Onderzoek Virtual Reality (VR) bij conflictscheidingen

De komst van technologie, waaronder VR, biedt mogelijkheden om de hulpverlening bij conflictscheidingen te versterken. In dit project hebben we een VR-interventie ontwikkeld en getoetst die jeugdhulpverleners kunnen integreren in hun methodische werkwijze.

Bij conflictscheidingen hebben ouders ernstige, vaak langdurige conflicten, waardoor kinderen (blijvend) kunnen worden beschadigd. Kenmerkend voor conflictscheidingen is dat ouders het belang van hun kinderen uit het oog verliezen en nauwelijks zien hoe hun kinderen lijden onder de situatie. Empathie is een belangrijke voorwaarde voor sociaal gedrag en dus een belangrijk element in de hulpverlening aan ouders in conflictscheidingen. 

Jeugdbescherming Overijssel heeft samen met jeugdhulpaanbieders en Enliven Social Enterprise een VR-simulatie ontwikkeld waarmee ouders vanuit het perspectief van het kind naar de conflictsituatie kunnen kijken om vanuit daar te leren voelen, denken en handelen. VR kan zo als een krachtige vorm van ‘Perspectiefwisseling’ bewustwording, zelfreflectie en het empathisch vermogen van ouders stimuleren en aanzetten tot gedragsverandering.

Doel

Het lukt nog niet goed om technologische tools structureel in te bedden in hulptrajecten. Met dit project willen we bijdragen aan de integratie van VR in de methodische werkwijze van jeugdhulpprofessionals. Ook onderzoeken we de effectiviteit van VR en brengen we de voorwaarden voor implementatie in kaart. De ambitie van deze postdoc is om de inbedding van technologie in methodisch werken als speerpunt te verankeren in de onderzoekslijn Jeugd van het lectoraat Social Work, en in het onderwijs in de bacheloropleiding Social Work en in de master Health Care & Social Work.