Waarde van reclasseren

Samen met de drie reclasseringsorganisaties in Nederland - Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering - is Saxion een samenwerking gestart in 2017 gericht op het krijgen van inzicht in wat de maatschappelijke baten zijn van reclasseren en hoe deze te vergroten zijn. Vanuit deze onderzoeksvraag werken we onder andere aan vragen als: wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van een bepaalde werkwijze; wat en hoe groot zijn de effecten voor een cliënt, familie, wijk of stad; welke actoren zijn van belang; wat zijn goede keuzes en wat is hiervoor nodig?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hanteren we de methodiek gebruikelijk voor een maatschappelijke kosten baten analyse. Hiervoor is het nodig om in kaart te brengen (1) wat de werkzaamheden/interventies van de reclassering zijn, (2) wat de directe effecten hiervan op cliënten of hun omgeving zijn en (3) hoe dit zich vertaalt naar baten voor de maatschappij. Vervolgens kan dit raamwerk gebruikt worden om de omvang van de effecten en baten in cijfers uit te drukken en voor iedere baat aan te geven hoe we deze kunnen vertalen naar euro’s. Dit laatste is nodig, willen we de baten kunnen vergelijken met de gemaakte kosten. Toegepast op de situatie van de reclassering ― waar gewerkt wordt met het denken in termen van input, throughput, output, outcome ― komt dit neer op het raamwerk in onderstaande afbeelding.

Afbeelding: Raamwerk maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de reclassering

We hebben in de eerste fase van ons onderzoek kunnen aantonen dat de reclassering een meerwaarde heeft voor de samenleving. Momenteel zijn we druk bezig met de volgende fase waarin we de analyse verder uitwerken op basis van een combinatie van kwalitatief onderzoek en grote datasets (zie volgende afbeelding).

Bekijk afbeelding vergroot

MKBA

Afbeelding: Grote datasets en het bepalen van de maatschappelijke waarde van reclasseren

Het vaststellen van de maatschappelijke meerwaarde van de reclassering is de eerste stap om te kunnen bepalen hoe deze maatschappelijke meerwaarde kan worden vergroot. De methode die we hiervoor gebruiken is in potentie ook bruikbaar voor ketenpartners van de reclassering of de ketens rond de reclassering als geheel (justitiële keten en/of sociaal domein). 

Bekijk afbeelding vergroot

nieuw algemeen model[1] (1).jpg