Studenten met laptop en tablet

Rich Media & Teacher Learning

De ambitie van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning is een substantiële bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over de interactie tussen de theoretische kennis en het professioneel handelen van leraren.

Binnen het hoger beroepsonderwijs is het een fundamenteel vraagstuk: hoogopgeleide professionals legitimeren hun handelen mede vanuit een deugdelijk en up-to-date theoretisch fundament. De kloof tussen theorie en praktijk blijkt echter lastig te overbruggen. Onderzoek heeft aangetoond dat rich media veel potentie hebben om die kloof te dichten. Dit lectoraat wil dit potentieel omzetten in beroepsproducten (artikelen, adviezen, ontwerpen en digitale tools) om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Onderzoek heeft aangetoond dat rich media veel potentie hebben om die kloof te dichten.

Student Sportmarketing / Commerciele Economie

Het fundament voor het programma van Rich Media & Teacher Learning is gelegd door twee proefschriften. Theorieën en interventies rond de ontwikkeling van conceptuele kennis stonden in het ene proefschrift centraal. Het andere proefschrift richtte zich op theorieën en interventies over praktijkkennis. Deze proefschriften vormden de basis voor het ontwikkelen en evalueren van een digitaal platform, 'Platform KTP'. 

Platform KTP

Het 'Platform KTP' verwijst naar een onderzoeksproject waarin een curriculumonafhankelijke digitale informatiebank wordt ontwikkeld. Een (landelijk vastgestelde) kennisbasis vormt het conceptuele kader van de informatiebank. Dit kader wordt in drie samenhangende componenten uitgewerkt:

 • Kennisclips voor uitleg van concepten (K)
 • Items om de concepten te toetsen (T)
 • Praktijkvoorbeelden om de concepten te illustreren (P).

Passend onderwijs en ICT-toepassingen: een nieuwe onderzoekslijn

Het doel van onderzoek binnen deze lijn is na te gaan welke rol ICT-toepassingen hebben bij het realiseren van passend onderwijs. Binnen deze lijn is, in samenwerking met het basisonderwijs in Twente, een project gestart waarin de vraag centraal staat wat de kwaliteit is van educatieve apps. Het doel van het onderzoek is om criteria voor de kwaliteit van educatieve apps te ontwikkelen, toetsen en vertalen in digitale kwaliteitskaarten.

Ontwerponderzoek

Veel projecten binnen het lectoraat zijn opgezet met behulp van de methodologie van ontwerponderzoek. Dit type onderzoek beoogt naast een bijdrage tot kennisontwikkeling ook nadrukkelijk aandacht te geven aan de gebruikswaarde van de onderzoeksinspanningen.

Afgerond

 • Ontwikkeling digitaal platform Kennisclips-Toetsen-Praktijkvoorbeelden (KTP).
 • Projectleiding: Johan Oude Engberink. Looptijd: 2014-2016.
 • Videoclub voor startende leraren. 
 • Projectleiding: Maaike Vervoort. Looptijd: 2014-2017.
 • Onderwijspraktijk in beeld. Criteria voor praktijkvoorbeelden in een online omgeving.
 • Projectleiding: Christine Kemmeren. Looptijd: 2014-2017.
 • Kennisclips in een professionele leergemeenschap.
 • Projectleiding: Johan Oude Engberink. Looptijd: 2014-2017.
 • Digitale kennisbank voor taal & rekenen voor Pedagogische Instituten in Suriname.
 • Projectleiding: Ellen van den Berg, Yvonne van Elten, Mariët Lubbers. Looptijd: 2015-2017.
 • Activerende opleidingsdidactiekt rekenen met ICT.
 • Projectleiding: Mariët Lubbers. Looptijd: 2015-2016.
 • Kwaliteitsonderzoek educatieve apps.
 • Projectleiding: Caroline Timmers. Looptijd: 2015-2017.
 • Visuele representaties t.b.v. begripsvorming meervoudig gehandicapte kinderen.
 • Projectleiding: Bas Hesselink. Looptijd: 2015-2016.

Het lectoraat Rich Media & Teacher Learning levert een grote bijdrage aan de master Leren en Innoveren Teacher Leader. Het docententeam van deze masters bestaat uit lectoren van het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, kenniskringleden en hooggekwalificeerde experts van de Academie Pedagogiek en Onderwijs.

Master Leren en Innoveren - Teacher Leader

De master Leren en Innoveren Teacher Leader is bestemd voor ervaren en getalenteerde leraren die een rol van betekenis willen spelen bij de vernieuwing van onderwijs. Het accent ligt op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, naast kwaliteiten op het gebied van onderwijsonderzoek en -ontwerp. De opleiding stelt leraren in staat het beste uit zichzelf en het onderwijs te halen. De opleiding vraagt de nodige inzet, de meerwaarde blijkt echter al snel in de dagelijkse praktijk. De afgestudeerde teacher leader is als geen ander in staat om onderwijsvernieuwing te initiëren en realiseren.

De afgestudeerde masterleraar is een:  

 • expertleraar die kritisch kijkt naar de eigen onderwijspraktijk
 • ontwerper die onderwijsvernieuwingen systematisch en praktisch vorm geeft in de school
 • onderzoeker die systematisch onderwijsvernieuwingen kan ontwikkelen, uitvoeren en evalueren
 • initiatiefnemer die innovatieprocessen initieert en collega's inhoudelijk overtuigt en ondersteunt bij het vormgeven van de innovatie.

De master komt in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Overige presentaties

Van den Berg, E. (2018,10 april). Leidinggeven aan veranderen. #Hoedan? Enschede: Presentatie professionaliseringstraject t.b.v. registratie schoolleider.

Vakpublicaties

Van den Berg, E. & Suasso, E. (2017). De beroepspraktijk en het leren van de continue professionele ontwikkeling van leraren. In: M. Timmermans & C. van Velzen (red.). Samen opleiden in de school (pp105-118). Breda: VELON. 

Presentaties op congressen en conferenties

Overige presentaties

Wetenschappelijke publicaties 2016

Presentaties op congressen en conferenties

Overige presentaties

Wetenschappelijke publicaties

Vakpublicaties

 • Berg, E. van den (2015). New teacher education in Europe in 9 statements: a position paper. VoiceS-project.
 • Vervoort, M. & Berg, E. van den (2015). The digital video case: bridging theory and practice in teacher education. In: E. van den Berg (ed). ICT-cases and active learning in Europe. VoiceS-project. 

Presentaties op congressen en conferenties

 • Berg, E. van den, Haalboom, M. & Spijker, J. (2015, maart 25). De teacher leader als spil in de academische opleidingsschool. Arnhem, VELON-congres voor lerarenopleiders 2015.
 • Vervoort, M. (2015, maart 25). Begeleiding van startende leraren met een videoclub. Een ontwikkelplan. Arnhem, VELON-congres voor lerarenopleiders 2015.
 • Haar, I. ter & Berg, E. van den (2015, april 2). Inventarisatie academische opleidingsscholen Twente. Hengelo, bijeenkomst directeuren AOT.
 • Vervoort, M. (2015, juni 18). De videoclub, een methodiek voor de begeleiding van startende leraren. Posterpresentatie. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
 • Kemmeren, C.M. (2015, juni 19). Professioneel handelen op basis van conceptuele kennis in de lerarenopleiding. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
 • Berg, E. van den (2015, juni 26). Professionele kennisbasis van leraren. Hengelo, Keynote congres Versterking Samenwerking. 
 • Berg, E. van den (2015, september 25). New teacher education in Europe in 9 statements. Olomouc, Presentation on 3rd VoiceS Conference. 

Overige presentaties

 • Berg, E. van den (2015, februari 3). Didactische inzet kennisclips-toetsen-praktijkvoorbeelden (KTP). Enschede, Presentatie voor de vakgroepen Nederlands van APO Enschede en Deventer.
 • Berg, E. van den (2015, februari 10). Kennisclips en praktijkvoorbeelden. Hengelo, presentatie voor themagroep Ouderbetrokkenheid van het project Versterking Samenwerking.
 • Berg, E. van den (2015, maart 31). Multimedia principes. Enschede, presentatie voor de vakgroepen Nederlands van APO Enschede en Deventer.
 • Berg, E. van den (2015, april 13). Lectoraat Rich Media & Teacher Learning. Enschede, presentatie voor Saxion ICT-projecten Herontwerp en Formatief Toetsen. 
 • Kemmeren, C.M. & Suasso, E. (2015, mei 20). Samen ontwikkelen van kennisclips en praktijkvoorbeelden over Ouderbetrokkenheid voor inductiefase van leraren, een veelbelovende werkwijze? Utrecht, presentatie voor masterclass Versterken van Ouderbetrokkenheid van PO-raad en School aan Zet.
 • Berg, E. van den (2015, juni 26). Professionele kennisbasis van leraren. Hengelo, Keynote congres Versterking Samenwerking.
 • Oude Engberink, J. (2015, september 16). Flipping the Classroom. Presentatie voor medewerkers ICTO. Enschede, Saxion.
 • Vervoort, M. (2015, november 12). Videoclub voor professionaliseren van startende leraren. Enschede, Studiedag Werkgroep Opleiden in de School.

Wetenschappelijke publicaties

 • Vervoort, M. & Berg, E. van den (2014). De bijdrage van praktijkkennis van mentoren aan het leren van studenten. Pedagogische Studiën 91, 411-421.

Vakpublicaties

Presentaties op congressen en conferenties

 • Kemmeren, C.M. (2014, januari 15). Communiceren met verstand van zaken: Hoe verbind je kennis en vaardigheden in de lerarenopleiding? Hengelo, Symposium Academische Opleidingsschool Twente.
 • Kemmeren, C.M. (2014, maart 10). Een ICT-rijke leeromgeving: brug tussen conceptuele kennis en professioneel handelen. Zwolle, VELON-congres voor Lerarenopleiders 2014.
 • Vervoort, M. (2014, maart 10). Kijk op de praktijk! Praktijkkennis van mentoren als kennisbron voor aanstaande leraren. Zwolle, VELON-congres voor Lerarenopleiders 2014. 
 • Vervoort, M. (2014, november 14). Kijk op de praktijk! Brugge, Conferentie Het Schoolvak Nederlands.

Overige presentaties

 • Berg, E. van den (2014, januari 10). Professionaliteit van leraren. Hengelo. Presentatie voor Maatwerktraject.
 • Vervoort, M. (2014, januari 15). Kijk op de praktijk! Presentatie over promotieonderzoek binnen Opleiden in de School. Hengelo. Symposium Iedereen onderzoekt!
 • Oude Engberink, J. & Hesselink, B. (2014, april 7). Spreektaal in kennisclips. Presentatie voor de kenniskring van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning. Enschede: Saxion Hogescholen. 
 • Berg, E. van den (2014, mei 14). Visual Knowledge Building en het leren van docenten. Hengelo. Presentatie voor docenten Saxion Honours.
 • Oude Engberink, J. (2014, juli 3). Presentatie Ontwerponderzoek. Presentatie voor belangstellenden. Enschede: Saxion Hogescholen. 
 • Oude Engberink, J. (2014, oktober 8). Drieslag KTP. Presentatie voor peerreview van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning. Enschede: Saxion Hogescholen. 
 • Oude Engberink, J. (2014, oktober 8). Ontwerpcriteria kennisclips. Presentatie voor peerreview van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning. Enschede: Saxion Hogescholen.
 • Berg, E. van den (2014, november 6). Kick off project KTP. Deventer. Presentatie voor vakgroepen Nederlands van APO Enschede en Deventer.
 • Oude Engberink, J. (2014, november 6). Start KTP. Presentatie voor vakgroepen Nederlands van APO Enschede en Deventer. Deel 1. Enschede: Saxion Hogescholen. 
 • Oude Engberink, J. (2014, november 6). Start KTP. Presentatie voor vakgroepen Nederlands van APO Enschede en Deventer. Deel 2. Enschede: Saxion Hogescholen. 
 • Berg, E. van den (2014, november 26). Ontwerpen van kennisclips. Hengelo, presentatie voor themagroep OJW van het project Versterking Samenwerking.

Wetenschappelijke publicaties

Presentaties op congressen en conferenties

Overige presentaties

 • Berg, E. van den (2013, januari 24). Opleiden in de school: motor voor professionele ontwikkeling. Hengelo: Presentatie WOS-dag (Werkgroep Opleiden in de School). 
 • Berg, E. van den (2013, januari 31). Visual Knowledge Building. Hengelo: Presentatie Professionaliseringstraject VO/ROC.
 • Berg, E. van den (2013, februari 13). Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT. Utrecht: Presentatie Seminar van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF.
 • Berg, E. van den (2013, april 22). Kenmerken excellente leraar. Voordracht werkconferentie Excellente leraar meer dan een master. Utrecht: Sirius.
 • Oude Engberink, J. (2013, mei 15). iPadcolleges: Kennisclips in een lerarenopleiding. Presentatie voor de kenniskring van het lectoraat Rich Media & Teacher Learning. Enschede: Saxion Hogescholen. 
 • Vervoort, M. (2013, november 12). Kijk op de praktijk! Hengelo, studiedag Werkgroep Opleiden in de School. 

Vakpublicaties 2013

 • Blikmans, G. & Berg, E. van den (2013). Open opdrachten in het studiehuis: bouwsteen voor een didactiek voor metacognitieve vaardigheden. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34 (3). 67-75.

Wetenschappelijke publicaties

Vakpublicaties

 • Kirschner, P. & Berg, E. van den (2012). Pas op: Hypes. In: Plugge, L. (red.). De bakens verzetten. Trendrapport 2012. Wetenschappelijk Technische Raad. Utrecht: SURF.
 • Berg, E. van den & Kirschner, P. (2012). Evidence-based doceren in het onderwijs met ICT. In: Plugge, L. (red.). De bakens verzetten. Trendrapport 2012.Wetenschappelijk Technische Raad. Utrecht: SURF.

Presentaties op congressen en conferenties

 • Berg, E. van den (2012, oktober 9). Opleiden in de school: motor voor professionele ontwikkeling. Keynote op conferentie: Iedereen leert, toekomstperspectief Opleiden in de School Twente. Werkconferentie voor beleidsmakers.
 • Suasso de Lima de Prado, E.M., Berg, E. van den, Haar, I. ter & Haalboom, M. (2012). Academisch Opleiden in Beweging: praktijk, schoolontwikkeling en onderzoek. Workshop tijdens het congres van de Vereniging voor Lerarenopleiders in Nederland, Antwerpen. 
 • Kemmeren, C. (2012, november). Communiceren met verstand van zaken: Hoe verbind je kennis en vaardigheden op hbo-niveau in de lerarenopleiding? Den Haag, Conferentie Het Schoolvak Nederlands.

Overige presentaties

 • Berg, E. van den (2012, maart 8). Opbrengstgericht werken: twee zijden van een medaille. Lezing in lezingenreeks Opbrengstgericht werken, must of mode? Hengelo, Hogeschool Edith Stein.

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat