Toelating

Om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze adviseren wij om je uiterlijk op 1 mei aan te melden. Je neemt dan deel aan de studiekeuzecheck. De uitslag hiervan is niet bindend. Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, kun je met de opleiding van je keuze beginnen in september. Tussen 2 mei en 15 augustus kun je je nog steeds aanmelden, alleen is in die periode de uitkomst van je studiekeuzecheck leidend. Een negatief studiekeuzeadvies heeft tot gevolg dat je niet met de opleiding kan beginnen.

Havo en vwo

Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2017-2018. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

Toelaatbaar NT NG EM CM
HAVO Ja Ja Ja Nee
VWO Ja Ja Ja Nee

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Deficiëntieonderzoek bij ontbrekende of ontoereikende vakken

Wanneer je genoemde vakken niet hebt gevolgd, moet je, vóór aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion.

Mbo

Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' niet.

Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid.

Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

Ander Nederlands diploma

Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo, havo of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma

Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:

  • certificaat Staatsexamen programma II
  • certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO)
  • certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid

Als je de Nederlandse taal niet op niveau B2 beheerst, kun je deelnemen aan het Staatsexamen Programma II via DUO.

Wegwerken deficiënties bij een ander diploma

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:

  • toets Natuurkunde
  • toets Wiskunde B

21+ Onderzoek

Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2017, 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het 21+ onderzoek. Je bent toelaatbaar tot inschrijving voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:

  • onderdeel Nederlands
  • capaciteitenonderzoek waarbij 4 onderdelen van de DAT (Differentiële Aanleg Test) en 1 onderdeel uit de Drenth testserie worden afgenomen
  • toets Natuurkunde
  • toets Wiskunde B

De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure.