Geschillenadviescommissie (GAC)

Voor (aanstaande of voormalige) studenten en (aanstaande of voormalige) extranei bestaat de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de geschillenadviescommissie tegen (op grond van de WHW en daarop gebaseerde regelingen) genomen beslissingen die niet openstaan voor beroep bij het College van Beroep voor de examens (Cobex). De geschillenadviescommissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over het ingediende bezwaar.

Er moet een beslissing zijn genomen waarmee jij het oneens bent en deze beslissing moet schriftelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een geschil over de inschrijving voor een opleiding of de hoogte van het collegegeld. Een weigering om te beslissen (het niet nemen of het uitblijven van een beslissing) wordt met een beslissing gelijk gesteld, dus ook hiertegen is beroep mogelijk. De samenstelling, werkwijze en de te doorlopen procedure staat beschreven in het Reglement Geschillenadviescommissie (PDF).

Het maken van bezwaar doe je met dit formulier. Voor hulp en advies bij het indienen van een bezwaarschrift kun je een afspraak maken met een studentendecaan.

Tegen de beslissing van het College van Bestuur kan de student beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), gevestigd in Den Haag.

Let op: Voor een onderzoek aanvullende eisen is het advies bindend en is het document 'Gevolgen van de verplichte intake bij Saxion' niet van toepassing