College van Beroep (Cobex)

Binnen Saxion is er een algemeen geldende beroepsmogelijkheid voor (aanstaande of voormalige) studenten en (aanstaande of voormalige) extranei: het College van Beroep voor de examens (Cobex). In nagenoeg alle gevallen kun je als student/extraneus beroep aantekenen tegen een beslissing die door een docent/examinator, de examencommissie, een coƶrdinator of afdelingshoofd, een directeur of het College van Bestuur wordt genomen en waardoor jij rechtstreeks in je belangen wordt geschaad.

Er moet een beslissing zijn genomen waarmee jij het oneens bent en deze beslissing moet schriftelijk zijn. Een weigering om te beslissen (het niet nemen of het uitblijven van een beslissing) wordt met een beslissing gelijk gesteld, dus ook hiertegen is beroep mogelijk. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en start met ingang van de dag na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt door toezending of uitreiking.

Voorbeelden van beslissingen waartegen je beroep kunt aantekenen zijn:

  • Alle beslissingen van je examencommissie en examinatoren (dat zijn je docenten), dus bijvoorbeeld de uitslag van een tentamen, de beoordeling van een werkstuk, scriptie of een stage, beslissingen over vrijstellingen, maatregelen bij onregelmatigheden e.d.
  • Een beslissing inzake een afgegeven negatief bindend studieadvies (BSA).
  • Een beslissing inzake de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten.
  • De uitslag van een toelatingsexamen of een andere toelatingsbeslissing.
  • Een beslissing over de eisen aan je vooropleiding, je vakkenpakket of je profiel.
  • Een beslissing met betrekking tot de studeerbaarheid van het programma van de student.


Het instellen van beroep doe je met dit formulier. Voor hulp en advies bij het indienen van een beroep kun je een afspraak maken met een studentendecaan. Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van het Cobex kun je als student daartegen weer beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), gevestigd in Den Haag.

De medewerker van het College van Beroep van Saxion is mr. F.W. Beckmann, te bereiken via dit formulier of tel: 088 - 019 1639.

>> Bekijk het reglement van Orde College van Beroep (PDF)
>> Bekijk het Jaarverslag van het College van Beroep (PDF)
>> Veelgestelde vragen (PDF)