Cursus externe veiligheid

StudievormOverig
TypeCursus / training
LocatieOverig
Opleidingsduur5 dagen - 1 dag

Externe veiligheid is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten volgen elkaar in rap tempo op en regelgeving wordt verder ingevuld. De nieuwe Omgevingswet komt eraan en hierbij wordt externe veiligheid in omgevingsveiligheid opgenomen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op de beheersing van risico’s rondom de productie, verwerking, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Kennis over externe veiligheid is onder andere nodig bij het vergunnen van nieuwe risicovolle inrichtingen, het handhaven van de vergunde situatie en de inrichting van de ruimte rondom risicobronnen. Daardoor zijn meerdere partijen betrokken bij de uitvoering van externe veiligheidsvraagstukken, zoals lokale overheden, bedrijven en veiligheidsregio’s. Om de beroepspraktijk op dit aspect te ondersteunen heeft Saxion diverse cursussen ontwikkeld. De basiscursus Externe Veiligheid is getoetst aan de in de rapportage 'SUEVA Fase 2 QC eindtermen externe veiligheid versie 3' vastgelegde eindtermen. Op basis van de toetsing is vastgesteld dat de basiscursus voldoet aan het vereiste kennisniveau C. 

Vijfdaagse Basiscursus Externe Veiligheid 
Met deze basiscursus ben je in vijf dagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in dit vakgebied. Na het succesvol afronden van de basiscursus ontvang je het certificaat 'Basiscursus Externe Veiligheid'.

Eéndaagse cursus Risicocommunicatie (datum: nader te bepalen)
Elke gemeente moet (wet) of wil (beleid) over veiligheidsrisico’s communiceren. Maar hoe pak je dit aan? Waar moet je rekening mee houden? En hoe kan op een effectieve manier over risico’s worden gecommuniceerd? De interactieve ééndaagse cursus geeft je inzicht in het risicocommunicatieproces: welke stappen moeten worden genomen om activiteiten zo succesvol mogelijk te laten verlopen?

Basiscursus Externe Veiligheid

De Basiscursus Externe Veiligheid richt zich primair op de vergunningverlener, handhaver en deskundige Externe Veiligheid, die nieuw is in het werkveld of toe is aan een opfriscursus. Het programma bestaat uit vijf dagen, die zijn opgezet langs de kennisdomeinen zoals deze beschreven staan in het programma ‘Uitvoering met Ambitie’ (Rapportage SUEVA; eindtermen). Om je kennisniveau vast te stellen, wordt binnen de cursus een toets afgenomen. Na het succesvol afronden van de basiscursus ontvang je een certificaat.

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):

Dag 1 
Er wordt ingegaan op enkele kernbegrippen en hoofdlijnen uit het externe veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt een casus besproken. Kernbegrippen: gevaarlijke stoffen, risico’s, plaatsgebonden risico, groepsrisico, objecten en inrichtingen.

Dag 2 
Tijdens deze cursusdag wordt specifiek ingegaan op de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De classificatie van gevaarlijke stoffen (ADR, GHS, Reach verordening) en de eisen die voortvloeien uit de PGS 15 komen aan bod. Ook worden begrippen in het kader van BRZO 2015 behandeld.

Dag 3 
De focus ligt op deze dag op de toepassing van externe veiligheidsnormen bij de inpassing van risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen (productie, opslag en transport) in de ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt een casus behandeld.

Dag 4 
Tijdens de vierde cursusdag staat wetgeving rondom externe veiligheid centraal, waarbij veel praktijkvoorbeelden gebruikt worden. Daarnaast wordt er op de toepassing van het externe veiligheidsbeleid in de omgevingsvergunningverlening en op de Omgevingswet ingegaan.

Dag 5
Daarna staat verantwoording van groepsrisico centraal. Hoe gaan we strategisch om met extern veiligheidsbeleid en de nieuwe Omgevingswet. Een bestuurder zal zijn/haar ervaringen en visie geven rondom het externe veiligheidsbeleid.

Interactieve cursus Risicocommunicatie (datum: nader te bepalen)
Deze eendaagse cursus geeft je inzicht in het risicocommunicatieproces, waarbij de theorie ondersteund wordt door praktijkvoorbeelden. Er wordt een goed beeld gegeven van kansen, bedreigingen, successen en faalfactoren. Ook wordt uitgebreid gesproken over de aanpak en de verschillende communicatieconcepten en -middelen van diverse gemeenten. Natuurlijk horen we ook graag wat je eigen ervaringen zijn.

Er worden geen specifieke toelatingseisen gehanteerd.

Basiscursus Externe Veiligheid
Deze cursus richt zich op (beleids)medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten,  gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en inspectiediensten, die zich bezighouden met externe veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, vergunningverlening, toezicht en handhaving en openbare veiligheid. Het programma is daarbij ook zeer geschikt voor medewerkers van bedrijven en adviesbureaus die met externe veiligheidsvraagstukken in de praktijk te maken krijgen.

Cursus Risicocommunicatie
Deze cursus is met name geschikt voor communicatiemedewerkers, AOV-ers en EV-ers.

Vijfdaagse Basiscursus externe veiligheid
De kosten voor deelname aan deze cursus zijn € 1.495,- per deelnemer (inclusief catering en documentatiemateriaal). Indien je werkzaam bent bij een provinciale, regionale of gemeentelijke organisatie kun je deze kosten wellicht declareren in het kader van de Programmafinanciering Externe Veiligheid. Overleg dit met je scholingscoördinator.

Cursus Risicocommunicatie
De kosten voor deelname aan deze cursus zijn € 300,- per deelnemer (inclusief catering en documentatiemateriaal). 

Annuleringsvoorwaarden
Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden. Bij onvoldoende deelname starten de cursussen niet.

 

Inhoudelijke vragen

Drs. Monique C.C.M. Heck, Projectleider
T: 06 - 511 02 213
E: m.c.c.m.heck@saxion.nl

Vragen over aanmelding en facturering 

Mw. Frieda Volkerink, Projectsupport
T: 088 - 019 3065
E: externeveiligheid.brr@saxion.nl

Basiscursus Externe Veiligheid (nader te bepalen)
Tijden: nader te bepalen
Plaats: Saxion, Deventer

Meld je aan via het online aanmeldformulier.