Vrachtauto rijdt door donkere tunnel

KOBO: kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond

Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) wil binnen hogescholen en universiteiten de aandacht voor onderwijs en vakmanschap op het gebied van bodem en ondergrond versterken. Lector Sustainable Area and Soil Transition, Geert Roovers, is aanjager van KOBO.

We staan voor de opgave de bodem en ondergrond veel beter en vooral duurzamer te benutten. Daarvoor is het onder meer van belang de activiteiten onder en boven de grond zó op elkaar af te stemmen dat we de eigenschappen van de bodem zo goed mogelijk gebruiken.

Het werkveld van bodem en ondergrond verandert continu. Maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, gezondheid, verstedelijking, mobiliteit en digitalisering spelen een belangrijke rol. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Dit vraagt om anders opgeleide bodemprofessionals, die transdisciplinair kunnen werken en bodem en ondergrond in een breed perspectief kunnen plaatsen: van winning van delfstoffen en energie, tot alternatieven bieden voor de stikstofcrisis, van omgaan met stedelijke ruimtedruk tot stijging van de zeespiegel en van archeologie tot civiele techniek.

Verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs

KOBO verbindt het hoger onderwijs met de praktijk: studenten worden met praktijkopdrachten, stages en afstudeeropdrachten verbonden aan bedrijven, kennisinstituten en overheden rondom het thema bodem en ondergrond. De kennis die hieruit voorkomt, deelt KOBO met het netwerk.

KOBO vormt zo een platform dat bedrijfsleven, (de)centrale overheden en onderwijs- en kennisinstellingen aan elkaar verbindt. Het platform verzamelt actuele kennis, initieert (regionale) projecten die als praktijk-, stage- en afstudeeropdrachten kunnen worden uitgevoerd, zorgt voor uitwisseling van studenten en organiseert gastcolleges.

KOBO stimuleert nieuw vakmanschap: zowel gedegen technische kennis als vaardigheden om verbindingen te leggen met andere vakgebieden. Met projecten waarin studenten uit verschillende opleidingen aan een opdracht uit het werkveld werken, wil KOBO ook inspiratie bieden aan het werkveld om verbrede blik op bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijke projecten.

Betrokkenen

  • Bodembreed Academie
  • Landelijk Lab Ondergrondse Infra
  • OndergrondLABs
  • Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
  • Kenniscentrum Bodem en Ondergrond Hoger Onderwijs

Meer weten?

Vragen of samenwerken? Voor meer informatie over KOBO, klik hier. Of neem contact op met de projectleider: