Effecten en implementatie van het zorgprogramma Terts bij Zozijn

Omschrijving 

Zozijn is een zorginstelling voor mensen met een beperking. Binnen Zozijn is het zorgprogramma Terts ontwikkeld voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Het doel van Terts is om beter aan te sluiten bij de basisbehoeften en vragen van de cliënt en hierdoor de kwaliteit van leven te vergroten. In dit project is de effectiviteit en implementatie van dit zorgprogramma onderzocht.

Het onderzoek betreft een longitudinale studie met vier deelonderzoeken. Hierbij is gebruik gemaakt aan een mix van kwalitatieve (interviews en focusgroepen) en kwantitatieve (vragenlijsten) onderzoeksmethoden. Ook zijn bestaande registraties van Zozijn gebruikt. De onderzoeken zijn uitgevoerd onder (coördinerend) ondersteuners, gedragswetenschappers, managers en verwanten. 

Gedurende een periode van 3,5 jaar (november 2016 – maart 2020) zijn vier metingen uitgevoerd, met een 0-meting bij aanvang van het onderzoek om de beginsituatie in beeld te brengen en een 3-meting aan het einde van de onderzoeksperiode. In het onderzoek zijn 57 cliënten geïncludeerd verdeeld over vier cohorten.

Cliëntgebonden uitkomstmaten zijn de kwaliteit van leven, niet-passende coping, ondernemend en onderzoekend handelen, stress en agressie. Met betrekking tot de implementatie is in kaart gebracht hoe professionals en verwanten Terts waarderen en is onderzocht welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen.  

Doel 

Het doel van dit project is het onderzoeken van de invloed van het zorgprogramma Terts op de kwaliteit van leven van mensen met een intensieve ondersteuningsvraag.  Een tweede doelstelling is in kaart te brengen hoe het proces van implementatie verloopt en welke determinanten hierin bevorderend en belemmerend zijn.

Opdrachtgever

Zozijn

Financiering

Zozijn

Partners

n.v.t.

Looptijd

Maart 2016 – maart 2021

Meer weten? 

Marjon Rouwette - Witting

Dr. Marjon Rouwette-Witting

Hoofddocent/Onderzoeker Social Work

088 - 0196092 linkedin