Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg heeft de volgende kenmerken:

 • De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden
 • Generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften
 • De centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
 • De wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund

Onderzoeksagenda

Palliatieve zorg is een breed onderzoeksterrein. Om focus aan te brengen in het onderzoek is er gekozen voor de volgende onderzoekslijnen:

 1. Passende zorg zodat overbehandeling en/of palliatieve onderbehandeling wordt voorkomen. Belangrijk hierbij is het initiëren en het voeren van het gesprek over passende zorg
 2. De integratie van living technology in de palliatieve zorg, met een focus op de acceptatie van technologie (E-health, domotica en robotica) binnen de PZ.  
 3. Onderwijs en palliatieve zorg

De focus van het onderzoek dat wordt geïnitieerd en uitgevoerd ligt op de thema’s:

 • Passende zorg bespreekbaar maken
 • Technologie t.b.v. comfort en Deskundigheid van V&V. 

Projecten

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg

Om goed onderwijs te kunnen leveren is het meerjarige programma O²PZ, Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg, in het leven geroepen. Dit programma gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg. 

Ingrid is, samen met Myrna, projectleider van kernproject A-HBO. Doelstelling van dit kernproject is:  ‘Vanaf 2021 is palliatieve zorg, zoals beschreven in het te ontwikkelen onderwijsraamwerk 2.0, geïmplementeerd in het basiscurriculum van elke hbo-V opleiding’. Dit zal leiden tot opgeleide zorgprofessionals die in staat zijn palliatieve zorg te kunnen verlenen die aansluit op de wensen en de behoeften van de zorgvrager en diens naasten. 

De overall doelstelling van kernproject A-HBO is: 
A1. Borging van onderwijs palliatieve zorg in mbo, hbo en wo (+). 
A2. De basiscompetenties palliatieve zorg uit het te ontwikkelen Onderwijsraamwerk 2.0 vertalen en borgen in de eind- termen van het onderwijs in palliatieve zorg voor mbo, hbo, wo en wo+, zo mogelijk. gebruikmakend van COMPARE! In eerste instantie voor verzorgende, verpleegkundige en medici, met mogelijke inzetbaarheid voor geestelijke gezondheidszorg en paramedische zorg. 
A3. Het implementeren van de eindtermen generalistische en specialistische palliatieve zorg in de curricula van het mbo, hbo, wo en wo+ onderwijs met zorg-uitstroomprofielen. 
A4. Het, op alle niveaus, uitwerken en delen (Wikiwijs) van flexibel inzetbaar lesmateriaal (tools) uitgaande van het Onderwijsraamwerk 2.0 en passend binnen het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 

Alle punten zodanig dat uiterlijk vanaf 2023 iedere gediplomeerde van genoemde onderwijsniveaus in haar opleiding, palliatieve zorg in het ‘basispakket’ krijgt of heeft gehad zoals beschreven in het Onderwijsraamwerk 2.0.

 

Onderzoek in onderwijs

 1. Opdrachtgever WijkLink: In leerjaar twee van de HBO-V leren studenten via serious gaming hoe een wijkverpleegkundige in een thuiszorgteam functioneert. Aan deze serious game zijn toetsopdrachten gekoppeld, studenten voeren een literatuurstudie uit over een onderzoeksvraag. Diverse stakeholders kunnen een onderzoeksvraag inbrengen, onderzoeksvragen die door Ingrid en Myrna zijn ingebracht zijn: 
  Welke instrumenten passen wijkverpleegkundigen toe bij de markering van de palliatieve zorg? 
  Is gepersonaliseerde zorg hetzelfde als passende zorg?
 2. Smart Solution Semester (SSS): Tijdens het Smart Solution Semester werken studenten interprofessioneel aan een vraagstuk gerelateerd aan de beroepspraktijk. Vanuit het thema palliatieve zorg is Ingrid opdrachtgever van de opdracht PRALEIN (PRAten over het LEvensEInde) bij zorgvragers met een verstandelijke beperking. Andere opdrachten die vanuit thema palliatieve zorg zijn ingediend zijn: Festival Doodleuk met opdrachtgever MORBIDEE en de verspreiding van PAL voor U, opdrachtgever PAL voor U.
 3. Praktijk Gericht Onderzoek (PGO).  Voor organisatie Carinova begeleid Ingrid een onderzoek arrangement waarbij in eerste instantie het kennisniveau van zorgprofessionals rondom palliatieve zorg is gemeten. Daarna is verder ingegaan op hoe zorgprofessionals het gesprek rondom het levenseinde voeren, welke hulpmiddelen gebruiken zij en op welk moment worden deze gesprekken gevoerd. In het laatste onderzoek wordt gemeten wat de invloed is van de Gesprekswijzer op de realisatie van een proactief zorgplan.
 4. Praktijkgericht Onderzoek (PGO). In opdracht van organisatie PROSCOOP begeleid Ingrid een onderzoek waarbij studenten HBOV onderzoek doen naar de verwachtingen van zorgprofessionals rondom de inzet van de PZ coach bij de pilot 1,5 lijns zorg palliatieve zorgcoaching in de eerste- en tweede lijn in de regio Arnhem en de Liemers.

EMPATIE - Windesheim/netwerken PZ West en oost achterhoek/ Zorgbelang Inclusief/VIT hulp bij mantelzorg

De doelstelling van EMPATIE is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief tijdens het gesprek over passende zorg met de medisch en verpleegkundig specialist in de 2e lijn en de huisarts en praktijkondersteuner in de 1e lijn. Passende zorg kan beter gerealiseerd worden indien meer zorgvragers, evt. ondersteund door naasten, hun ervaringskennis, beleving en voorkeuren, prioriteiten en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied helder hebben en deze ter sprake (durven) brengen in de gesprekken met zorgverleners.

Pilot zorgplanning - Toekomstige zorgplanning COPD Rijnstate

Gedurende 01-06-2018 tot en met 31-12-2019 wordt een pilot voorbereid en uitgevoerd waarin een organisatie- en gespreksmodel voor toekomstige zorgplanning bij patiënten met COPD in Rijnstate wordt ontwikkeld en toegepast. 

Publicaties

 • Kennis over palliatieve zorg onder de maat. Zuilekom van I, Uitdehaag MJ Nurse Academy O&T 2019;1:22-26.
 • Barriers to effective palliative care in multiple care settings in the Netherlands from a nursing point of view. Uitdehaag MJ, Stellato RK, Lugtig P, Teunissen SC , Olden T International Journal of Palliative Nursing Accepted
 • Kennis over palliatieve zorg onder de maat. Zuilekom van I, Uitdehaag MJ Nurse Academy O&T 2019;1:22-26.