Boek ‘Data voor vitale binnensteden’

Het lectoraat heeft in het project Hightech Binnenstad een exploratief, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd bedoeld om gemeenten handvaten te bieden voor datagedreven werken met aanzien tot binnensteden. Het onderzoek resulteerde in het boek ‘Data voor vitale binnensteden’ met daarin geleerde lessen uit pilots in drie Nederlandse steden.

Kader

In deze tijden waarin de vraag naar winkelruimte in veel binnensteden terugloopt, worstelen gemeenten om hun binnensteden bruisend te houden. In het project Hightech Binnenstad is een exploratief, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, bedoeld om gemeenten handvatten te bieden voor datagedreven werken met betrekking tot hun binnensteden. Smart Cities werkte samen in een consortium van acht gemeenten, elf bedrijven en een kennisinstelling. Het doel was om kennis en ervaring op te doen die gemeenten direct toe kunnen passen in hun dagelijkse praktijk en die de bestaande (papieren) binnenstadmonitor kunnen aanvullen of verbeteren. Het project besloeg zes fasen.

De eerste fase resulteerde in de volgende onderzoeksvraag: Hoe meet, visualiseer en analyseer je de effecten van interventies in de binnenstad op de bezoekersaantallen en op de beleving en tevredenheid van bezoekers op een fijnmazige maar privacyvriendelijke manier?

In de vijf fasen die volgden op deze eerste fase is deze onderzoeksvraag beantwoord. Er zijn verschillende datasets en meetinstrumenten geïdentificeerd en ook zelf ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om gemeenten te helpen inzicht te krijgen in de effecten van hun interventies die beogen hun binnensteden beter te laten functioneren. De datasets en meetinstrumenten vallen uiteen in drie categorieën:

  1. Interventies in een ruime zin van het woord (alle variabelen die invloed hebben op de perceptie van een bezoeker van de binnenstad)
  2. Bezoekersaantallen
  3. Bezoekerstevredenheid en -beleving. Met deze datasets en meetinstrumenten zijn in de binnensteden van drie Nederlandse gemeenten – Amersfoort, Deventer en Zwolle – pilots uitgevoerd
Fase Opbrengst

1

Precisering doelstelling

Helder doel en aandachtspunten geformuleerd als onderzoeksvraag

2

Literatuuronderzoek en deskresearch

Overzicht van de literatuur dat context biedt aan ons speelveld en laat zien waar de grootste gaten zitten.

3

Identificatie datasets en instrumenten

'Longlist' met relevante datasets en meetinstrumenten voor binnensteden

4

Ontwikkeling, implementatie en verkenning m.b.t. data

Ervaringen met en geleerde lessen ten aanzien van negen relevante datasets en meetinstrumenten op 'shortlist' in drie categorieën. 1) interventies, 2) bezoekersaantallen en 3) bezoekerstevredenheid- beleving

5

Data beschikbaar maken en onderzoeken van bruikbaarheid voor beleidsmedewerkers

- Dataplatform
- Tijdsgebaseerd dashboard voor binnensteden
- Inzicht in de toepasbaarheid van de data(sets) en het ontwikkelde dashboard (gebruikersonderzoek)

6

Nader onderzoek aandachtspunten

- Classificatie met betrekkning tot beleving van binnensteden
- Handreiking 'privacy van en acceptatie door bezoekers' met betrekking tot dataverzameling in binnensteden

Interesse in het boek? Bekijk het hier.