Nu begrijp ik je en doe ik mee!

Onze samenleving wordt sterker als iedereen volwaardig kan meedoen. Belangrijke begrippen daarbij zijn participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de waardigheid en autonomie van iedere burger. Om te kunnen participeren in de samenleving zijn taalvaardigheid en communicatieve vaardigheden essentieel.

Mensen die moeite hebben met deze basisvaardigheden, vinden minder snel een baan, leven minder gezond en hebben minder grip op hun geldzaken. Het probleem is dat professionals gewend zijn complex algemeen taalgebruik en vakjargon te gebruiken, en zich er vaak niet van bewust zijn dat hun taalgebruik niet begrijpelijk is voor alle burgers. Hierdoor ontstaan er miscommunicaties, fouten, en komen mensen niet in actie, met mogelijk grote nadelige consequenties.

Twee tekstwolkjes met symbolen erin

In dit onderzoek brengen we de huidige communicatieaanpak in de schriftelijke communicatie in kaart binnen drie verschillende contexten*. Daarnaast ontwikkelen en testen we richtlijnen in de praktijk, en verzamelen we onderzoeksoverstijgende kennis waarmee professionals burgers beter kunnen helpen bij het begrijpen van teksten, bij hun reflectie hierop en bij hun handelen. Naast oog voor de taalboodschappen zelf, is er ook aandacht voor de context waarbinnen, en het moment waarop deze worden aangeboden.

* In het onderzoek wordt gekeken naar de schriftelijke communicatie van drie organisaties: de Stichting Koraal (een organisatie die mensen met een beperking begeleidt met wonen, leren en werken) (Zuyd Hogeschool), de gemeente Almere (Windesheim), en de Woningbouwvereniging IJsseldal Wonen (Saxion).

Doel

Stimuleren van het gebruik van begrijpelijke taal door professionals in de schriftelijke en digitale communicatie met burgers, en de duurzaam inzet hiervan binnen verschillende maatschappelijke domeinen. Dit doel bereiken we door in kaart te brengen welke talige, sociale en visuele tools professionals kunnen inzetten om taalboodschappen zó te formuleren dat mensen zich gezien voelen en ze daadwerkelijk actie durven, kunnen en willen ondernemen.

Financiering

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO

Partners

Zuyd Hogeschool, Windesheim, burgerkracht Limburg, Stichting Koraal, IJsseldal Wonen, en de gemeente Almere

Looptijd

september 2021 tot september 2023

Meer weten?

Ellen Oosterkamp-Szwajcer

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 1907 3957 LinkedIn