Rich Media & Teacher Learning

De inzet van multimediale ICT-toepassingen

De ambitie van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning is een substantiële bijdrage te leveren aan  kennisontwikkeling over de interactie tussen de theoretische kennis en het professioneel handelen van leraren. 

Binnen het hoger beroepsonderwijs is het een fundamenteel vraagstuk: hoogopgeleide professionals legitimeren hun handelen mede vanuit een deugdelijk en up-to-date theoretisch fundament. De kloof tussen theorie en praktijk blijkt echter lastig te overbruggen. Onderzoek heeft aangetoond dat rich media veel potentie hebben om die kloof te dichten. Dit lectoraat wil dit potentieel omzetten in beroepsproducten (artikelen, adviezen, ontwerpen en digitale tools) om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Het fundament voor het programma van Rich Media & Teacher Learning is gelegd door twee proefschriften. Theorieën en interventies rond de ontwikkeling van conceptuele kennis stonden in het ene proefschrift centraal. Het andere proefschrift richtte zich op theorieën en interventies over praktijkkennis. Deze proefschriften vormden de basis voor het ontwikkelen en evalueren van een digitaal platform, 'Platform KTP'. 

Platform KTP

Het 'Platform KTP' verwijst naar een onderzoeksproject waarin een curriculumonafhankelijke digitale informatiebank wordt ontwikkeld. Een (landelijk vastgestelde) kennisbasis vormt het conceptuele kader van de informatiebank. Dit kader wordt in drie samenhangende componenten uitgewerkt:

  • Kennisclips voor uitleg van concepten (K)
  • Items om de concepten te toetsen (T)
  • Praktijkvoorbeelden om de concepten te illustreren (P)

Onderzoeksprogramma interactie theorie - praktijk via rich media

Passend onderwijs en ICT-toepassingen: een nieuwe onderzoekslijn

Het doel van onderzoek binnen deze lijn is na te gaan welke rol ICT-toepassingen hebben bij het realiseren van passend onderwijs. Binnen deze lijn is, in samenwerking met het basisonderwijs in Twente, een project gestart waarin de vraag centraal staat wat de kwaliteit is van educatieve apps. Het doel van het onderzoek is om criteria voor de kwaliteit van educatieve apps te ontwikkelen, toetsen en vertalen in digitale kwaliteitskaarten.

Ontwerponderzoek

Veel projecten binnen het lectoraat zijn opgezet met behulp van de methodologie van ontwerponderzoek. Dit type onderzoek beoogt naast een bijdrage tot kennisontwikkeling ook nadrukkelijk aandacht te geven aan de gebruikswaarde van de onderzoeksinspanningen.

 

Productie van een kennisclip