Docenten in overleg

Lectoraat Waarde van Reclasseren

Samen met de drie reclasseringsorganisaties in Nederland - Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering - is Saxion het lectoraat Waarde van reclasseren gestart. Het lectoraat richt zich op wat de maatschappelijke baten zijn van reclasseren en hoe deze te vergroten zijn.

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd in de context van een maatschappij die meer en meer vraagt om transparantie, doelmatigheid en kostenbeheersing. Daarnaast weegt het belang van de inrichting van een veilige, rechtvaardige en welvarende samenleving. Hier ontbreekt echter nog veel kennis over de effecten van beleid, structuren en handelen. De reclassering heeft behoefte aan inzicht in hun maatschappelijke kosten en baten en hoe deze onderbouwd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om beter te kunnen sturen op een zo positief mogelijk maatschappelijk rendement.

Doel lectoraat

In dit kader is Saxion samen met Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering het lectoraat Waarde van reclasseren gestart. Het lectoraat richt zich op vragen rondom de kosten en baten van reclasseren in Nederland. Hierbij gaat het onder andere om vragen als: wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van een bepaalde werkwijze; wat en hoe groot zijn de effecten voor een cliënt, familie, wijk of stad; welke actoren zijn van belang; wat zijn goede keuzes en wat is hiervoor nodig? De centrale onderzoeksvraag waar het lectoraat om draait, luidt:

Wat is de maatschappelijke waarde van de reclassering en hoe is deze te vergroten?

Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag hanteren we de methodiek gebruikelijk voor een maatschappelijke kosten baten analyse. Hiervoor is het nodig om in kaart te brengen (1) wat de werkzaamheden/interventies van de reclassering zijn, (2) wat de directe effecten hiervan op cliënten of hun omgeving zijn en (3) hoe dit zich vertaalt naar baten voor de maatschappij. Vervolgens kan dit raamwerk gebruikt worden om de omvang van de effecten en baten in cijfers uit te drukken en voor iedere baat aan te geven hoe we deze kunnen vertalen naar euro’s. Dit laatste is nodig, willen we de baten kunnen vergelijken met de gemaakte kosten. Toegepast op de situatie van de reclassering ― waar gewerkt wordt met het denken in termen van input, throughput, output, outcome ― komt dit neer op het raamwerk in afbeelding 1.

Afbeelding 1: Raamwerk maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de reclassering

Raamwerk-horizontaal-6.jpg

We hebben in de eerste fase van ons onderzoek kunnen aantonen dat de reclassering een meerwaarde heeft voor de samenleving. Momenteel zijn we druk bezig met de volgende fase waarin we de analyse verder uitwerken op basis van een combinatie van kwalitatief onderzoek en Big Data (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: Big data en het bepalen van de maatschappelijke waarde van reclasseren

Big data_horizontaal-6.jpg

Het vaststellen van de maatschappelijke meerwaarde van de reclassering is de eerste stap om te kunnen bepalen hoe deze maatschappelijke meerwaarde kan worden vergroot. De methode die we hiervoor gebruiken is bovendien niet alleen van toepassing op de reclassering maar zal toegepast kunnen worden op ketenpartners of de ketens rond de reclassering als geheel (justitiële keten en/of sociaal domein).

Wat is de maatschappelijke waarde van de reclassering en hoe is deze te vergroten?

Een aantal onderzoekers van het lectoraat heeft inmiddels een start gemaakt met het beantwoorden van deze (grote) onderzoeksvraag. Een antwoord op deze vraag wordt onder meer gezocht in de verminderde kosten als gevolg van de dalende criminaliteit, verminderde zorgkosten, opbrengsten voor de kinderen van de daders en slachtoffers, opbrengsten voor de individuele daders en veiligheidswinst in de samenleving.

Het lectoraat is opgericht op verzoek van en in samenwerking met de reclassering. Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties:

Deze organisaties dragen bij aan een veiligere samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. De reclasseringsorganisaties doen dit door o.a. diagnose en advies aan het OM en de rechterlijke macht over straffen en behandelingen, toezien op de uitvoering van opgelegde werkstraffen, houden van toezicht op verdachten en/of daders en totstandkoming van ambulante zorg.

Wat de kosten van de reclasseringsorganisaties voor de samenleving zijn, is een bekend gegeven. Echter, er is geen zicht op de effecten van hun werk voor de samenleving als geheel. Men wil weten tot welke maatschappelijke welvaart het werk van de reclassering leidt.

In aanvulling op de onderzoeksvragen biedt dit lectoraat een kans om de aan het onderwerp gerelateerde opleidingen (zoals Sociaal Juridische Dienstverlening, Bestuurskunde, Integrale Veiligheidskunde , Toegepaste Psychologie en Social Work) te versterken. Dit kan door zowel studenten als docenten mee te nemen in de verschillende onderzoeksprojecten, en door de onderzoeksresultaten te verwerken in de ontwikkeling van nieuw onderwijs.

Németh, A., Dorenbusch, M., Nibbelink, I., Linnenbank, M. & Kabki, A. (2018). Een concept groslijst met maatschappelijke waarden van reclasseren, In: J. Bosker, V. de Vogel & L. Bitter (red). Professionele ankers. Liber Amicorum Anneke Menger. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Werken in Justitieel Kader, KSI.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het lectoraat staat open voor aanvullende projecten die ons hoofddoel verder versterken. Heeft u vragen over een mogelijke samenwerking of de (onderzoeks)activiteiten van het lectoraat Waarde van Reclasseren? Neem dan contact op met lector dr. ir. Attila A. Németh.

Ons team

Het onderzoeksteam van het lectoraat Waarde van Reclasseren richt zich op vragen rondom de maatschappelijke kosten en baten van reclasseren in Nederland. Dit doen zij onder leiding van de lector, dr. ir. Attila A. Németh.

Student Social Work Saxion in gespreksruimte

Afstuderen bij het lectoraat?

Het lectoraat wil vanuit verschillende disciplines naar het werk van reclassering en de effecten daarvan kijken. In dit kader worden afstudeerders van opleidingen zoals Sociaal Juridische Dienstverlening, Social Work, Integrale Veiligheidskunde, Bestuurskunde, Security Management, HBO-Rechten en Toegepaste Psychologie betrokken bij het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van reclasseringsorganisaties in Nederland.

Het lectoraat fungeert hierbij voor afstudeerders als opdrachtgever. Betrokkenheid van studenten bij onderzoek van het lectoraat wordt gezien als een win-winsituatie voor zowel studenten en opleidingen als voor het lectoraat en reclassering.