Meisjes die tekenen

Expertisecentrum Het Jonge Kind

De ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar is essentieel voor een gelukkig en zinvol leven en vormt de basis voor een succesvolle (school)loopbaan. Kansen krijgen is hierbij essentieel: de kans om je breed te ontwikkelen, de kans om je talent te ontdekken en de kans om met elkaar samen te spelen en leven vanuit diversiteit en inclusie.

Het expertisecentrum Jonge Kind is een regionaal kenniscentrum bestaande uit een lector, het docententeam Jonge Kind en leerkrachten en experts uit het werkveld.

De ontwikkeling van jonge kinderen begint met een goede professional

Het Saxion Expertisecentrum Jonge Kind werkt samen met de omliggende regio aan de ontwikkeling van de kwaliteit in educatie en onderwijs voor jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar. We doen dit samen met het lectoraat Gedrag- en leerproblemen en Jonge Kind, professionals in het werkveld, organisaties en opleidingsdocenten jonge kind. We creëren hierbij lerende netwerken waarbij we vanuit samenwerking en co-creatie goede praktijken verbinden aan wetenschappelijke onderbouwing. Daarnaast bieden we gerichte en op maat gemaakte scholing aan om professionals en organisaties te versterken in hun ontwikkeling.

Wat doen we?

Spel

Spelen is essentieel voor ieder kind. Het draagt bij aan hun sociale, emotionele, taal, cognitieve en motorische ontwikkeling. Ook leren kinderen probleemoplossend te denken en krijgen ze inzicht in oorzaak en gevolg. Met spelend leren daag je kinderen uit om de wereld om zich heen te verkennen en te ontdekken. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid. En het inspireert ze om zélf dingen uit te proberen.

Waarvoor kun je ons benaderen?

 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding in hoeken
 • Ontwikkeling van executieve functies in spel
 • Pedagogische en educatieve interactievaardigheden in spel
 • Bewegend leren
 • Stimuleren van taal- en rekendoelen in spel en in de hoeken
 • Onderzoekend spelen
 • Buitenspelen en risicovol spel
 • Spelend leren in groep 3
Kind aan tafel

Volgen van kindontwikkeling

In de kinderopvang en het onderwijs aan het jonge kind (2-8 jaar) is het volgen van de ontwikkeling van kinderen een belangrijk onderdeel. De kennis over waar het kind zit in diens ontwikkeling kan afgestemd worden met een aanbod in de zone van de naaste ontwikkeling. Op basis van volguitkomsten hebben professionals zicht op relatief sterke en zwakke kanten van een kind en wordt ook duidelijk waar het aanbod zich op moet richten. Uitgangspunt hierbij is dat de brede ontwikkeling van het kind gevolgd wordt: de taalontwikkeling, ontluikende rekenvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling (incl. zelfregulatie) en motoriek.  

Waarvoor kun je ons benaderen?

 • Keuze van een observatievolgsysteem
 • Leerlijnen en doorgaande lijn
 • Handelingsgericht werken met jonge kinderen
 • Creëren van een beredeneerd aanbod
Docenten in overleg

Omgaan met gelijke kansen

Kansengelijkheid is een probleem voor doelgroepkinderen. Zo zijn er leerlingen die door ongunstige omgevingsfactoren onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen. Leraren hebben niet altijd voldoende kennis, vaardigheden, gevoel van urgentie of tijd om deze kinderen voldoende te ondersteunen. Ongunstige omgevingsfactoren werken al vroeg (zelfs al voor de geboorte) in op ontwikkelingskansen. Daarom moet er in de voor- en vroegschoolse setting aandacht zijn voor gelijke kansen.

Waarvoor kun je ons benaderen?

 • Voor – en vroegschoolse educatie
 • Talentontwikkeling
 • Meerbegaafde kleuters
 • NT1- en NT2- onderwijs en meertaligheid
 • (Culturele) diversiteit
Master Leren Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Meer informatie over de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Jonge Kind Specialist

Onze werkwijze (professionele leergemeenschap)

Als bestuur, school, onderbouwteam of kinderopvangorganisatie kun je een beroep op ons doen voor specifieke scholingsvragen. Het Expertisecentrum Jonge Kind levert maatwerk, waarbij we gezamenlijk doelen, inhoud, inzet van expertise en werkwijze afstemmen en uitvoeren. Klik op de drie vakken hierboven om te zien welke expertise wij in huis hebben.

Het Expertisecentrum jonge kind biedt begeleiding aan een professionele leergemeenschap (PLG) voor leerkrachten Jonge Kind en aan pedagogisch medewerkers op diverse thema’s (spel, volgen van kindontwikkeling en gelijke kansen).

De bedoeling is om in het gesprek met elkaar de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind te verdiepen en door te ontwikkelen. Vanuit het Expertisecentrum Jonge Kind bieden onze experts/docenten ondersteuning in de procesbegeleiding van een lerend netwerk en kan op basis van leervragen gerichte kennis en expertise geboden worden bij de verdieping van thema’s.

Heb je interesse, neem contact met ons op.

Wij hopen je te ontmoeten!


Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij:

Simone Soomers
s.soomers@saxion.nl

Overige vragen kun je stellen aan:

Monique ter Bogt
m.m.e.terbogt@saxion.nl