Cleantech Smarthouse 2.0

Het energieverbruik van nieuwbouw woningen wordt de komende jaren verder teruggedrongen. De huidige EPC-eis (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4 gaat richting 0 via de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normering. Met het bouwen van deze woningen én het gebruik van deze woningen is tot dusver nog weinig ervaring, met name door MKB-bouwende partijen. Enerzijds hebben de bouwende partijen (architect, installateurs en aannemer) behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik en het aandeel daarin van (1) de constructie en gebouwschil, (2) de installaties en (3) het bewonersgedrag. Anderzijds hebben bewoners behoefte aan ondersteuning van slimme technologie, aan terugkoppeling op hun energieverbruik en het verkrijgen van inzicht in de prestatie van de woning na aankoop. Bovendien blijkt dat de werkelijke prestatie van een woning nogal eens tegenvalt ten opzichte van het geprognotiseerde energiegebruik.

De gebouwschil wordt steeds beter geïsoleerd en warmteverliezen worden kleiner. Daarom krijgen installatieregelingen en bewonersgedrag een steeds grotere invloed op het energiegebruik. Tijdig signaleren van onjuiste inregeling van installaties of afwijkend bewonersgedrag en bijsturing is daarom noodzakelijk om energiedoelstellingen te halen. 

Het project CleanTechSmartHouse (CTSH) 2.0 te Apeldoorn is gestart als opvolging van CTSH1.0 te Zutphen. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en uitgevoerd voor de CleanTechRegio. Zie ook de informatie op de CleanTechRegio website. In dit project werken in co-creatie vorm verschillende partijen samen: 

  • Loqio voor de sensoring, data-aqcuisitie en dashboarding van de energie en klimaat- en comfortdata. 
  • Coen voor onder andere het energie advies en een pragmatische vertaling van energie en techniek naar duurzaamheid, comfort en kosten voor de bewoners. 
  • Saxion als penvoerder en onder andere verantwoordelijk voor de meetdata-analyse en validatie van een rekentool. 
  • Bewoners van de woning. Zij hebben woning ter beschikking gesteld om gedurende het project te mogen meten en meetdata te verzamelen van de eigenschappen van hen woning en hen gebruikersgedrag. 

Gedurende het project is ondersteuning verkregen van de volgende partijen: 

Beoogde resultaten:
Er wordt in de woning gebruik gemaakt van een smart home systeem en een grote hoeveelheid sensoren om de meetdata te acquireren. De meetdata wordt samen met simulatiesoftware ingezet om een vereenvoudigde rekentool te valideren. Deze rekentool zou energieadviseurs en energiecoaches kunnen helpen in het beter begeleiden van bewoners in het integraal verduurzamen van hun woning.

Simulatie:
De woning van de bewoners is in het programma IDA-ICE gemodelleerd, zodat er verschillende scenario’s door gerekend kunnen worden.  Alvorens het model geschikt is om de ‘werkelijkheid’ te beschrijven, zal er worden gezocht naar een fit. Met een fit wordt bedoeld dat het model wordt geoptimaliseerd totdat deze gelijkwaardige resultaten geeft als bijvoorbeeld het gemiddelde jaarlijkse energie verbruik. Het is dan voldoende representatief voor een beschrijving van de ‘werkelijkheid’ .

Partners:

Loqio, Coen Doen, Cleantechregio

Subsidie:

provincie Gelderland