jessica-lewis-DeyfdybVQhA-unsplash.jpg

Wetenschap & Techniek in het onderwijs

Onderwijs moet de toekomstige generatie op de snelveranderende hoogtechnologische samenleving voorbereiden. Het doorzien van wetenschap en technologie is daarvoor van cruciaal belang. Het lectoraat Wetenschap en Technologie in het onderwijs draagt systematisch bij aan de vorming van wetenschappelijke en technologische geletterdheid. Zodat iedere jongere kan functioneren in de SMART world, maar ook zodat iedere jongere in staat is die samenleving mede vorm te geven.

Scholen zijn druk bezig om wetenschap en technologie te integreren in het onderwijs. Maar dit is niet eenvoudig en roept vragen op. Welke invulling past bij onze visie? Wat is effectief? Wat vraagt dit van onze leerkrachtvaardigheden? Ook voor lerarenopleidingen leidt de integratie van wetenschap en technologie tot vraagstukken. De belangrijkste: hoe kunnen we aanstaande leraren opleiden om hoogwaardig onderwijs en wetenschap en technologie te verzorgen?

Het lectoraat ondersteunt bij het beantwoorden van deze vragen. We bouwen kennis op over effectief, inclusief en integratief wetenschap en technologie onderwijs en het opleiden en het professionaliseren van leraren op dit terrein. Dit doen we met en voor de praktijk en zetten in op een ‘leven lang leren’. De vraag die hierbij centraal staat: Hoe kunnen we leerlingen en leraren enthousiasmeren, motiveren en stimuleren voor een leven lang leren in een SMART world?

Technisch talent

Vanuit het lectoraat zetten we in op samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken. We kunnen ondersteunen en begeleiden bij vraagstukken over hoe het onderwijs in wetenschap en technologie optimaal vorm te geven en over hoe (aanstaande) leraren op te leiden en te professionaliseren. Daarnaast kunnen we gezamenlijk onderzoek ontplooien naar praktijkrelevante vraagstukken. Tot slot is het mogelijk onderdeel te worden van een landelijk lerend netwerk op het gebied van wetenschap en technologie dat door het lectoraat wordt geleid. Ben je nieuwsgierig en wil je verder kennismaken? Stuur gerust een mail.

Effectief Wetenschap & Technologie onderwijs

Deze onderzoekslijn richt zich op het in kaart brengen van de kenmerken van hoogwaardig wetenschap en technologie onderwijs. Wat moet de leerkracht doen? Wat zijn voorwaarden om dit bereiken? Hoe kunnen lerarenopleidingen aanstaande leraren hierop voorbereiden? 

 • Effectief wetenschap en technologie onderwijs op de pabo
 • Kijkwijzer analyseren wetenschap en technologie leermateriaal

Inclusief Wetenschap & Technologie onderwijs

Deze onderzoekslijn is gericht op het vinden van manieren om inclusie in bèta-technologische studies en velden te stimuleren. Hoe komt het dat bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn? Op welke manieren kunnen we voorkomen dat lerenden een toekomst in de bèta-techniek uitsluiten?

 • Review van interventies gericht op het behouden van vrouwen in bèta-technologie
 • Toolbox voor het behouden van vrouwen in bèta-technische opleidingen en werkveld

Integratief Wetenschap & Technologie onderwijs

Deze onderzoekslijn bevordert het doeltreffend integreren van andere vakken in wetenschap en technologie. Hoe kunnen vakken verbonden worden, zodat sprake is van een win-win situatie? Wat vereist dit van (aanstaande) leraren? Hoe kan dit onderwijs gelijktijdig het leven lang leren stimuleren?

 • Taal in de context van W&T
 • Lesmateriaal Taal en technologie
   

Kenmerkend voor doeltreffende professionalisering is dat er met en van elkaar wordt geleerd. Om dit te bewerkstelligen is het lectoraat actief in leergemeenschappen binnen een wetenschap en technologie netwerk. We bouwen met het netwerk aan een gezamenlijke landelijke onderzoeksagenda voor het aanjagen van het wetenschap en technologie onderwijs en onderzoeken tegelijkertijd wat de kenmerken van een effectief netwerk zijn. 

 • Kennisnetwerk Lerende Leraren
 • SPRONG-educatief STEM 
   
leven lang leren

We publiceren nationaal en internationaal is vakbladen als wetenschappelijke tijdschriften. Daarbij ontwikkelen wetenschappelijke onderbouwde middelen voor de onderwijspraktijk. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Onderzoekende pabo’s: in deze white paper is een wetenschappelijk kader geschetst voor W&T onderwijs op de opleiding tot leraar basisonderwijs
 • Taal en Technologie: in deze internationale wetenschappelijke publicatie wordt onderzoek naar leerkrachtprofessionalisering op het gebied van taal en technologie gepresenteerd
 • Effectief W&T onderwijs: in deze nationale wetenschappelijke studie wordt een systematische review naar dialoog in W&T-onderwijs gepresenteerd
 • W&T leerkrachtvaardigheden: in deze webinar voor leraren basisonderwijs wordt ingegaan op de vaardigheden die nodig zijn voor effectief W&T-onderwijs
 • Methode-scan: met behulp van deze middelen en materialen kan de kwaliteit van W&T-leermateriaal geanalyseerd worden
 • Prototypisch materiaal: met deze tools en hulpmiddelen kunnen leerkrachten direct praktisch aan de slag in de klas 
 • Toolbox Gender: deze toolbox bevat interventies die opleidingen en werkveld kunnen inzetten voor het aantrekken en behouden van vrouwen voor beta-technologie

Op basis van onderzoek en in samenspraak met andere deskundigen zijn professionaliseringstrajecten opgesteld. Deze trajecten zijn evidence informed en worden verzorgd door praktijkexperts met verstand van onderzoek. 

Voor het basisonderwijs is de opleiding tot coördinator onderzoekend en ontwerpend leren opgesteld (COOL). In deze opleiding leer je onderzoekend en ontwerpend onderwijs te ontwerpen en te verzorgen. Daarbij leer je stapsgewijs je schoolteam mee te nemen en kartrekker en inspirator te zijn voor onderzoekend en ontwerpend onderwijs in de school. 

Daarnaast is er voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de opleiding tot praktijkspecialist STEAM ontwikkeld. Je leert onderwijs te ontwerpen en geven waarin je elementen van Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics op betekenisvolle wijze integreert. Ook in deze opleiding leer je hoe je collega’s kunt meenemen in de ontwikkeling en er samen voor kan zorgen dat de boel op STEAM komt en blijft in de school.  

Naast deze opleidingstrajecten zijn er maatwerktrajecten. Met behulp van onderbouwde middelen kan zicht worden verkregen op de stand van wetenschap en technologie in de school en de wensen ten aanzien ervan. Op basis hiervan kunnen maatwerktrajecten worden ingericht. Het is natuurlijk ook mogelijk om een specifieke wens tot professionalisering of ondersteuning voor te leggen. 

Klik hier voor meer informatie.

Alle leden van het lectoraat zijn actief in het onderwijs van de lerarenopleiding basisonderwijs van Saxion. Het lectoraat biedt ruimte voor afstudeerstages van studenten van relevante universitaire studies, zoals de onderwijskunde. Tijdens de stage wordt praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daarnaast kan ervaring worden opgedaan met het leren ontwerpen en verzorgen van leereenheden aan de lerarenopleiding en/of professionalisering. Stuur gerust een mail als je op zoek bent naar een stageplek. 

Dr. Symen van der Zee is de lector. Hij is fervent liefhebber van de (onderwijs)wetenschappen en houdt ervan kennis te verzamelen, te integreren en praktijkgereed te maken. Tegelijkertijd houdt hij van het spelen met ideeën, om te kijken wat mogelijk is. Een systematisch, analytisch denker, met een speels brein. 

Dr. Martine van Gijsel is associate lector taaldidactiek. Ze is de absolute specialist in ons land op het gebied van het integreren van taal en wetenschap en technologie. Ze laat zien hoe het één het andere kan versterken, hoe er sprake kan zijn van een win-win situatie, en weet met haar kennis en kunde te inspireren. 

Dr. Christine Kemmeren is senior onderzoeker bij het lectoraat. Ze is gespecialiseerd in het leren en professionaliseren van leraren en dan met name in de cognitieve flexibiliteitstheorie. Eén van haar focusgebieden is het met en van elkaar leren in netwerken. Verknopen en verbinden dus, steeds met het oog het verbeteren van het leren van de leerlingen. 

Dr. Chantal Velthuis is themadocent/senior onderzoeker. Niet alleen heeft ze passie voor het leren van de bètavakken, ze is ook nog eens bevlogen op het gebied van het professionaliseren. Ze weet wetenschap en praktijk samen te brengen en vanuit daar het wetenschap en technologie onderwijs te verbeteren. 

Msc. Wendel Brandsma is junior onderzoeker bij het lectoraat. Naast dat ze academisch opgeleid leerkracht is, is ze onderwijskundige. Ze is gespecialiseerd in het systematisch stimuleren van de hogere orde denkvaardigheden. En dat ook nog eens binnen de context van wetenschap en technologie onderwijs. 

Msc. Marian Lenferink is themadocent/senior onderzoeker. Als reken-wiskundige is ze uitermate geïnteresseerd in de werking van getallen en uitwerking van getallen op kinderen en studenten. Ze is gespecialiseerd in onderwijs dat rekenwiskundig denken motiveert en eraan bijdraagt dat iedereen het leert.

Bsc. Jeroen van der Veen is onderzoek bij het lectoraat. Hij is enorm bedreven in het op betekenisvolle, vanuit visie, inzetten van ‘next practices’ op het gebied van technologie in onderwijs. Zijn focusgebied is digitale geletterdheid. 
 

Wij zijn overtuigd van het idee van samen onderzoeken en samen leren. Daarom werken we nationaal als internationaal samen met partners op het gebied van onderzoek, professionalisering en kennisdeling. Enkele partners waarmee we samenwerken zijn: Centre of Expertise TechYourFuture, Universiteit Twente, ROC Twente, Windesheim, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, iPabo, Radboud Universiteit, Katholiek Universiteit Leuven, Westfälische Wilhelms Universiteit, Fachhochschule Münster. Netwerken waarbij we betrokken zijn of die we leiden, zijn: ECENT-Elwier, Lerende Leraren, Pabonetwerk N&T, SPRONG-STEM. 

We zijn altijd geïnteresseerd in het verkennen van nieuwe mogelijkheden tot samenwerking en verbinding van activiteiten. Wil je verkennen of we kunnen samenwerken of verbinden, stuur gerust een mail.  

Evenementen van dit lectoraat

Taal Katern brochure

Meer weten? Download de volledige Taal Katern brochure.

Download nu!

Het team

Symen van der Zee, Saxion

Symen van der Zee

Lector Wetenschap & Techniek in het onderwijs

Martine Gijsel, Saxion

Martine Gijsel

Associate lector taaldidactiek

Sandra van Aalderen

Sandra van Aalderen

Senior onderzoeker/hoofddocent

geen foto beschikbaar

Monique Rouweler

Docent/ Onderzoeker

Dr. Christine Kemmeren, Saxion

Dr. Christine Kemmeren

Senior onderzoeker bij het lectoraat

Chantal Velthuis

Dr. Chantal Velthuis

Themadocent/senior onderzoeker

geen foto beschikbaar

Wendel Brandsma

Junior onderzoeker bij het lectoraat

geen foto beschikbaar

Marian Lenferink

Themadocent/senior onderzoeker

geen foto beschikbaar

Jeroen van der Veen

Onderzoeker bij het lectoraat

Nieuws van dit lectoraat