Toelatingseisen 2024-2025

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Interior Design & Styling, moet je naast de algemene toelatingseisen ook voldoen aan de aanvullende toelatingseisen. Kijk hiervoor onder het kopje 'Overige toelatingsbepalingen'. De uiterste aanmelddatum voor de opleiding Interior Design & Styling is 1 mei 2024. Kun je niet deelnemen aan het onderzoek aanvullende eisen op de geplande data dan kun je helaas niet starten met de opleiding in het komende studiejaar.

Havo en vwo

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2024-2025. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja ja ja

ja

vwo ja ja ja ja

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Heb je bovenstaande vakken niet gevolgd? Dan moet je vóór aanvang van de opleiding deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:

 • Niet van toepassing

Bij Saxion zijn alle studenten met een erkend mbo-niveau 4 diploma welkom. Dit betekent dat de opleiding en het daaraan gekoppelde diploma erkend moeten zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma, dan is het wel van belang dat je je realiseert dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen, dan moet je vóórdat de opleiding begint, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:

 • Niet van toepassing

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kan je deelnemen aan het 21+toelatingsonderzoek. Indien je op 1 september van een bepaald jaar wilt beginnen met de opleiding dan moet je uiterlijk op 30 september van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken voor dat studiejaar deel te kunnen nemen.

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • Onderdeel Nederlands
 • Capaciteitenonderzoek

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je op de pagina over toelating. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Voor de opleiding Interior Design & Styling vindt selectie plaats door middel van het onderzoek aanvullende eisen.

Na aanmelding voor de opleiding, ontvang je twee e-mails:
1) Een e-mail met informatie over de voorbereidende opdrachten en een uitnodiging voor het onderzoek aanvullende eisen, die plaats vindt op één van de geplande toelatingsdagen. Je hebt vier weken de tijd om je in te schrijven voor een toelatingsdag. Ontvangen wij geen reactie, dan word je uitgeschreven voor de opleiding.

2) Een e-mail met de inlogcodes voor de voorbereidende opdrachten en het beantwoorden van een digitale vragenlijst. Uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het onderzoek checken we de ontvangst van deze bestanden. Hebben we niets van je ontvangen, dan vervalt je inschrijving voor de toelatingsdag en zul je je opnieuw moeten inschrijven.

Bij het onderzoek aanvullende eisen van de bacheloropleiding Interior Design & Styling worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:

In lijn met de kennis en vaardigheden van de opleiding Interior Design & Styling toetsen we de toelating aan het volgende

 • Creativity: De kandidaat zet creativiteit in om tot ideeën te komen
 • Technology: De kandidaat gebruikt techniek om ideeën te realiseren
 • Culture: De kandidaat toont achtergrondkennis van (ontwerpen vanuit) mens en cultuur
 • Reasoning: De kandidaat verantwoordt het gemaakte werk
 • Business: De kandidaat verwoordt zijn perspectief op interieurontwerp

De kandidaat ontvangt binnen 5 werkdagen na de toelatingsdag de uitslag van het onderzoek aanvullende eisen van de opleiding Interior Design & Styling via een e-mail.

Om toegelaten te worden tot de opleiding Interior Design & Styling, dien je aan de wettelijke toelatingseisen te voldoen en daarnaast dien je een positieve uitslag op het onderzoek aanvullende eisen te behalen.

Lees meer over de regeling onderzoek aanvullende eisen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.