Omgaan met eenzaamheid

StudievormOverig
TypeCursus / training, Post-HBO
LocatieEnschede
Opleidingsduur5 bijeenkomsten, > 12 uur voorbereiding

Veel interventies, weinig effect

Doorbreken van eenzaamheid of sociaal isolement is niet eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat maar weinig bestaande interventies effect hebben (meer info: zie tabblad ‘Achtergrond’). Ze sluiten vaak niet aan bij de persoonlijke situatie van cliënten. Daarom is in 2014 een nieuwe, vraaggestuurde werkwijze ontwikkeld. Deelnemende professionals en vrijwilligers in wonen, welzijn en zorg worden effectief getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en isolement, het verhelderen van vragen van mensen, onderzoeken van de oorzaken van eenzaamheid en het maken van een persoonlijk plan voor elke cliënt. Ook leren ze op lokale schaal te coördineren en samen te werken. Deze training is nu te volgen via Saxion.

De training ‘Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’ is ontwikkeld vanuit een intensieve, landelijke samenwerking van organisaties uit wonen, zorg en welzijn zoals Perspectief Zutphen, ZZG Zorggroep, UMC St. Radboud, Alifa, Zorgfederatie Oldenzaal, Sensoor en Coalitie Erbij in samenwerking met onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Hogeschool Utrecht, Hanze Hogeschool, en de Universiteit van Tilburg.

De training bestaat uit:

  • Training om vrijwilligers en professionals (verder) te bekwamen in het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement.
  • Werkwijze met instrumenten die ingezet kunnen worden bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement
  • Werkboek met kennisbronnen over eenzaamheid, sociaal isolement en werken in wonen, welzijn en zorg. Daarnaast werkvormen, waarmee werkwijze eigen gemaakt kan worden.
  • Onderzoek naar de veranderingen in manier van aanpak van deelnemers.

In totaal zijn er 5 bijeenkomsten. Er wordt gestart met een korte training in de achtergronden en oorzaken van eenzaamheid en sociaal isolement. Vervolgens organiseren we leerbijeenkomsten gekoppeld aan opdrachten uit de praktijk. Zo is het leren altijd gekoppeld aan de praktijk. De mensen die je in je (vrijwilligers-) werk tegenkomt staan centraal.

Opdrachten (buiten de bijeenkomsten): minimaal 12 uur.

Deelnemers (vrijwilligers en professionals) dienen met minimaal 2 mensen te werken, die eenzaamheid ervaren of sociaal geïsoleerd zijn of van wie dit vermoeden bestaat. De breedte van de casussen en de betrokkenheid van de professional of vrijwilliger kan verschillen per functie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers aan de training het volledige traject afmaken.

De kosten zijn nog niet bekend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wmo-werkplaats Twente, Saxion: Margriet Braun, b.m.braun@saxion.nl  

Veel interventies, weinig effect

Het doorbreken van eenzaamheid of sociaal isolement is niet eenvoudig. Uit een studie van Fokkema en Van Tilburg (2007) naar de effectiviteit van tien eenzaamheidsinterventies, bleek dat er bij slechts twee van deze interventies een klein effect optrad. In verschillende studies (Fokkema & Van Tilburg, 2007; Jonkers & Machielse, 2012, p. 85-86; Masi, Chen, Hawkley & Cacioppo, 2011) wordt aangegeven dat interventies om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden vaak worden vormgegeven op basis van het bestaande aanbod van instellingen of vanuit de (persoonlijke) ervaringen van medewerkers. Hierdoor sluiten interventies niet aan bij de persoonlijke situatie van de cliënt. Fokkema en Van Tilburg (2007) geven aan dat dit waarschijnlijk de reden is voor het geringe effect van de door hen onderzochte interventies. Wanneer de gekozen interventie beter aansluit bij de vraag van de cliënt en bij de oorzaken van de eenzaamheid, is de kans op effect mogelijk groter.

Nieuwe werkwijze voor professionals en vrijwilligers

In 2014 is een geïntegreerde werkwijze onder professionals en vrijwilligers in wonen, welzijn en zorg getest, die uitgaat van de vraag van de cliënt. Onze onderzoeksgegevens wijzen uit dat de training van professionals en vrijwilligers positieve invloed heeft op de attitude ten aanzien van eenzaamheidsproblematiek, en de kennis en vaardigheden doen toenemen. Deelnemers zijn effectief getraind in het signaleren, het bespreekbaar maken, de vraag verhelderen, onderzoeken van de oorzaken en het maken van een persoonlijk plan, en hebben geleerd om lokaal te coördineren en samen te werken. Deelnemers beoordeelden de training met een ruime voldoende.

Referenties

Fokkema, C.M., & Tilburg, T.G. van. (2007). Zin en onzin van eenzaamheidsinterventies bij ouderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38, 185-203.

Jonkers, M. & Machielse, A. (2012). Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij signaleren van sociaal isolement. Mogelijkheden en belemmeringen bij lokale signaleerders. Utrecht: LESI.

Masi, C.H., Chen, H.Y., Hawkley, L.C., & Cacioppo, J.T. (2011). A meta-analysis of interventions to reduce loneliness. Personality and Social Psychology Review, 15, 219-266.