Gedrag- en leerproblemen

Gedrag- en Leerproblemen

Passend onderwijs zorgt binnen reguliere scholen voor een meer heterogene groep leerlingen. De vormgeving van dit inclusieve onderwijs vraagt om verdere professionalisering en ondersteuning van leerkrachten, interne en externe begeleiders en schoolleiders. Het lectoraat Gedrag- en leerproblemen, gespecialiseerd in preventie van milde gedragsproblemen bij jonge kinderen, draagt hier graag aan bij.

Het lectoraat draagt bij aan ontwikkeling van vaardigheden van leerkrachten zodat ze ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kunnen ondersteunen.

Inhoudelijk kiest het lectoraat voor een preventieve benadering van gedrag- en leerproblemen. Het lectoraat hecht belang aan zorgvuldige implementatie van instrumenten, procedures en methoden, en aan zorgvuldig praktijkgericht effectonderzoek, waarbij betrouwbaarheid en validiteit belangrijke criteria zijn.

1.    Gedragsondersteuning bij milde gedragsproblematiek van leerlingen

Het lectoraat wil voorzien in een actuele behoefte aan professionalisering van leerkrachten op een beperkt domein, namelijk dat van vroegtijdige signalering en aanpak van gedragsproblemen bij risicoleerlingen, al dan niet in combinatie met leerachterstand en/of leerproblemen. Het gaat hierbij om het primaire proces tussen leerkracht en leerling. Dit primaire proces hoort centraal te staan in het onderwijs en de opleiding van toekomstige leerkrachten. 

2.    Voor- en vroegschoolse educatie

Vanuit een ontwikkelingstakenmodel (Havighurst, 1978) vormen ontwikkelingsuitkomsten in de jonge leeftijd het fundament voor verdere ontwikkeling. Bij kinderen in de jonge leeftijd heeft bijsturing van ontwikkeling in brede zin (sociaal-emotionele ontwikkeling i.h.b. zelfregulatie, taal en cognitieve ontwikkeling) grotere kans van slagen dan bij oudere leerlingen en direct impact op de slagingskansen in het onderwijs. De centrale vraag hierbij is op welke wijze leerkrachten deze bijsturing kunnen vormgeven.

3.    Optimalisering van schoolloopbanen

Binnen de lijn optimaliseren van prestaties en betrokkenheid vallen de inspanningen om het pedagogisch en educatief aanbod in het onderwijs te optimaliseren, zowel voor (jongere als oudere) risicoleerlingen als schoolbreed. Hierbij is de vraag hoe leerkrachten of docenten naast gedrag en prestaties van leerlingen ook motivatie, betrokkenheid en gelijke kansen kunnen stimuleren, evenals sociale relaties op school.

3. Studie- en beroepskeuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden bij vroege beroepsuitsluiting

De lijn beroepsbeelden en keuzeprocessen is, vanuit de Saxion-profilering rond techniek, een aanvulling op de onderzoekslijnen van het lectoraat. Hoe kunnen keuzeprocessen van kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering beïnvloed worden? En welke factoren kunnen een bijdrage leveren aan het open houden van opties voor bèta-gerelateerde studie- en beroepskeuzen? Met andere woorden: hoe kun je kinderen met bepaalde talenten ‘outside the box’ laten denken, om zo hun beroepsbeeld te vergroten?

Gebaseerd op SchoolWide Positive Behavior Support (2009-2012) 

Tijdens dit project actualiseerden wij de bestaande kennis rond gedragsondersteuning bij pabodocenten en bij medewerkers van Expertis Onderwijsadviseurs en Attendiz Ambulante Dienstverlening. Vervolgens brachten we deze aanpak binnen het pabocurriculum en ondersteunden we de basisscholen bij de implementatie van deze aanpak. Tot slot deden we onderzoek naar de effecten van de aanpak op leerkrachten en leerlingen. 

Daarnaast gaven we ondersteuning bij nascholingstrajecten zoals Maatwerk.

(een SIA-Raak Pro project)

Dit was een longitudinaal prospectief onderzoek naar de prestatie, motivatie en betrokkenheid en de invloed van risicofactoren bij leerlingen in basisonderwijs, vmbo en mbo. Theoretische basis was het levensloopmodel. Aan dit onderzoek werkten 13 basisscholen, 5 vmbo-locaties, 4 mbo-afdelingen, 1500 leerlingen en ruim 300 docenten mee.  

Bekijk voor meer informatie en publicaties de website saxion.nl/preventieindeketen

In opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) - 2011/2012

Dit was een vragenlijstonderzoek onder docenten uit het regulier en speciaal onderwijs. Een belangrijke bevinding was dat docenten in het speciaal onderwijs met name bij oppositioneel gedrag minder emotioneel reageren. 

Bekijk hier: Veldpublicatie "Holland’s got talent"

CLASS is een wetenschappelijk onderbouwd observatiesysteem. Ina Cijvat en Cathy van Tuijl hebben voor pabodocenten en medewerkers van Expertis Onderwijs Adviseurs en Attendiz Ambulante dienstverlening een korte training verzorgd. Kern was het gebruik van de CLASS binnen het pabo-onderwijs als reflectiemiddel bij het beoordelen van handelen van leerkrachten. Gebruik daarbuiten voor professionaliseringsdoeleinden.

Binnen pabo Deventer wordt momenteel door Diny Langendijk onderzocht in welke mate CLASS als ondersteuningsmiddel studenten helpt hun reflectie te concretiseren.

Speerpunt is het actualiseren van kennis bij pabodocenten rond vroege ontwikkeling. Met name het belang en de ontwikkeling en stimulering van zelfregulatie bij kinderen in de onderbouw. 

Lezingen voor organisaties en gemeentelijke trajecten. Bijdrage aan nascholingstrajecten Maatwerk, Startgroepen (SLO), opzet van Associate Degree VVE, Educatief Leiderschap voor coördinatoren peuterspeelzaalwerk.

Dit was een kwalitatief kleinschalig inventarisatieonderzoek binnen pabo Deventer naar opvattingen van pabodocenten die gespecialiseerd zijn in het jonge kind. Het onderzoek is gedaan door middel van semi-gestructureerde interviews. De aanbevelingen uit het onderzoeksverslag  zijn overgenomen door de curriculumcommissie.

TechYourFuture-project over Studie- en beroepskeuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden bij vroege beroepsuitsluiting (2013-2014). Een literatuurstudie naar de ontwikkeling van keuzeprocessen als verklaring voor vroege beroepsuitsluiting. 

Naast een internationale review is een  laagdrempelig artikel over de uitkomsten verschenen in JSW en zijn lezingen verzorgd zoals op de Jaarconferentie Landelijke Techniekpact en een congres van het VHTO.

Van vso-cluster 4 medewerkers in leer-werktrajecten

Professionaliseringstraject op basis van PBS, met onderzoek naar effecten ervan op medewerkers en leerlingen. Driejarig traject met Attendiz en Thyrza Hylkema.

Dit project is afgesloten met een publicatie in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en een presentatie op het landelijk congres voor speciaal onderwijs, Het Congres, november 2018.

In september 2016 is een onderzoek gestart naar speciaal onderwijs in Kampen van het Prisma. Prisma heeft gekozen voor ontschotting van sbo, cluster 3 en 4: leerlingen worden nu deels gemengd in groepen. De vraag is in hoeverre leerkrachten tevreden zijn en of  er nog speciale behoeften zijn door deze veranderingen. De bevindingen van dit onderzoek zijn te vinden in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek 2016, 6 (juni), p. 268-278, en zijn tijdens een goed bezocht congres in juni 2017 - georganiseerd door Prisma - gedeeld met anderen dan Prisma-medewerkers. Inmiddels is in de zomer van 2017 dit onderzoek herhaald. Op uitnodiging van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zijn de nieuwe bevindingen op het NRO-congres 'Samen op expeditie' op 1 november 2017 te Amersfoort in een workshop gedeeld. Tegelijkertijd is in november 2017 gestart met een nieuwe ronde op Prisma. 

Op een praktijkdag integratie sbo-so-bao, georganiseerd door de NCOJ, zijn de uitkomsten van drie meetmomenten gedeeld. In juni 2018 is een vierde onderzoek op Prisma Kampen uitgevoerd. 

Met het Raak Publiek-project 'Leren van Spel' ontwerpen we met leerkrachten in een Professionele Leeromgeving (PLG) een rijke en krachtige speel-/leeromgeving. In het ontwerp worden doelen op het gebied van taal, rekenen en Executieve Functies (EF) opgenomen, is aandacht voor de affordanties van materiaal en voor het handelen van de leerkrachten om het spel van de kinderen te verrijken. In het onderzoek is de voormeting afgerond. De leerkrachten ontwikkelen prachtige speelhoeken en betrekken bij de inrichting ook de leerlingen. Ze gaan de komende tijd concreet aan de slag om het spel te verrijken.

Het project eindigt op 1 februari 2019. Op de website www.lerenvanspel.nl worden foto's en filmpjes van krachtige speelleersituaties en kennisclips geplaatst. In diverse (wetenschappelijke) tijdschriften wordt over het project gepubliceerd. Kennis van het project is gebruikt voor de ontwikkeling van de ad PEP van Windesheim en Saxion. Theore, ontwerpen en krachtige speelleersituaties worden gebundeld in een ideeënboek voor de professionals. 

Gedrag

VVE

Optimalisering schoolloopbanen

Tech your Future: Keuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden

VVE/gedrag

Optimalisering schoolloopbanen

Tech your Future: Keuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden

Gedrag

 • Lunchlezing I.F. Zijlstra & C. van Tuijl (2019). Leren van Spel. 15 april.
 • Tuijl, C. van (2016). Effectiviteit van IRIS Connect in het professionaliseren van leerkrachten. Bijdrage aan terugkomdag IRIS Connect, te Deventer (22 juni 2016).
 • Tuijl, C. van (2015). Sociale veiligheid. Workshop tijdens studiedag pabo Deventer en Enschede, Saxion, te Enschede (5 november 2015).
 • Positieve gedragsondersteuning. Lunchlezing voor Academie Pedagogiek en Onderwijs locatie, te Deventer. (31 oktober 2013).
 • Positieve gedragsondersteuning: het belang ervan en de voorwaarden om er te komen. In lezingenreeks ‘Opbrengstgericht werken: must of mode?’ Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (18 april 2012).
 • Functionele analyse en Positieve gedragsondersteuning: een succesvolle combinatie om sociaal-emotionele ontwikkeling en goed gedrag te bevorderen. Presentatie buitenkring lectoraat Gedrag- en Leerproblemen, te Hengelo. (13 maart 2012).
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezing ten behoeve van scholing tot onderwijskundig begeleiders van Consent. Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (13 januari 2012).
 • Passend onderwijs. Lezing in het kader van Professionaliseringspalet VO, Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (6 januari 2011).
 • Gedrag in school en Passend Onderwijs. Bijdrage aan studiedag Edith Stein, te Zenderen. (18 juni 2009).
 • Gedrag- en leerproblemen. Plaats en betekenis van het lectoraat binnen Twente School of Education. Voor de Raad van Advies HES, te Hengelo. (maart 2009).
 • Uitdagende kinderen, tijdig in beeld. Lectorale rede Edith Stein, te Hengelo. (18 maart 2009).
 • Gedragsproblemen. Presentatie op studiedag van Expertis Onderwijsadviseurs, te Hengelo. (21 december 2008).
 • Gedrag- en leerproblemen. Plaats en betekenis van het lectoraat binnen Twente School of Education voor de Raad van Advies TSE en voor wethouders uit Twente, te Hengelo. (november 2008).
 • Gedrag en gedragsproblemen, presentatie voor vakgroep Pedagogiek/Onderwijskunde Edith Stein te Hengelo. (oktober 2008).

VVE

 • Het jonge (risico)kind. Presentatie in leergang Pedagogisch Educatief Leiderschap ten behoeve van de gemeente Enschede,  te Hengelo. (8 januari 2014).
 • Het jonge (risico)kind en het onderwijsaanbod. Bijdrage aan WOS dag te Hengelo. (4 april 2013).
 • AD-VVE. Ten behoeve van werkgroep AD-VVE, Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (15 mei 2012).
 • Jonge risicoleerlingen: het belang van opbrengstgericht werken in de onderbouw. Lezing ten behoeve van scholing tot onderwijskundig begeleiders van Consent. Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (22 maart 2012).

Optimalisering schoolloopbanen

 • Tuijl, C. van (2016). De zin en onzin van het toetsen en observeren van kleuters. Kennislunch te Deventer (22 november 2011).
 • Langendijk, D. (2016). Classroom Assessment Scoring System. Kennislunch te Saxion Deventer (8 september 2016). 
 • Preventie in de keten. Presentatie bij lectorenoverleg Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (23 september 2010).    
 • Onderzoek in TSE-verband. Een illustratie aan de hand van een concreet onderzoeksvoorstel. Workshop in het kader van de TSE-kick-off bijeenkomst, te Hengelo. (22 september 2010).

Overig

 • Verwerking van kwantitatieve data met behulp van SPSS. Presentatie voor de kenniskring Gedrag- en Leerproblemen Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (13 maart 2012).

Gedrag

 • T. Hylkema & C. van Tuijl (2018). School-Wide Positive Behavior Support in vso-cluster-4-leerwerktrajecten. Lezing op het congres georganiseerd door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en SBO, te Papendal, Arnhem (30-11-2018).
 • Van Tuijl, C. (2018). Uitkomsten onderzoek behoeften en tevredenheid leerkrachten gemengde groepen einde tweede jaar. Terugkoppelingsbijeenkomst georganiseerd door Gespecialiseerd Onderwijs Prisma Kampen (09-11-2018).
 • C. van Tuijl (2018). Resultaten van onderzoek naar effecten van en voorwaarden voor gespecialiseerd onderwijs. Lezing op landelijke praktijkdag Integratie sbo-so-bao 'Zien is geloven'. Georganiseerd door NCOJ op de Talentencampus te Venlo (18-04-2018). 
 • C. van Tuijl (2018). Uitkomsten onderzoek behoeften en tevredenheid leerkrachten gemengde groepen halverwege het tweede jaar. Terugkoppelingsbijeenkomst georganiseerd door gespecialiseerd onderwijs Prisma Kampen (08-03-2018).
 • I. Rook & C. van Tuijl (2017). Een nieuwe stap in Passend Onderwijs: gemengde groepen van sbo, cluster 3 en 4. Workshop tijdens NRO-congres Samen op Expeditie te Amersfoort (01-11-2017).
 • C. van Tuijl (2017). Samenvoeging speciaal onderwijs. Tevredenheid en behoeften van leerkrachten. Conferentie Ervaringen integratie so/sbo. Georganiseerd door gespecialiseerd onderwijs Prima te Kampen (14-06-2017).
 • C. van Tuijl (2017). Voorleven vanuit het hart en het hoofd. Bijdrage aan seminar Sociaal-emotioneel leren. Georganiseerd door Expertis Onderwijsadviseurs te Deurningen (24-03-2017).
 • C. van Tuijl (2016). Scholing Expertis onderwijsadviseurs (team sociaal-emotioneel). Emotieregulatie bij leerkrachten. (31-08-2016 te Amersfoort & 01-09-2016 te Hengelo) 
 • Tuijl, C. van (2016). Effectiviteit van IRIS Connect op de professionalisering van leerkrachten. Bijdrage aan terugkomdag IRIS Connect, te Deventer (22-06-2016).
 • Tuijl, C. van (2016). IRIS Connect from a research perspective: Efficacy of IRIS Connect in the professional development of teachers. Bijdrage aan videoconferentie IRIS Connect t.b.v. beleidsmakers onderwijs Europees Parlement (april 2016).
 • Masterclass Vroegtijdige onderkenning van gedragsproblemen vanuit een respons to instruction benadering, t.b.v. de master SEN, te Enschede (januari 2016).
 • Tuijl, C. van & Hylkema, T. Ondersteuning van pedagogische vaardigheden van medewerkers  in vso-cluster 4-leerwerktrajecten. Presentatie op LECSO-bijeenkomst Thema onderzoek en speciaal onderwijs te Utrecht (5-2-2015).
 • Passend onderwijs en gedragsproblemen: naar een preventieve basiszorg. Studieavond georganiseerd door Fedra Beverwijk. (10 juni 2013).
 • Naar een meer preventieve basiszorg voor gedrag. Bijdrage aan Driedaagse conferentie ‘Ambities verbinden’ georganiseerd door School aan Zet, te Lunteren. (28 maart 2013).
 • Bijdrage aan preconference PBS te Zwolle. (vermeld onder internationale congressen) (november 2012).
 • Naar een meer preventieve basiszorg ten aanzien van gedrag. Hoorcollege op studiedagen georganiseerd door School aan Zet, te Lunteren. (21 maart 2012).
 • Handelingsgerichte diagnostiek/ werken. Presentatie voor sectie Leerlingenzorg Expertis, te Hengelo. (8 februari 2011).
 • Aanpak van gedragsproblemen. Prikkelbijeenkomst voor leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecteuren van de Stichting Optimus te Cuijk. (14 april 2010).
 • Preventie en aanpak van gedragsproblemen. Bijeenkomst voor Jenaplanscholen georganiseerd door Hogeschool Edith Stein, te Hengelo. (7 april 2010).
 • Vroege signalering en aanpak van gedragsproblemen. Bijeenkomst voor Ambulante Begeleiders van REC Vierland, te Nijmegen. (8 februari 2010).
 • Specificering van de expertise van leerkrachten in cluster 4. Hét Congres. Papendal te Arnhem. (26 november 2009).
 • Preventie van gedragsproblemen.  Passend Onderwijscongres OCNV, te Nieuwegein. (18 november 2009).
 • Diversiteit in ontwikkeling. Congres Passend Onderwijs; ver van mijn bed of nabije werkelijkheid, VO-Almelo, te Almelo. (13 oktober 2009).
 • Handelingsgerichte diagnostiek/ handelingsgericht werken. Bijeenkomst voor gedragswetenschappers in het kader van Passend Onderwijs regio Twente, te Hengelo. (3 september 2009).
 • (Passend) onderwijs en zorg. Gedragsuitdagingen in de school verdienen oplossingen. Bijdrage aan themabijeenkomst van Stichting Jeugdzorg Jarabee Enschede, te Hengelo. (5 juni 2009).
 • Preventie van gedragsproblemen. Presentatie voor Steunpunt Katholiek Onderwijs Enschede (februari 2009), te Enschede. (2 maart 2009).

VVE

 • I.F. Zijlstra & C. van Tuijl (2019). Leren van Spel. Projectopbrengsten. Lezing op obs De Esmarke te Enschede (27-06-2019).
 • C. van Tuijl (2018). Kansen voor alle kinderen. Lezing ten behoeve van regionale scholing intern begeleiders van de voorschool in Enschede. Georganiseerd door Expertisecentrum Het Jonge Kind, Enschede (13-12-2018).
 • Van Tuijl, C. & Ooms-Habermehl, M. (2018). Terugkoppeling onderzoek non-bereik voor- en vroegschoolse educatie (vve) gemeente Kampen, Heerde en Oldebroek te Kampen (15-05-2018).
 • C. van Tuijl (2017). Het jonge kind en een stimulerende omgeving bieden. Inleiding op studiedag het jonge kind. Georganiseerd door Stichting Mijnplein in samenwerking met netwerk het jonge kind Salland, te Heeten (01-11-2017).
 • C. van Tuijl (2017). Spelend leren thuis. Bijdrage aan jubilem 30 jaar gezinsstimulering. Georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut te Amsterdam. 
 • Het volgen van de ontwikkeling van jonge (risico)kinderen: een kader.  Verdiepingsbijeenkomst georganiseerd door Sardes te Utrecht. Keynote. (11 september 2014).
 • Het jonge (risico)kind en ondersteunend spelaanbod, te Den Haag. Presentatie voor werkgroep het Jonge Kind in samenwerkingsverband. (29 januari 2014).
 • Het jonge risicokind en ondersteunend spelaanbod. Bijdrage aan 2e Jaarcongres: Leve het jonge kind, te Utrecht.  (28 mei 2013).
 • Trapsgewijs: Omgaan met aandachtvragend gedrag van jonge kinderen. Inleiding op Conferentie Trapsgewijs georganiseerd door CED, te Rotterdam. (15 mei 2013)
 • Scholingsbijeenkomst 2 ten behoeve van ‘Startgroepen peuters’. Georganiseerd door SLO, te Amersfoort. (22 juni 2012).
 • Effectief benutten van VVE. Presentatie op de studiedag georganiseerd door gemeente Amersfoort en Expertis, te Amersfoort. (13 februari 2012).
 • Effectief benutten van VVE.  Presentatie op de studiedag georganiseerd door gemeente Enschede en Expertis, te Enschede. (21 december 2011).
 • Scholingsbijeenkomst 1 t.b.v. Startgroepen peuters. Georganiseerd door SLO, te Amersfoort. (28 november 2011).
 • Effecten van armoede op opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Landelijk congres Peuterspeelzalen VVE kwaliteit en Samenwerking. MOgroep+, te Amersfoort. (20 april 2011).
 • Ouders verdienen (meer) aandacht. Effecten van Opstap bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Lezing op 20-jarig jubileum bijeenkomst van Opstap Apeldoorn bij de Stichting Wisselwerk, te Apeldoorn. (15 april 2011).
 • Ouders en de VVE. Presentatie op Taalbeleid, congres georganiseerd door de gemeente Amsterdam in de Meervaart. (9 februari 2011).

Optimalisering van schoolloopbanen

 • Tuijl, C. van (2016). De zin en onzin van toetsen en observeren. Lezing ten behoeve van Expertisecentrum Het Jonge Kind. Saxion pabo Enschede (2 november 2016).
 • Langendijk, D. & Tuijl, C. van (2016). Verbetering reflectievaardigheden pabostudenten m.b.v. CLASS. Bijdrage aan VELOV/VELON congres. Zichtlijn Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek. Brussel (5 februari 2016).
 • Tuijl, C. van (2015). Leesmotivatie nader bekeken: uitkomsten van het onderzoek naar leesplezier en leesvermijding. Presentatie bij Stichting Lezen te Amsterdam. (1 juni 2015).
 • Ouderbetrokkenheid.  Lezing op brainstormbijeenkomst georganiseerd door de Gemeente Hengelo-Expertis, te Hengelo (3 februari 2015).
 • Pedagogische context van het mbo. Lezing op Profiel Pro-meeting Trends in de opvoedingscontext en de effecten en uitdagingen ervan voor het mbo. Georganiseerd door Profiel te Amersfoort (2 december 2014).
 • Ouderbetrokkenheid. Lezing in kader van LEA gemeente Oldenzaal,  te Oldenzaal. (19 september 2013).
 • Tuijl, C. van &  Elsjan, H. (2013). Preventie in de Keten: voorkomen van schooluitval. Lezing op middagconferentie VSV 2013 – Nieuwe stappen, georganiseerd door Profiel, te Amersfoort. (18 april 2013)
 • Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs: mogelijkheden of onmogelijkheden. Studiedag van Stichting het Roessingh, te Enschede. (30 januari 2013).
 • Preventie in de Keten. Lezing voor Expertis-medewerkers (Broodje Expertis), te Hengelo. (28 januari 2013).
 • Tuijl, C. van & Elsjan, H. (2013). Preventie van schooluitval. Lezing op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), te Utrecht. (23 en 26 februari 2013).
 • Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs: mogelijkheden of onmogelijkheden. Plenaire Inleiding bij Conferentie Opbrengstgericht werken in het Speciaal onderwijs, georganiseerd door PO-Raad en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, te Zwolle. (4 april 2012).
 • Preventie (van schooluitval) in de Keten, een praktijkvoorbeeld. Presentatie op HBO-kennisdeeldag georganiseerd door SIA-Raak te Utrecht. (7 maart 2012).
 • Preventie in de Keten. Spanning tussen wetenschappelijk goed onderzoek vs vraagarticulatie en afstemming met het veld ? Lezing op contactpersonen- bijeenkomst georganiseerd door SIA-RAAK, te Utrecht. (18 januari 2011).
 • Cultureel verankerde opvoedingsopvattingen en –routines van ouders en leerkrachten. Studiedag Mecklenburgschool, te Enschede. (26 april 2010).
 • Onderwijsachterstand. De rol van opvoedingsopvattingen en –routines. Lezing voor Stichting Alifa (peuterspeelzaalwerk), te Enschede. (6 oktober 2009).

Tech your Future: Keuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden

 • Tuijl, C. van (2015). "Waarom beginnen in het basisonderwijs? " Lezing op Jaarconferentie Landelijke Techniekpact, sessie 'Kiezen voor Techniek' te Enschede. Universiteit Twente. (15 juni 2015).
 • Tuijl, C. van (2015). Studie- en keuzeprocessen: vroege afbakening en uitsluiting voorkomen. Bijdrage aan symposium Talenten voeden: Schoolontwikkeling voor de 21ste eeuw, georganiseerd door de leerstoel Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek. Universiteit Twente (22 mei 2015).
 • Techniek? Niks voor mij!. Ontwikkeling van (beta) beroepsbeelden bij leerlingen. Master class op studiedag Consent, Muziektheater Enschede(14 april 2015).
 • Ontwikkeling van betaberoepsbeelden bij leerlingen. Lezing op studiedag van de Angelaschool,   21 november 2014 te Boxtel. (21 november 2014).
 • Ontwikkeling van bètaberoepsbeelden bij leerlingen. Lezing op conferentie Een toekomst vol kansen in Wetenschap en Technologie voor jongens en meisjes! Georganiseerd door VHTO op 18 juni 2014 te Utrecht. (18 juni 2014).
 • Ontwikkeling van beroepsbeelden bij 9-14 jarigen, en de invloed op studie- en beroepskeuzen. Presentatie bij de Kick-off van TechyourFuture, te Klarenbeek. (17 juni 2013).

Workshops

 • Workshop sociale veiligheid. Studiedag pabo's Saxion te Enschede. (5 november 2015).
 • Naar een (meer) preventieve gedragsaanpak. Workshop gegevens ten behoeve van Hoezo-Passend Onderwijs te ’s Hertogenbosch. (11 april 2012).
 • De leerkracht centraal: op weg naar passend onderwijs met een preventieve gedragsbenadering. Workshops gegeven ten behoeve van Onderwijsdag SKOE te Enschede. (20 maart 2012).
 • Tuijl, C. van & Grashof, H. (2010). Themaochtend gedragsproblemen en positieve gedragsondersteuning ten behoeve van medewerkers Ambulante Begeleiding cluster 4.  Attendiz, Hengelo. (30 september 2010)
 • Het belang van gezinsgerichte stimuleringsprogramma’s vanuit onderzoeksoptiek. Bijdrage aan forumdiscussie over gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering en de voor- en vroegschoolse educatie over 10 jaar. Jubileumbijeenkomst 20 jaar Opstapprogramma’s georganiseerd door Nederlands Jeugdinstituut, de Hogeschool Utrecht en Tempre, te Utrecht. (september 2010).
 • Gedragsproblemen. Studiedag van het PC- samenwerkingsverband Rijssen, te Rijssen. (9 september 2009).
 • Tuijl, C. van & Jong, A. de (2009). Gedragsproblemen in de bovenbouw. Studiedag voor samenwerkingsverband Oldenzaal te Hengelo. (30 maart 2009).
 • Professionaliseringsbehoeften Passend Onderwijs. Tweedaagse studiedagen van Interactum (samenwerkingsverband van PABO’s), te Hengelo. (november 2008).

Gedrag

 • Shavega, T.J., Brugman, D. & Tuijl, C. van (2014). Prevalence of Children’s Behavioral Adjustment Problems and Its Association with Teacher-child Relationships in Tanzanian Pre-primary Schools. Posterpresentatie op ISSBD. July 12th, Shanghai, China.
 • Tuijl, C. van, Grashof, H. & Ruiterkamp, E. (2012). Positive Behavior Support in the Twente region: insight into participant characteristics and positive teacher and pupil indicators of PBS effects. Preconference SWPBS in the Netherlands: Research and development. 15 november te Windesheim, Zwolle.

VVE

 • Veer, I.M., Luyten, H., Tuijl, C. van, Mulder, H. & Sleegers, P.J.C. (2016). Effects of preschool intervention for minority children on early literacy, early numeracy and selective attention. Presentatie op EARLI, sessie Motor, cognitive and language development, and executive functioning in early childhood. Porto. June 30th, 2016.
 • Veer, I.M., Tuijl, C. van, Luyten, H. & Sleegers, P.J.C. (2015). Early development of executive functions in two to three year olds: a longitudinal study. Posterpresentatie op EARLI Cyprus. August 23th, 2015.
 • Karreman, A., Aken, M. A. G. van, Deković, M. & Tuijl, C. van (2009, April). Fathers’ and mothers’ parenting, effortful control and behavior problems at age 3 to 7. In S. J. Schoppe-Sullivan & C. M. Kamp Dush (Chairs), The role of father involvement in young children’s lives: A multidisciplinary, multimethod exploration. Pecha Kucha Group Session to be presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Denver, CO.

Overig

 • Zee, E. van der,  Breukelen, I. C. van & Tuijl, C. van (2010). Triple P oudertraining als preventie tegen kindermishandeling? Posterpresentatie op het 3e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, 4 juni te Ede.
 • Szabó, N., Dubas, J. S., Karreman, A., Tuijl, C. van, Aken, M. A. G. van & Deković, M. (2009, April). Partner manipulation in child-care. Poster presented at EHBE, 2-4 April, Montpellier, France.
 • Szabó, N., Dubas, J. S., Karreman, A., Tuijl, C. van, Aken, M. A. G. van & Deković, M. (2009, May). Partner manipulation in child-care. Poster presented at VNOP, 15-16 May, Wageningen.

Nieuws van dit lectoraat

Meer weten over de lectorale rede van Cathy van Tuijl?

Lees meer!

Onderzoek bij schoolbestuur Prisma (Kampen) naar de gevolgen van ontschotting (september 2016- september 2018)

Scholing Expertis-medewerkers op het gebied van emotieregulatie van en door leerkrachten (september 2016).

RAAK Publiek-aanvraag Leren van Spel. Nieuwsgierigheid, zelfsturing en leren bij jonge kinderen in rijke spelsituaties. Met Windesheim en Stenden. (februari 2017 - februari 2019)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen:  Effectmeting Startgroepen  (UU): vierjarige subsidie (2012-2016)

SIA-Raak Pro: Preventie in de Keten: vierjarige subsidie (2011-2014)

Tech Your Future: vroege beroepsuitsluiting: keuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden: ruim 1 jaar (2013-2014)

Ontwikkeling cursus ‘Zo doen we dat’: 1 jaar Passend Onderwijs Twente (2009-2010)

LECSO: Expertise docenten speciaal onderwijs (kortlopend)


Evenementen van dit lectoraat

Het team

Cathy van Tuijl

Cathy van Tuijl

Lector

geen foto beschikbaar

Johanne Jager

Onderzoeker

PetervandenBerg.JPG

Peter van den Berg

onderzoeker

Lucie Spreij

Lucie Spreij

onderzoeker/hoofddocent (Hogeschool Utrecht seminarie orthopedagogiek)

Ingrid Zijlstra, Saxion

Ingrid Zijlstra

docent/onderzoeker

geen foto beschikbaar

Tinka Hofmeijer

onderzoeker/ Jonge Kind specialist (Expertis Onderwijsadviseurs)

geen foto beschikbaar

Wouter Siebers

onderzoeker/ gedragsspecialist (Expertis Onderwijsadviseurs)

geen foto beschikbaar

Judy Broekhuis

onderzoeker/adjunct directeur Mozaïk (Attendiz)

geen foto beschikbaar

Tineke Zwaga

onderzoeker/orthopedagoog (KONOT)

geen foto beschikbaar

Gaby van der Linde

onderzoeker/projectleider Jonge Kind (stichting Leerplan Ontwikkeling)

Loes Veneklaas, Saxion

Loes Veneklaas

onderzoeker/Jonge Kind specialist

geen foto beschikbaar

Gerdie Deterd Oude Weme

onderzoeker/Jonge Kind specialist