Meisjes die tekenen

Expertisecentrum Het Jonge Kind

De ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar is essentieel voor een gelukkig en zinvol leven en vormt de basis voor een succesvolle (school)loopbaan. Kansen krijgen is hierbij essentieel: de kans om je breed te ontwikkelen, de kans om je talent te ontdekken en de kans om met elkaar samen te spelen en leven vanuit diversiteit en inclusie.

Het Saxion Expertisecentrum Jonge Kind werkt samen met de omliggende regio aan de ontwikkeling van de kwaliteit in educatie en onderwijs voor jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar. We doen dit samen met het lectoraat Gedrag- en leerproblemen en Jonge Kind, professionals in het werkveld, organisaties en opleidingsdocenten jonge kind. We creëren hierbij lerende netwerken waarbij we vanuit samenwerking en co-creatie goede praktijken verbinden aan wetenschappelijke onderbouwing. Daarnaast bieden we gerichte en op maat gemaakte scholing aan om professionals en organisaties te versterken in hun ontwikkeling.

Wat doen we?

Scholing

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. Dit vraagt om leerkrachten en pedagogisch medewerkers die kennis hebben van deze specifieke ontwikkelingsfase en van de wijze waarop het onderwijs op een betekenisvolle manier ingericht en vorm gegeven kan worden. Het expertisecentrum verzorgt opleidingen, scholing, masterclasses, begeleidingtrajecten op scholen, begeleiding voor professionele leergemeenschappen en studiedagen voor professionals jonge kind,  IKC’s, scholen, schoolbesturen, kinderopvang,  VVE-organisaties en gemeenten. Bekijk ook de website van het landelijk expertisecentrum Jonge Kind.

Nationaal Programma Onderwijs
We volgen de ontwikkelingen rondom het nationaal programma onderwijs na corona op de voet. In de voor- en vroegschoolse educatie zal daarbij ook aandacht zijn voor de professionalisering van medewerkers om kansen te versterken voor jonge kinderen op basis van effectief bewezen benaderingen. Wij denken graag mee bij de analyse en het maken van een plan van aanpak, passend voor de voor- en vroegschool en/of de organisatie, vanuit een evidenced informed benadering en duurzame ontwikkeling richting de toekomst. 

Ons scholingsaanbod voor schooljaar 2021-2022:

  1. Post-hbo Jonge Kind specialist
  2. Online masterclasses kansen voor het jonge kind
  3. Peuters en spel voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten
  4. Leren van spel in groep 1-2
  5. Spelend leren in groep 3
  6. Bewegen als motor voor ontwikkeling en leren in groep 1-3

Maatwerk / in company
Al onze scholings- en professionaliseringsactiviteiten kunnen ook als maatwerk / in company uitgevoerd worden, waarbij we gezamenlijk doelen, inhoud, inzet van expertise en werkwijze afstemmen en uitvoeren. Uiteraard kunt u ook een beroep op ons doen om specifieke scholingsvragen vanuit een bestuur/school vorm te geven.

Wij hopen u te ontmoeten!

Kind aan tafel

Over het expertisecentrum

Expertisecentrum Het Jonge Kind is een onderdeel van de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion en heeft als doel om kansen en talentontwikkeling voor jonge kinderen te ondersteunen vanuit een wetenschappelijke kennisbasis. Het expertisecentrum werkt op regionaal niveau samen met het werkveld en bestaat uit lector Jonge Kind Cathy van Tuyl en het docententeam Jonge Kind van de Pabo en Associate degree PEP. Samen volgen zij de actuele ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken rondom kind-ontwikkeling, educatie en onderwijs voor jonge kinderen. Zij vertalen nieuwe inzichten en beleidsontwikkelingen naar concrete praktijken en ondersteunen professionals en organisaties in hun ontwikkeling naar lerende organisaties.

De Professionele Leergemeenschap Jonge Kind van lerende leraren Twente bestaat uit leerkrachten Jonge Kind, experts uit het werkveld en docenten van de opleiding. Samen ontwikkelen zij producten die door het werkveld ingezet kunnen worden om de kwaliteit van het onderwijs voor jonge kinderen te verdiepen en te verbeteren. In de afgelopen twee jaar ontwikkelden zij een kaartenset voor visie-ontwikkeling onderwijs jonge kind en het bekwaamheidsprofiel voor (startende) leerkrachten Jonge Kind (groep 1-3). Beide producten zijn te downloaden via de website Lerende Leraren: lerendeleraren.nl.

Docenten in overleg

PLG Jonge Kind

Naast de scholing waarvoor je je als individu kunt aanmelden, bieden we ook begeleiding aan een professionele leergemeenschap (PLG) voor leerkrachten Jonge Kind. Afgelopen jaren ontwikkelde de Professionele Leergemeenschap Jonge Kind van Lerende Leraren Twente, in samenwerking met het Saxion Expertisecentrum Jonge Kind, een productkaartenset met uitgangspunten voor een onderbouwde visie op onderwijs voor jonge kinderen en een actueel bekwaamheidsprofiel voor (startende) leerkrachten jonge kind, dat ingezet kan worden als begeleidingsinstrument voor (startende) leerkrachten jonge kind in de ontwikkeling naar vakbekwame leerkracht. Bovendien kan het bekwaamheidsprofiel op organisatieniveau gebruikt worden als reflectie-, ontwikkelings- en borgingsinstrument voor goed onderwijs aan jonge kinderen in groep 1-3. Het werken met een PLG kan ingezet worden als onderdeel van de menukaart Nationaal Onderwijsprogramma.

Vanuit de productkaartenset en het bekwaamheidsprofiel kunnen er intervisiebijeenkomsten en thematische besprekingen georganiseerd worden op bestuurlijk- /schoolniveau waarbij eigen vakbekwame leerkrachten jonge kind en/of schoolopleiders-coaches samen met (startende) leerkrachten een professionele leergemeenschap vormen.

De bedoeling is om in het gesprek met elkaar de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind te verdiepen en door te ontwikkelen. Vanuit het Expertisecentrum Jonge Kind kunnen onze experts/docenten ondersteuning bieden in de procesbegeleiding van een lerend netwerk en kan op basis van leervragen gerichte kennis en expertise geboden worden bij de verdieping van thema’s (bijv. ontwikkeling van een visie, begeleiden van spel, inrichten van een rijke omgeving, kansen bieden in taal en rekenen, bewegend spelen en leren, et cetera).

Heb je interesse, neem contact met ons op.

Master Leren Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Het expertisecentrum Jonge Kind is een regionaal kenniscentrum bestaande uit een lector, het docententeam Jonge Kind en leerkrachten en experts uit het werkveld.

Meer informatie over de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Bekijk opleiding

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij:

Simone Soomers
s.soomers@saxion.nl

Overige vragen kun je stellen aan:

Monique ter Bogt
m.m.e.terbogt@saxion.nl