Hbo Technische verpleegkunde saxion

PraktijkLAB SJD

In het praktijkLAB van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) – SJD Werkt - werken studenten, docenten en onderzoekers samen met professionals uit het werkveld aan oplossingen voor maatschappelijke en sociaal juridische vraagstukken.

Wil je een opdracht voor het praktijkLAB van SJD indienen?

Vul dan hier het formulier in!

Samenwerken aan oplossingen

Het praktijkLAB van SJD is dé verbinding tussen young professionals en het werkveld. In deze praktijkgerichte ‘werkplaats’ staan ideeën, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal. Het biedt een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor zowel maatschappelijke als sociaal juridische vraagstukken.

Onze studenten

Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening gaan samen met het werkveld op zoek naar oplossingen op zowel het sociale als het juridische gebied. Ze werken in het praktijkLAB aan als competenties als analyseren, adviseren, beoordelen, belangen behartigen, begeleiden, conflicten hanteren, signaleren en innoveren, integraal samenwerken en professionalisering.

In het eerste jaar werken de studenten aan hun competentieontwikkeling bij Saxion. De oriëntatie op het beroep van SJD’er staat centraal alsmede de schuldenproblematiek als specifiek SJD-thema. Vanaf jaar 2 komen de thema’s werk & inkomen en wonen & leven aan bod, waarbij de studenten ook – bij elke organisatie dat raakvlakken heeft met SJD ongeacht deze specifieke thema’s – verder werken aan hun competentieontwikkeling als beginnend SJD’er. Vanaf jaar 2 wordt deze ontwikkeling derhalve uitgebouwd. In jaar 3 en 4 wordt dit nog verder uitgebouwd middels een langere periode van stage en afstuderen.

ONZE THEMA'S

Hoe ziet het beroepenveld van een SJD’er eruit en hoe onderscheidt de SJD’er zich van andere professionals?

Je doet oriënterende kennis op ten aanzien van de verschillende terreinen waarop de SJD’er werkzaam gaat zijn, zoals sociale zekerheid, arbeidsvraagstukken, schulddienstverlening, justitiële dienstverlening (justitieel, vreemdelingen, specifieke doelgroepen), familiezaken,, huisvesting etc. Tevens leer je basale vaardigheden die een SJD’er moet kunnen beheersen.

facility management opleiding

Hoe kun je mensen die te maken hebben met financiële problemen helpen?

Je doet kennis op over schuldenproblematiek. Je leert hoe je het beste met deze problematiek om kunt gaan in een voortraject, dus vóór een schuldhulpverleningstraject. Ook het traject daarna komt aan bod.

 

Muntjes opgestapeld

Hoe kun je mensen, die te maken met vraagstukken rondom hun werk en inkomen, helpen?

Je doet kennis op ten aanzien van vraagstukken rondom arbeid en sociale zekerheid. Tevens leer je vaardigheden die in deze beroepsspecifieke context toepassen.

Pabo-studenten werken aan een groepsopdracht lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion

Hoe kun je mensen, die te maken hebben met vraagstukken rondom hun leefsituatie, helpen?

Je doet kennis op ten aanzien van familiezaken, consumentenzaken en vreemdelingenzaken. Tevens leer je, ook in de zin van multiproblematiek, om te gaan met mensen die problemen ervaren ten aanzien van hu leefsituatie. 

Leefbaarheid - praktijkLAB

Zo werkt het praktijkLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij het praktijkLAB van SJD van hogeschool Saxion. We vragen je om jouw idee uit te werken tot een opdracht. Hiermee gaan onze studenten dan in jaar twee van hun opleiding een dag in de week aan de slag.

Heb je als bedrijf of organisatie een opdracht of idee dat je graag samen met studenten, docenten en onderzoekers van hogeschool Saxion wilt uitwerken? Vul dan het aanmeldformulier in.

Ook is het mogelijk dat studenten vanaf jaar 2 werken aan hun competenties bij jouw organisatie. Dat kan binnen elke organisatie dat raakt aan het SJD-domein en houdt in dat studenten 1 dag in de week werkzaamheden gaan doen binnen jouw organisatie.

Studenten kunnen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten kiezen. Het is ook mogelijk om daar een motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. Je kunt hier zelf, indien gewenst, ook een rol in spelen.

Onze docenten begeleiden de studenten tijdens het project. Dit vindt plaats bij hogeschool Saxion in Deventer. De begeleiding van jou als opdrachtgever vindt bij de eigen organisatie of instantie plaats.

Zodra het project is afgerond, geef je samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreek je in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Meer weten?

Lees alles over het PraktijkLAB in onze brochure!

Download de brochure

Contactpersonen

Inge.jpg

Inge Roordink-Wester

Docent/Onderzoeker

Nathalie.png

Nathalie Witteveen

Docent/Onderzoeker

Gerelateerde opleidingen