Water

Water is essentieel voor een klimaatbestendige, circulaire samenleving

Water is onvervangbaar en er is geen alternatief voorhanden! Veel Sustainable Development Goals zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbaar en voldoende water. Hoe gaan wij, waar ook ter wereld, om met het beheersen van de kwaliteit en kwantiteit van water met als kernwoorden de duurzame toepassing van water als schaars goed, de overgang naar een circulaire economie, de invoering van klimaatbestendige maatregelen en de betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student

Vragen over deze minor?

Harry Futselaar
 • Code

  M.1220

 • Periode

  september

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Max aantal deelnemers

  32

 • Locatie

  Enschede

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

Wat je in deze verbredende minor leert, is hoe je waar ook ter wereld waterbronnen weet te vinden en hoe je vanuit deze bronnen dit water geschikt kunt maken voor een specifieke toepassing. Je houdt daarbij niet alleen rekening met de technische aspecten van de productie van schoon water en de reiniging van vervuild water, maar je helpt ook mee om nadelige milieueffecten te voorkomen door het toepassen van preventieve maatregelen en het introduceren van nieuwe inzichten in het duurzaam omgaan met water als schaarse grondstof. Ook leer je de zakelijke mogelijkheden van schoon water te herkennen en te vertalen in (mogelijke) toepassingen, want water speelt een centrale rol in de circulaire economie als drager van energie (biogas), belangrijke nutriënten (stikstof en fosfaat) en ongewenste componenten (medicijnresten, microplastic, nano-deeltjes), en om de stedelijke en landelijke leefomgeving klimaatbestendig te maken.

Schoon water is van levensbelang. Daar hoeven we in ons land gelukkig nooit bij stil te staan. We draaien de kraan open en er stroomt lekker en gezond drinkwater uit. We spoelen ons afvalwater weg en vinden het normaal dat dit gezuiverd wordt. Thuis gebruikt elk persoon in Nederland ongeveer 125 liter water per dag, maar in werkelijkheid gebruikt elke Nederlander ongeveer 3.400 liter water per dag, verwerkt in het voedsel dat je eet, de kleren die je draagt en de elektronica die je gebruikt. Dit heet op zijn Engels de ‘Water foot print’ en de hoeveelheid geeft aan dat dagelijks wereldwijd enorme technische inspanningen verricht moeten worden om schoon drinkwater, goed proceswater en verantwoord gezuiverd afvalwater te produceren.

Hoewel de kwaliteit en kwantiteit van betrouwbaar water in Nederland jarenlang als vanzelfsprekend werd beschouwd, hebben de zomers van afgelopen jaren laten zien dat ook het Nederlandse systeem kwetsbaar is en vergelijkbare uitdagingen heeft als in een groot aantal werelddelen. Deze uitdagingen zullen de komend decennia alleen maar groter worden met de toename van de wereldbevolking, verdergaande verstedelijking, extremere weercondities, klimaatveranderingen, en het streven naar een vergroening van onze economie door overgang op biologische brandstoffen en grondstoffen (de circulaire economie).

Deze verbredende minor wordt verzorgd door het lectoraat International Water Technology en sluit goed aan bij de onderzoekslijnen binnen het lectoraat. Naast watertechnologie komen onderwerpen aan de orde op het gebied van watermanagement, watergovernance,  Life Cycle Assessment (LCA) CO2-equivalent analyse, inpassing van nieuwe concepten in de stedelijke en  landelijke omgeving zoals (tijdelijke) waterberging, invloed van grondwaterstromingen en  bodemgesteldheid, terugwinning van biogas, nutriënten en kostbare metalen uit water. Verder worden ontwikkelingen op het gebied van Klimaatbestendige/-actieve Stad (Climate Resilient Cities) behandeld, alsmede de rol van water bij de overgang naar de circulaire economie.  

Deze minor is verdeeld in twee clusters, waarbinnen de volgende onderwerpen aan bod komen: 

1. Watertechnologie

 • Biologische Waterzuivering
 • Fysisch-Chemische Waterzuivering
 • Designproject Water (integrerende desktopstudie)

2. Watermanagement

 • Hydrologie
 • Klimaatbestendige/actieve Stad
 • Fieldlab Water (veldwerk)

Het rooster wordt uiterlijk dinsdag voor de start van de minor via MijnSaxion bekendgemaakt. Aangezien ook studenten van buiten Saxion aan de minor deelnemen en wij veel belang hechten aan zelfwerkzaamheid in groepsverband, worden de modules ingeroosterd op twee hele dagen per collegeweek.

Wij toetsen je kennis met schriftelijke voortgangsopdrachten, (voortgangs)toetsen en assessments (groeps- en individuele opdrachten); essentieel is dat je actief deelneemt aan het uitvoeren van de projecten en verdiepende opdrachten. 

Voor de ontwerpopdrachten is een multidisciplinaire teambenadering vereist. De ontwerpopdrachten richten zich naast het zuiveren en hergebruiken van water ook op de inpassing van deze nieuwe concepten in de stedelijke en landelijke leefomgeving; het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat en zeldzame (zware) metalen; het terugwinnen van energie zoals warmte en biogas uit afvalwaterstromen; het verwijderen van microverontreinigingen zoals medicinale restanten en microplastics/nano-deeltjes; water(overlast)problemen door de klimaatveranderingen; invloed van grondwaterstromingen en de bodemopbouw op de mogelijkheden van wateropslag; en nieuwe functies van water in de stedelijke en landelijke leefomgeving, zoals verkoeling, recreatie en woongenot. 

Het lectoraat International Water Technology heeft een unieke testlocatie op de rwzi Glanerbrug waar binnen verschillende modules (deel-)projecten uitgevoerd worden om de mogelijkheden van verschillende technologieën te onderzoeken. Voor het maken van (stromings)modellen werken wij nauw samen met het WOW-lab in Enschede.

Deze minor is geschikt voor de opleidingen Biologie & Medische Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie en andere technische opleidingen, zoals Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde, Milieukunde, Watermanagement, en Civiele Techniek.  Ook studenten van andere, verwante opleidingen (bijv. Klimaat en Management) kunnen aan deze minor deelnemen (na een intakegesprek) om zich vanuit hun invalshoek te verbreden en verdiepen in het waterdomein.

De minor richt zich op studenten die voldoende en betrouwbaar water niet alleen als doel zien, maar ook als essentieel middel om de uitdagingen van de komend decennia te kunnen beheersen (en hopelijk verlichten): meer drinkwater beschikbaar en betere sanitatie door de sterke toename van de wereldbevolking, vergaande verstedelijking, extremere weercondities, klimaatveranderingen, en het streven naar een vergroening van onze economie door overgang op biologische brandstoffen en grondstoffen (de circulaire economie).