Gezondheid & Technologie

Het lectoraat Verpleegkunde levert een herkenbare bijdrage in het opleiden van verpleegkundigen in het cocreëren, verbeteren en organiseren van gepersonaliseerde zorg. Deze zorg wordt gegeven in een interdisciplinaire context met focus op het gebruik van technologie.

Onze bijdrage aan het onderwijs maken we concreet in drie opdrachten: 

  1. Innovatie beroepspraktijk
    Het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ten behoeve van innovaties in de beroepspraktijk. Het bieden van ondersteuning in de (verdere) professionalisering van professionals
  2. Kwaliteitsimpuls onderwijs
    Het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs dat gericht is op het ontwikkelen van onderzoekend vermogen van studenten en ondersteuning bieden bij de professionalisering van docenten
  3. Kennisontwikkeling en –deling 
    Publiceren en presenteren over het uitgevoerde praktijkgericht onderzoek

Zelfmanagement

Onder zelfmanagement (ZM) verstaan we de manier waarop en hoe mensen hun eigen kracht inzetten om hun ziekte of aandoening te kunnen inpassen in hun leven. Dit betekent dat zij op hun eigen manier omgaan met de consequenties van hun ziekte of aandoening, met de benodigde leefstijlveranderingen. Als ook met zingevingsvragen die worden opgeroepen door verstoorde gezondheid. Ook het signaleren van bedreigingen van gezondheid en het voorkomen van ziekte kunnen zelfmanagement-activiteiten zijn.

Meer informatie

Ouderen verpleegkunde

Palliatieve Zorg

Voor het thema palliatieve zorg hanteren we de definitie zoals beschreven in het kwaliteitskader palliatieve zorg*: “Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.”

* (gemodificeerd WHO 2002) (IKNL, 2017)

Meer informatie

Verpleegkundigen oefenen bloedprikken

Seksualiteit en Intimiteit

Het thema Intimiteit en Seksualiteit richt zich op twee onderwerpen. Enerzijds op het ontwikkelen van een gefundeerde methodiek waarin met behulp van Living Technology verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten worden ondersteund om vragen over intimiteit en seksualiteit te signaleren, bespreken en adviseren. Anderzijds richten we ons op het ontwikkelen van zorgculturen waarin zorgvragers ervaren dat recht wordt gedaan aan hun behoeften op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Maar ook dat zij daarin gefaciliteerd worden door verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere betrokken (zorg)professionals.

Verpleegkundige met infuus

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

Het team