HR Gas

De Nederlandse doelstelling uit de Routekaart Groen Gas van minister Economische Zaken en Klimaat spreekt de ambitie uit om in 2030 70 PJ groen gas te produceren. De productie van aardgas uit biomassa, ook uit de biologische route, bewijst de toekomst te hebben.

Gasopwerking via membraantechnologie van biogas naar aardgaskwaliteit zoals vastgelegd in de gaswet, is tegenwoordig probleemloos mogelijk. Hoewel via standaardisatie de afgelopen jaren kostenbesparingen tot 25% zijn behaald, is verdere reductie voor gasopwerking (in OPEX en CAPEX)  binnen de huidige membraanconfiguratie niet mogelijk.

Samen met Bright Biomethane in Enschede willen we in dit project de SDE++ bijdrage verlagen door het ontwikkelen en demonsteren van een gasopwerking bestaande uit een enkele trapsopwerking met CO2-afscheidingstechniek, met 0% methaanverlies. Door het verminderen van het aantal membranen, de daarodoor kleinere benodigde compressor, maar mét de investering in een CO2-afscheidingstechniek stijgen de investeringskosten (CAPEX) minimaal. Echter de exploitatiekosten in de vorm van elektraverbruik, vervangingskosten membranen en methaanverlies dalen in sterke mate (OPEX). Het nettoresultaat van dit project levert daarmee een besparing op voor de productie van groen gas op van 1 euro per MWh.

Financiering:

RVO Hernieuwbare Energietransitie (HER+)