Meldpunt Klacht en Geschil (MKG)

Het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG) biedt iedere (aanstaande- of voormalige) student, (aanstaande- of voormalige) extraneus (hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘de student’) de gelegenheid zijn of haar klacht in te dienen.
Elke klacht kan gezien worden als een positieve betrokkenheid van de klager bij de organisatie en als een verbeterinstrument. Uitgangspunt is dat de behandeling en/of afhandeling van de klacht bij de bron van de klacht dient te gebeuren opdat de klacht zoveel mogelijk op academie/dienstniveau kan worden opgelost. Voor studenten staat deze procedure beschreven in de Academieregeling Studentenklachten (ASK), te vinden op mijnsaxion onder mijn studie, regelingen en procedures, klachtencommissie.

Indien een klager niet tevreden is over de (wijze van) behandeling en/of afhandeling van de klacht door de betreffende academie/dienst dan wel wanneer het, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk of niet wenselijk is om de klacht op het niveau van academie/dienst af te handelen, dan zal het MKG de klacht verder in behandeling nemen waarmee het formele traject van klachtenbehandeling in werking wordt gezet.

Bij het MKG kan de student eveneens terecht als hij of zij het niet eens is met een jegens hem of haar genomen besluit. In dat geval spreken we van een geschil.

Binnen de groep van geschillen wordt het navolgende onderscheid gemaakt:

  • Geschillen die betrekking hebben op een beoordeling van de kwaliteiten van de student kunnen leiden tot een beroepsprocedure bij het college van beroep voor de examens (cobex). Te denken valt aan geschillen naar aanleiding van beslissingen van de examencommissie of een examinator
  • Geschillen die meer algemeen van aard zijn kunnen leiden tot een bezwaarprocedure bij de geschillenadviescommissie (GAC). Hierbij kan gedacht worden aan een geschil over de inschrijving voor een opleiding of de hoogte van het collegegeld.

Je kunt je klacht / bezwaar / beroep indienen met dit formulier.
Het MKG neemt de vraag, klacht, bezwaar- of beroepschrift in ontvangst, bevestigt de ontvangst en zorgt ervoor dat de kwestie door de juiste instantie/functionaris wordt behandeld, conform de binnen Saxion geldende klacht-, bezwaar- en beroepsreglementen.

Op het gebied van klacht, bezwaar en beroep bestaan binnen Saxion de volgende regelingen (download of bekijk hier de PDF's):

  1. Reglement Integriteit
  2. Reglement Klachten Studenten
  3. Reglement Ongewenst Gedrag
  4. Reglement Bescherming Persoonsgegevens studenten
  5. Reglement melding (vermoeden van een) misstand (klokkenluidersregeling)
  6. Reglement van Orde College van Beroep
  7. Reglement Geschillenadviescommissie

Voor hulp en advies bij het in beroep gaan kun je een afspraak maken met een studentendecaan.

Meer weten? Bekijk dan de veel gestelde vragen over de klachtenbehandeling.
Lees hier meer informatie over de integriteitsfunctionaris.