Professioneel vakmanschap PB-ers / Vakmanschap in beweging

Omschrijving 

Bij Aveleijn is eind 2018 een traject in gang gezet met als doel verdere professionalisering van de persoonlijk begeleider (PB’er) aanvankelijk onder de titel professioneel vakmanschap PB’ers, later omgezet in Vakmanschap in beweging. Onder invloed van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is de rol van PB’er sterk veranderd en zal de komende jaren verder veranderen. Om deze veranderingen voor de PB’ers bij Aveleijn te ondersteunen is er gekozen voor het faciliteren van een professionaliseringstraject voor en van PB’ers waarbij de PB’ers zelf de regie voeren. Het traject bestaat uit drie onderdelen a) het vakgenootschap, b) leerteams en c) persoonlijke verdieping. Dit traject is door een beleidsgroep bij Aveleijn uitgewerkt in een notitie en wordt tevens begeleid door dit zogenaamde kernteam. 

Aveleijn heeft samenwerking met Saxion gezocht om dit proces te ondersteunen/ versterken. Het traject is opgestart in 2019 en heeft een vervolg gekregen in 2020 en 2021. In het eerste jaar heeft Saxion een bijdrage geleverd door middel van onderzoek, deskundigheidsbevordering en begeleiding van de leerteams. 

De onderzoeksopzet uit 2019 is hoofdzakelijk kwalitatief van aard, maar bevat tevens kwantitatieve elementen. Op verschillende momenten zijn focusgroepinterviews gehouden met PB’ers en zijn vragenlijsten afgenomen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat het professionaliseringstraject van PB’ers beloftevolle opbrengsten laat zien en het traject een goede start lijkt, wetende dat dergelijke veranderprocessen langdurig van aard zijn. 

Dit heeft in 2020 geleid tot een focus vanuit Saxion op het begeleiden van de leerteams, de andere onderdelen van het traject blijven wel plaatsvinden. Leerteams zijn groepjes PB’ers van verschillende locaties die met elkaar onderzoeken en ontwerpen hoe voor Aveleijn belangrijke onderwerpen in de praktijk verbeterd kunnen worden. In de leerteams wordt ruimte geboden aan PB’ers om creatief met eigen kennis om te gaan in de organisatorische context van Aveleijn. De leerteams functioneren op basis van een aanpak ontleend aan Soft Systems Methodology (Checkland, 2006), aangevuld met ervaringen uit de werkzaamheden van de leerteams uit voorgaande jaren. 

Er heeft in 2020 een tweevoudige verdieping bij de leerteams plaatsgevonden ten opzichte van 2019. Enerzijds is getracht de leerteams meer vanuit verbinding met de organisatie te laten werken door de leerteams met strategische thema’s aan de slag te laten gaan. Anderzijds is de werkwijze van de leerteams vanuit een meer eenduidige veranderkundige methodologie gefaciliteerd. Het traject heeft in 2020 te maken gehad met coronaperikelen, waardoor de resultaten minder concreet zijn dan op voorhand op geanticipeerd. Uit evaluaties blijkt dat met name het leren kennen van elkaar en elkaars werkwijze een grote meerwaarde is. Tevens wordt gewaardeerd dat er meer zicht is op bedrijfsprocessen en de rol van de pb’er in de praktijk helderder wordt. 

In 2021 krijgt het leerteamtraject een vervolg door een nog grotere focus op zowel inbedding in de organisatie als op de veranderprocessen an sich. De leerteams worden gekoppeld aan zogenaamde doelgroeptafels bestaande uit managers en gedragswetenschappers die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van strategische thema’s. Op die manier wordt meer dan voorheen een gezamenlijk zoek- en leerproces gefaciliteerd, niet alleen gericht op het interne proces van de leerteams, maar ook op externe processen. Naast deze procesmatige verandering worden leerteams meer dan voorheen gefaciliteerd productgericht tot verbeteringen voor Aveleijn te komen. 

Doel

Het doel van het gehele traject is de verdere professionalisering van PB’ers van Aveleijn. De bijdrage van Saxion is het faciliteren (en monitoring) van de leerteams heeft als doel dat: 

  1. PB’ers in leerteams zich bewustworden van werken in organisatorische context, en zich daartoe leren verhouden; 
  2. De organisatie zich bewust wordt hoe zij PB’ers kunnen faciliteren en omgekeerd kunnen profiteren van PB’ers

Opdrachtgever

Aveleijn

Financiering

Aveleijn

Looptijd

1-1-2019 / 31-12-2021

Meer weten?