student op laptop

Klachtenloket

Heb je een probleem of klacht over Saxion? Blijf er niet mee zitten maar meld het. Wij proberen onze manier van werken elke dag te verbeteren. Hieronder zie je waar je terecht kunt.

Meldpunt Klacht en Geschil (MKG)

Meld je klacht altijd eerst zo dicht mogelijk bij de bron. Vaak kan je klacht dan op het niveau van de academie al worden opgelost. Lukt dat niet? Of ben je niet tevreden over hoe de academie omging met je klacht? Klop dan aan bij het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG). Zij zetten dan het traject van klachtenbehandeling in werking. Het MKG zorgt er na ontvangst voor dat de juiste afdeling of functionaris jouw klacht behandelt.

Let op: In de Academieregeling Studentenklachten (ASK) lees je hoe het werkt. Je vindt de regeling op de Selfserviceportal.

Bij het MKG kun je ook terecht als je het niet eens bent met een tegen jou genomen besluit. In dat geval spreken we van een geschil. Het MKG zorgt ervoor dat jouw geschil wordt behandeld door het College van Beroep of de Geschillenadviescommissie (afhankelijk van de aard van het besluit).

Voor hulp en advies bij het indienen van een bezwaarschrift kun je terecht bij een studentendecaan. Dien een klacht / bezwaar / beroep in bij het MKG

College van Beroep (Cobex)

Heb je een verzoek gedaan bij bijvoorbeeld de examencommissie dat is afgewezen en ben je het daar niet mee eens? Dan heb je de mogelijkheid om binnen zes weken na de bekendmaking van de beslissing van de examencommissie daartegen in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de examens (Cobex). Ook tegen een beslissing van een docent/examinator of een directeur staat de mogelijkheid van beroep bij het Cobex open. Wanneer je het niet eens zou zijn met de uitspraak van het Cobex, dan kun je tegen die uitspraak weer in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.

Geschillenadviescommissie (GAC)

Voor beslissingen waartegen geen beroep open staat, bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de Geschillenadviescommissie (GAC). Bijvoorbeeld als het gaat om een geschil over jouw inschrijving voor een opleiding of restitutie van collegegeld. De GAC adviseert het College van Bestuur over de te nemen beslissing, waarna het College van Bestuur een besluit neemt. Wanneer je het niet eens zou zijn met het besluit van het College van Bestuur, dan kun je tegen dat besluit weer in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag.

Let op: voor een onderzoek aanvullende eisen is het advies bindend en is het document 'Gevolgen van de verplichte intake bij Saxion' niet van toepassing. Hoe het werkt, lees je in het Reglement Geschillenadviescommissie.

Ombudsfunctionaris 

Overal waar mensen samenwerken ontstaan situaties, fricties of kwesties, die niet altijd even makkelijk alleen of tussen betrokkenen opgelost kunnen worden. Soms vraagt dit om wat extra hulp of advies. De ombudsfunctionaris is een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner, die zo nodig kan bemiddelen of (proactief) onderzoeken.

Zowel medewerkers als studenten van Saxion kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris voor advies bij vraagstukken en probleemsituaties die te maken hebben met werken of studeren bij Saxion.

Je kunt bij de ombudsfunctionaris terecht bij vragen over integriteitskwesties, regelingen, procedures en/of je rechten en plichten binnen Saxion. Maar ook bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, of wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden.

E. Weijnen
E-mail: saxion@deombudsfunctionaris.nl
Telefoon: 06 54 23 43 42

Vertrouwenspersoon

Iedereen kan te maken krijgen met ongewenst gedrag. Gedrag dat als onplezierig, hinderlijk of zelfs als bedreigend wordt ervaren. Het kan gaan om agressie, geweld, (digitaal) pesten en (seksuele) intimidatie.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over mogelijke oplossingen. Een vertrouwenspersoon staat je bij, geeft advies, kan bemiddelen, verwijst naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties of kan je begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag van Saxion. Weet dat een vertrouwenspersoon alles strikt vertrouwelijk behandelt en alleen met jouw toestemming in actie komt.

Wat is het kader voor de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen voeren hun taken uit zoals beschreven staat in de Klachtenregeling Ongewenst gedrag (Klachtenregeling ongewenst gedrag versie 22 nov 2013.pdf)

Contact met de vertrouwenspersonen

Klaudia Varga
k.r.varga@saxion.nl
06 - 1248 3229
Werkdagen: ma t/m vr

 

Saxion regelingen op het gebied van klacht, bezwaar en beroep

Veelgestelde vragen over klachtenbehandeling