Studie-inhoud

Gedurende de tweejarige deeltijdmaster ontwikkel je kennis op pedagogisch en didactisch terrein. Je wordt geschoold in het onderzoeken van de onderwijspraktijk, het ontwerpen en innoveren van onderwijs, het evalueren van onderwijsverbeteringen en het implementeren daarvan. Ook het begeleiden en professionaliseren van je direct betrokken collega’s komt daarbij aan de orde. Je kennis en vaardigheden pas je toe op het project in je eigen onderwijspraktijk.

Studieopbouw

De master is een ontwerpopleiding waarbij de nadruk ligt op het systematisch ontwikkelen van vernieuwend onderwijs. Centraal staat de doorlopende leerlijn rond het project in de eigen school. In het eerste jaar wordt het onderwijsprobleem geïdentificeerd en geanalyseerd. Hiervoor wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt. In het tweede jaar wordt het ontwerp uitgeprobeerd en verbeterd. Modules uit de leerlijnen Ontwerpen, Onderzoeken en Onderwijzen ondersteunen het project. In deze drie leerlijnen komen theorieën en modellen over leren en onderwijzen, onderzoeken en ontwerpen aan bod die zoveel mogelijk voor jouw project toepasbaar gemaakt worden. Daarbij wordt voortdurend ingespeeld op jouw onderwijsachtergronden. Er zijn keuzemogelijkheden voor studenten die werkzaam zijn in het Dalton-, Montessori- of ROC onderwijs.

Studieprogramma 

Binnen de master is ruim aandacht voor jouw voortrekkersrol op het gebied van onderwijsvernieuwing, waarbij je leert hoe je draagvlak, succesvolle ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de onderwijsvernieuwing realiseert op je eigen school.

Saxion biedt in deze master nu ook de unieke mogelijkheid om je te specialiseren in Dalton- of Montessorionderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Het programma is opgebouwd rond vier fasen van het praktijkgerichte ontwerpen en onderzoeken. Elke fase duurt een half jaar. In elk half jaar staat een van de fasen centraal:

  1. Onderzoeken en analyseren
  2. Ontwerpen
  3. Uitproberen en evalueren
  4. Aanpassen en implementeren

Er is een sterke relatie tussen de theorie en toepassing op de eigen school. Dat werkt als volgt. In elke fase ga je systematisch aan de slag met een zelfgekozen onderwijskundig probleem op jouw eigen school of academie. Dat probleem noemen we het project, dat tevens de rode draad in je masteropleiding vormt. Eerst identificeer en analyseer je jouw onderwijsprobleem. Dat resulteert in een projectplan waarvoor je onderbouwing zoekt in de school. Dan ontwerp je één of meer prototypes. Je probeert het ontwerp uit in de eigen onderwijspraktijk en zorgt tegelijkertijd voor systematische evaluatie. Zo kom je tot een bijgesteld, definitief onderwijsontwerp. Voor dit ontwerp ontwikkel je een implementatieplan voor de definitieve borging op jouw school.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: voor jou als masterstudent vormt het project in de eigen school of academie een leerzaam onderzoek. In jouw school of academie geven het onderzoek en het onderwijsontwerp impulsen aan verbetering van het onderwijs. 

De kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die je daarbij nodig hebt leer je bij de drie leerlijnen, die we ter voorbereiding en ondersteuning aanbieden:

  1. Ontwerpen
  2. Onderzoeken
  3. Onderwijzen

De theorieën en modellen die aan bod komen maken we zoveel mogelijk toepasbaar voor jouw project, op de eigen school. De docenten spelen voortdurend in op jouw specifieke onderwijssituatie en achtergrond. Daarnaast komen uiteraard ook de praktijkproblemen aan de orde, ingebracht door jouw medestudenten en brengen ook de docenten voorbeelden in vanuit hun eigen onderwijspraktijk. Zo leer je uiteenlopende situaties en mogelijkheden kennen en leer je ook van elkaar. 

Werk je in het Montessori - of Daltononderwijs? Binnen deze master spelen we daar op in. Je doet onderzoek binnen je eigen schoolconcept. Je krijgt onderwijs van een gespecialiseerde montessori -of daltondocent, waarbij je je verdiept in de literatuur en achtergrond.

Master Leren & Innoveren, modules Dalton en Montessori

Dalton en montessori zijn twee traditionele vernieuwingsrichtingen die sterk verbonden zijn met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion. Deze exclusieve samenwerking heeft geresulteerd tot de inrichting van afzonderlijke dalton- en montessorimodules  binnen de masteropleiding Leren & Innoveren. De cursorische leerlijn (15ecs) is zo ingericht, dat studenten zich kunnen verdiepen in de pedagogische, didactische en onderwijskundige opvattingen en potenties van hun eigen traditie. Hieronder wordt de inhoud van de modules kort toegelicht.

Module 1 - Het waartoe van het Dalton- en Montessorionderwijs

In deze module staat de vraag ”Hoe moet onderwijs ingericht worden om kinderen voor te bereiden op een rol als ondernemende, zelfstandige, verantwoordelijke en sociale burgers in een veranderende, pluriforme maatschappij?” centraal. Dat was ook het geval in de 19de en 20ste eeuw, bij het ontstaan van de reformpedagogiek. Tegenwoordig zijn binnen het dalton- en montessorionderwijs eigen visies geformuleerd over het onderwijs van de toekomst. Tijdens deze module gaan we daar dieper op in. 

Module 2  - Observeren

De module ‘observeren’ omvat het brede vlak van observeren, registreren en beslissen. Willen we onze onderwijsopbrengsten meten? Zijn deze meetbaar? Willen we alles meten? Hoe laten we zien dat we onderscheidend zijn als montessori- of daltonschool? Je onderzoekt, vergelijkt, bestudeert en analyseert. Door het verkennen en onderzoeken van diverse observatie- en registratieinstrumenten scherp je je eigen visie aan en formuleer je een antwoord voor de inspectie. Je schrijft een essay aan de hand van vergelijkend internationaal onderzoek waarin een volgsysteem wordt beoordeeld. 

Module 3 - Zelfsturend leren kun je leren

Vernieuwingsscholen willen hun leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het functioneren in een steeds complexer wordende maatschappij. Dit doen ze door de leerlingen zelfstandig te laten werken en ze zelf de leerstof te laten ontdekken. Om deze manier van leren zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is een bepaalde mate van zelfsturing noodzakelijk. Juiste begeleiding door de leraar is bij dit proces bijzonder belangrijk. Er zijn echter weinig instrumenten voorhanden waarmee gericht gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van zelfsturing. Zelfsturing wordt aangeleerd, maar hoe? In deze module onderzoeken we hoe en waarom zelfsturing bijdraagt aan het leren van leerlingen en welke pedagogisch-didactische interventies van leraren nodig zijn om zelfsturing te bevorderen. 

Module 4 - Het onderwijs voorbij

In de module ‘het onderwijs voorbij’ ligt de focus op de antropologische betekenis van het dalton- of montessorionderwijs. Je maakt een transfer van onderwijs naar maatschappij en gaat op zoek naar betekenissen. Je maakt kennis met de organisatie Educateurs sans Frontières. Je bestudeert enkele contexten waarin het Dalton- of Montessoriconcept wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld bij IVIO, werklozenprojecten, gevangenissen, de brandweer of vluchtelingen. Je verdiept je bovendien in een bestaande en/of eigen gekozen context, waarna je tot een goed onderbouwde aanbeveling komt. 

Certificaat Dalton en Montessori

De Nederlandse Daltonvereniging (NDV) verleent een keurmerk aan de Dalton-Track welke onderdeel is van deze master. Wanneer je kiest voor de Daltonvariant binnen deze master, krijg je naast je mastertitel ook het certificaat 'Daltoninnovator' van de NDV. De Montessori-Track binnen deze master is gecertificeerd door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Wanneer je hiervoor kiest, krijg je naast je mastertitel ook een Montessoricertificaat. Dit is uniek binnen Nederland.

Werk je in het middelbaar beroepsonderwijs? Ook dan sluit deze master goed aan bij jouw onderwijspraktijk. De nauwe samenwerking tussen Saxion en ROC heeft geleid tot de mastertrack ROC. Je verdiept je in belangrijke thema’s voor het mbo.

Als student werk je vanaf dag een aan je eigen project en verdiep je je in een van de belangrijke thema’s van ROC. Dit project pas je meteen in je onderwijspraktijk toe en is de rode draad tijdens je masteropleiding (41 ecs). De cursorische leerlijn (15ecs) is bovendien zo ingericht, dat studenten zich tijdens hun masterstudie verder kunnen verdiepen en professionaliseren in de pedagogische, didactische en onderwijskundige opvattingen en potenties van hun eigen traditie. 

Hieronder wordt de inhoud van de modules van de cursorische leerlijn kort toegelicht. 

Thema 1 – Responsief Onderwijs in de klas

Responsief beroepsonderwijs wil zeggen dat een opleidingsteam samen met het bedrijfsleven, snel kan inspelen op de veranderende vragen uit de arbeidsmarkt. Dat kan als de opleiding flexibel is ingericht en maatwerk aan de studenten kan bieden. Op het niveau van het onderwijs gaat responsief onderwijs om gepersonaliseerd leren, gebaseerd op de beginsituatie van de student (voorkennis op het gebied van taal en rekenen), de keuze van de leerinhouden en werkvormen (in co-creatie met bedrijven), en  een valide beoordelingssysteem (conform de landelijke eisen). In deze module onderzoeken we hoe en waarom responsief beroepsonderwijs een bijdrage levert aan verbetering van het onderwijsaanbod, hoe het georganiseerd kan worden en welke beroepspedagogische interventies van leraren nodig zijn om het beroepsonderwijs responsief te organiseren in hun klas. 

Thema 2 - Digitale Didactiek

Bij Digitale didactiek of didactiek in een digitale leeromgeving gaat het om het bewust en verantwoord inzetten van digitale leer-/hulpmiddelen in het onderwijs. In deze leereenheid maak je op actieve wijze kennis met de mogelijkgeden van ICT voor je eigen onderwijs. In de lessen, verrijkt met aanvullend lees-/leermateriaal via Blackboard, besteden we aandacht aan relevante kennisbronnen, die nodig zijn om op een verantwoorde manier ICT in je eigen onderwijspraktijk te kunnen inzetten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je op een verantwoorde manier een (her)ontwerp maakt (van een deel) van je eigen onderwijs, waarbij je op een met theorie onderbouwde manier gebruik maakt van een ICT leer-/hulpmiddel. 

Thema 3 - Responsief beroepsonderwijs op schoolniveau

Responsief beroepsonderwijs wil zeggen dat een opleidingsteam samen met het bedrijfsleven, snel kan inspelen op de veranderende vragen uit de arbeidsmarkt. Dat kan als de opleiding flexibel is ingericht en maatwerk aan de studenten kan bieden. Op het niveau van het team betekent maatwerk het ontwerp van cross-over opleidingen, of het ontwerp van gecombineerde leerwegen van BBL en BOL, of meer samenhang ontwikkelen tussen binnen- en buitenschools leren, of het organiseren van consistente opleidingstrajecten waarin de loopbaan van de student systematisch centraal staat. In deze module onderzoeken we hoe en waarom responsief beroepsonderwijs een bijdrage levert aan verbetering van het onderwijsaanbod, hoe het georganiseerd kan worden en welke beroepspedagogische interventies van leraren nodig zijn om het beroepsonderwijs responsief te organiseren in hun klas.

Thema 4 - Persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten

In deze vierde module ligt de focus op een goede begeleiding en coaching van studenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In deze module verdiep je je in kennis rondom talentontwikkeling, reflectie, coaching, (studie)loopbaanbegeleiding, competentieontwikkeling en meta-cognitieve vaardigheden. Hoe kunnen we studenten goed begeleiden bij reflectie, hoe coachen we studenten, hoe stimuleren we talentontwikkeling en welke meta-cognitieve vaardigheden zijn van belang bij de professionele ontwikkeling van studenten? Je leert meer over belangrijke theorie maar professionaliseert jezelf daarnaast ook als coach van studenten in de onderwijspraktijk zelf. 

Wie verzorgen de master Leren & Innoveren

Het docententeam bestaat uit lectoren van het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie van Saxion, kenniskringleden van de lectoraten en experts van de Academie voor Pedagogiek & Onderwijs van Saxion. Studenten die kiezen voor Dalton of Montessori worden door gespecialiseerde projectbegeleiders begeleid. Zij werken nauw samen met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.

Alles over de Academie voor Pedagogiek & Onderwijs

Studieadvies op maat

Je wil je verder ontwikkelen en overweegt serieus om je in te schrijven voor een deeltijdmaster of een (mix van) module(n). Maar hoe weet je of de studie die je wil doen bij jou past en hoe je zaken aanpakt?  Wij denken graag met je mee tijdens een persoonlijk Studieadvies op maat.

Meer over studieadvies op maat
MLIOO_1023x681.jpg