Het onderzoeksteam van het lectoraat Waarde van Reclasseren richt zich op vragen rondom de kosten en baten van reclasseren in Nederland.

Attila Németh, Saxion

Dr. ir. Attila Németh

Lector Waarde van Reclasseren

06 - 1907 3416 Link

Dr. ir. Attila Németh

Attila Németh is lector Waarde van Reclasseren en houdt zich bezig met de overkoepelende vraag van het lectoraat: wat is de maatschappelijke waarde van de reclassering en hoe is deze te vergroten.

Ingrid Brandwacht-Kampman

Mr. Ingrid Brandwacht-Kampman

Docent/onderzoeker Sociaal Juridische Dienstverlening

06 - 1044 0951 Link

Mr. Ingrid Brandwacht-Kampman

Ingrid is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe de verbinding tussen het gedwongen kader en de lokale (zorg)structuren versterkt en verdiept kan worden om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te verkrijgen. Dit maatschappelijk effect ziet zij zowel ten aanzien van de re-integratie van ex-gedetineerden als ten aanzien van de brede preventie van criminaliteit. Daarnaast is zij geïnteresseerd in de kansen die inzet van het gedwongen kader biedt om de bereidheid tot het accepteren van hulp dan wel zorg te vergroten om verergering van (multi)problematiek te voorkomen. De rol van de lokale overheid en maatschappelijke partners heeft haar bijzondere aandacht.

Biografie

Ingrid heeft in 2004 de masteropleiding Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond, waarna ze in 2007 de postacademische specialisatie Gemeentejurist heeft behaald. Ingrid is ruim 12 jaar werkzaam geweest bij gemeente Hellendoorn, allereerst in de functie van juridisch medewerker Sociale Dienst. Vervolgens is ze als gemeentejurist verantwoordelijk geworden voor de juridische advisering, bezwaren en klachten, het integriteitsbeleid en de juridische kwaliteitszorg ten aanzien van het sociale domein. Haar interesse in en verbinding met het sociale domein heeft ertoe geleid dat Ingrid de overstap heeft gemaakt naar de beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, waar ze met de provincie Overijssel, regio Twente, diverse maatschappelijke partners én de inwoners heeft gewerkt aan het ontwikkelen en verstevigen van het beleid rondom jeugd, zorg en volksgezondheid, met als hoofdthema’s de transities binnen het sociaal domein, veiligheid en huiselijk geweld.

Sinds augustus 2013 werkt Ingrid als docent/onderzoeker bij Saxion, binnen de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de academie Bestuur, Recht en Ruimte, waarbij ze tot doel heeft de studenten (juridische) kennis en vaardigheden bij te brengen en hen daarbij bewust te maken van het met name maatschappelijke belang van hun latere beroep.

 

Michel Linnenbank, Saxion

Michel Linnenbank MSc

Docent/onderzoeker Bestuurskunde/Governance

06 - 2261 8472 Link

Michel Linnenbank MSc

Michel Linnenbank houdt zich als kernteamlid van het lectoraat bezig met beleids- en bestuurlijke vraagstukken die spelen bij reclassering. Vanuit zijn expertise op het gebied van beleidsevaluatie en beleidsanalyse analyseert hij het beleid van de reclassering om te kunnen adviseren over hoe de reclassering de maatschappelijke meerwaarde kan vergroten.

Biografie

Michel heeft met het afronden van een (Bestuurskundige) master Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit een bestuurskundige achtergrond. Michel is sinds 2006 als docent bestuurskunde verbonden aan de academie Bestuur, Recht en Ruimte. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van beleidsevaluaties, beleidsanalyse, politicologie en ICT-vraagstukken bij de overheid. Vanuit zijn expertise op het gebied van ICT-vraagstukken bij de overheid was Michel één van de kerndocenten van de minor Kennismanagement van de academie Creatieve Technologie. Sinds 2013 is Michel actief als onderzoeker bij het lectoraat Governance waar hij betrokken is geweest bij diverse onderzoeken naar intergemeentelijke samenwerking en naar het gebruik en toepassingen van open data bij overheden.

Mijneke Roeland Msc

Biografie: Ik studeerde Sociologie in Groningen, afstudeerrichting Criminaliteit en Veiligheid. Tijdens mijn studie heb ik een onderzoeksstage in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) dr. S. van Mesdag gelopen. Ik heb mijn scriptie geschreven over het belang van sociale bindingen voor de intrinsieke behandelmotivatie van tbs-gestelden in de laatste 12 maanden van de tbs-behandeling. Terwijl ik mijn scriptie schreef heb ik als onderzoeksassistent/risicotaxateur op de afdeling wetenschappelijk onderzoek, van het FPC gewerkt. Daarna heb ik één jaar gewerkt als sociotherapeute.

Martine Stegink juni 2019.jpg

Drs. Martine Stegink

Onderzoeker

LinkedIn

Drs. Martine Stegink

Martine heeft aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Sociologie gestudeerd. Bij het onderzoeksinstituut IVA van de Universiteit Tilburg, onderzoeks- en adviesbureau Oberon en daarna bij het Ministerie van OCenW heeft zij zich verder ontwikkeld als voornamelijk kwantitatief onderzoeker op het gebied van onderwijs en cultuur. Vanaf 2008 heeft zij de inhoudelijke overstap gemaakt naar de reclassering: eerst als beleidsmedewerker onderzoek en statistiek bij Reclassering Nederland en daarna als medewerker statistische informatievoorziening en beleidsanalyse voor de drie reclasseringsorganisaties samen. Ook de coördinatie van onderzoek bij de reclassering hoort tot haar taken. Vanwege haar expertise is zij sinds 2019 gedeeltelijk gedetacheerd bij het lectoraat Waarde van Reclasseren.

Ruud Stletenpool van het lecotraat Waarde van Reclasseren

Ruud Steltenpool BSc

Onderzoeker

088 - 019 1741

Ruud Steltenpool Bsc

Ruud heeft aan de Universiteit Twente in Enschede Technische Natuurkunde gestudeerd. Zijn interesse in informatieverwerking en gebruikers-interactie nam een vlucht bij de opkomst van het web. De ontwikkeling op dat gebied heeft hij geholpen middels commentaar op de specificaties en samenbrengen van experts middels een conferentie-serie (SVG Open / The Graphical Web) die o.a. op de Universiteit Twente en bij Google, Mountain View plaatsvonden. Hoewel z'n voornaamste bron van inkomsten bestond uit allerlei technisch werk bij een verscheidenheid aan vooral grote evenementen, deed hij ook af en toe free-lance programmeerwerk.

Sinds 2012 werkt hij als informatie-analist (data correct volgens standaarden, goede gebruikers flows) bij Saxion Bibliotheek, recent vooral voor Saxion Research Services en is certified 'carpentries.org' instructor. Zijn interesses liggen bij data kwaliteit, informatie huishouding, het semantisch web (ook wel 'Linked Data'), perceptie, gedrag en inzicht overbrengen. Naast dat hij volgens "weet wat je meet" kritisch is op de data, faciliteert hij de grotere rekenmodellen.

Anouk Visser MSc

Biografie: Anouk Visser, MSc. studeerde Orthopedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar masterjaar liep zij een dubbele stage bij het Expertisecentrum Kind- en Vreemdelingenrecht en bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ze deed daarnaast onderzoek naar seksueel misbruikte jongens. Direct na haar afstuderen heeft Anouk een jaar als onderzoeker gewerkt voor de Rijksuniversiteit Groningen, hier deed zij onderzoek naar de zorgbehoefte van jongvolwassenen in detentie. In dat zelfde jaar is Anouk gestart bij Movisie, eerst als projectmedewerker en later als onderzoeker. Binnen Movisie hield zij zich onder meer bezig met huiselijk en seksueel geweld, de effectiviteit van justitiële interventies, de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en outcome monitoring.

Anouk is geïnteresseerd in menselijk gedrag, effectiviteit van hulpverlening en de wijze waarop beleid en onderzoek hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Annemarijn Walberg

Dr. Annemarijn Walberg

Senior onderzoeker

0657140848 LinkedIn

Dr. Annemarijn Walberg

Annemarijn Walberg studeerde sociologie aan de UVA en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (2012) op een onderzoek naar de collectieve weerbaarheid van achterstandsbuurten. Daarna werkte zij voor verschillende werkgevers als onderzoeker en/of adviseur op het gebied van (lokale) veiligheid, de (jeugd)strafrechtketen en het sociaal domein. Haar specialismen liggen op het terrein van beleidsevaluaties, samenwerking in het sociaal domein en lokale veiligheid. Annemarijn is lid van de Denktank sociaal domein en veiligheid van de gemeente Deventer.