Human Capital for a Smart World

De ‘vierde industriële revolutie’ vraagt veel van organisaties. “Hoe krijgen we onze mensen mee?” is de meest gestelde vraag aan onze onderzoeksgroep.

Terecht, want HRM is de discipline in bedrijven die beleid, systemen en praktijken ontwikkelt en implementeert om gedrag van werknemers te beïnvloeden. Maar tot nu toe moeten we het antwoord op deze vraag schuldig blijven.

HRM stuurt, mits goed geïmplementeerd, medewerkersgedrag de gewenste kant op. Samenwerking tussen medewerkers stimuleren door prestatieafspraken op groepsniveau te maken, onderlinge hulp en kennisuitwisseling te belonen, en dit op te nemen in individuele beoordelingscriteria, is een hier een voorbeeld van.

In welke mate HRM het relevante ‘verandervermogen’ van medewerkers beïnvloedt, en hoe dit precies moet worden vormgegeven, is onduidelijk. Onderzoek daarnaar is complex: de hoeveelheid en variëteit van mogelijke HR-praktijken, hun specifieke invulling, onderlinge interactie, tijdseffecten en omgevingsinvloeden compliceren de zaak. Als resultaat staan organisaties met lege handen wanneer ze het verandervermogen van medewerkers willen bevorderen. In dit project ontwikkelen wij een nieuw, op theorie en empirie gebaseerd, simulatiemodel dat inzichtelijk maakt wat de relatie is tussen HRM-configuraties en verandervermogen. Dat simulatiemodel wordt vervolgens geïntegreerd in een serious game.

Doel

Het doel van dit project is om een simulatiemodel en serious game te ontwikkelen en testen die professionals helpen om HRM vorm te geven binnen bedrijven zodat het bijdraagt aan het verandervermogen van medewerkers, zo belangrijk gegeven de snelle ontwikkelingen in de techniek.

Financiering

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Partners

Looptijd

2022 - 2024

Publicatie

 

 

Meer weten?