Toelatingseisen 2023-2024

Vastgoed & Makelaardij heeft per studiejaar 2023-2024 een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Om toegelaten te worden tot de opleiding Vastgoed & Makelaardij moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen en deelnemen aan de decentrale selectie. Je kan je daarvoor aanmelden van 1 oktober 2022 tot en met 15 januari 2023. Na 15 januari 2023 krijg je dan bericht over de wijze waarop de selectieprocedure verloopt. Kijk voor meer informatie onder het kopje het kopje ontbreekt "overige toelatingsbepalingen" onderaan deze pagina.

Havo en vwo

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2023-2024. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja ja ja

ja, met Economie
of Management & Organisatie of Bedrijfseconomie
en Wiskunde A of Wiskunde B

vwo ja ja ja

ja, met Economie
of Management & Organisatie of Bedrijfseconomie

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Heb je bovenstaande vakken niet gevolgd? Dan moet je vóór aanvang van de opleiding deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:

 • toets Economie  
 • toets Wiskunde A of Wiskunde B 

NB voor de vakken Bedrijfseconomie en Management&Organisatie worden geen deficiëntieonderzoeken aangeboden.

Bij Saxion zijn alle mbo4-studenten welkom. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je ervan bewust bent of er een goede match is tussen jou en de opleiding en waar jouw mogelijke aandachtspunten liggen. Je mentor of studieloopbaanbegeleider kan je hierin adviseren. Ook Saxion biedt mogelijkheden je hierbij te helpen! In tegenstelling tot andere hogescholen hanteert Saxion de landelijke regeling 'Nadere toelatingseisen voor mbo’ers' dus niet. Meer weten?

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma, dan is het wel van belang dat je je realiseert dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen, dan moet je vóórdat de opleiding begint, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:

 • toets Economie en
 • toets Wiskunde A of Wiskunde B 

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 30 september van dat jaar 21 jaar of ouder bent, vóór het begin van de opleiding deelnemen aan het '21+ onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • onderdeel Nederlands
 • capaciteitenonderzoek
 • toets Economie en
 • toets Wiskunde A of Wiskunde B 

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je op de pagina over toelating. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Vastgoed & Makelaardij is een populaire studie met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een ‘numerus fixus’. Opleidingen met een numerus fixus hebben een maximum aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Bij Vastgoed & Makelaardij worden maximaal 200 studenten toegelaten. Als er meer aanmeldingen zijn dan er ingeschreven kunnen worden, selecteert de opleiding zelf de 200 meest geschikte studenten.

Inschrijven

Als je ingeschreven wilt worden voor Vastgoed & Makelaardij moet je uiterlijk op 15 januari 2023 een inschrijvingsverzoek hebben ingediend via www.studielink.nl.

Let op: vraag hiervoor tijdig een DigiD aan, dit duurt ca. 5 werkdagen. Na 15 januari 2023 word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

Voorbereiding selectie

Als je je op tijd hebt ingeschreven (dus uiterlijk 15 januari 2023) ontvang je na 15 januari een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan de selectieprocedure. Je krijgt dan ook informatie over de wijze waarop de selectie plaatsvindt en hoe je je daarop goed kunt voorbereiden. De selectieprocedure zal plaatsvinden tussen 15 januari en 15 april 2023.

Selectiecriteria

De opleiding Vastgoed & Makelaardij selecteert studenten op basis van drie criteria: motivatie, communicatieve vaardigheden en rekenkundige vaardigheden. Als je je op tijd aanmeldt (uiterlijk 15 januari 2023), ontvang je na 15 januari 2023 een uitnodiging voor deelname aan de selectieprocedure. Daarin geven we ook aan hoe we de motivatie en vaardigheden gaan toetsen.

Uitslag selectie 

Op 15 april 2023 krijg je via Studielink bericht of je direct een plaats aangeboden krijgt. Accepteer deze plaats binnen twee weken. Na twee weken vervalt de aangeboden plaats en gaat deze plaats naar een andere student op de rankinglijst. Krijg je niet direct een plaats aangeboden, dan kun je dus afwachten of er alsnog een plaats vrijkomt doordat andere studenten hun plaats niet accepteren.

Toelatingseisen 2022-2023 

Zoek je de toelatingseisen voor het lopend studiejaar 2022-2023? Download deze als PDF via de onderstaande link. 

Toelatingseisen 2022-2023 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.