Toptraject waarmee de leerlingen een talentvolle route van vmbo-mbo-hbo wordt voorgeschoteld.

De winnaars bezochten het FabLab van Saxion Enschede. Ze mochten hun ontwerp laten printen in 3D en kregen meer te zien over de vele mogelijkheden van 2D- en 3D-techniek.  

De winnaars van het TCC Losser vmbo-3-gt met hun ontwerp en een door henzelf gemaakte gadget.


03.02.2016 Geslaagde peer review Onderwijsarrangementen in Maatschappelijke Context

De peer review heeft weer veel inspiratie en input opgeleverd. De aftrap was voor Paulo Moekotte, met een review van Christine van Kemmeren. daarna volgden Marieke Fix (review door Tjark Huizinga) en tot slot Maud Olde Daalhuis (review Symen van der Zee).

 


 

Peer review lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context

Woensdag 3 februari 2016 13.00-16.30 uur, Saxion (locatie Deventer), Lokaal: B5.02

Meer informatie? Neem contact op met lector Henk Ritzen.

Geen formulier geconfigureerd.