Samen grondwater peilen

Enschede kent een grondwaterprobleem dat ook in de lokale media ruime aandacht heeft gekregen. Natte kelders veroorzaken gezondheidsproblemen, materiele schade en oplopende spanning tussen getroffen huiseigenaren en de gemeente. De overlast doet zich op verschillende plekken door de gehele stad voor en dat maakt het voor de autoriteiten lastig om passende maatregelen door te voeren. De stad heeft een complexe samengestelde bodem en mede daardoor is onbekend hoe het grondwater zich lokaal gedraagt. “er is meer onderzoek nodig” is dan ook een veelgehoorde reactie vanuit de gemeente, terwijl gedupeerde burgers om ingrijpen vragen.

De snelle ontwikkeling rond sensortechnologie, big data en kunstmatige intelligentie zijn drijvende krachten achter de ontwikkeling van slimme steden. Daarin wordt de nieuwste technologie toegepast om steden efficiënter, effectiever en - op termijn - goedkoper te organiseren en te besturen. Deze technologie maakt het mogelijk om fijnmazig en realtime te meten, en ook om met een veel breder publiek te gaan meten.

Door samen met burgers te meten, ontstaat een heel nieuwe benadering voor het grondwaterprobleem. Overheden krijgen de beschikking over nieuwe data, die gebruikt kan worden om het probleem anders aan te pakken. Burgers kunnen zo actief de mogelijkheden en beperkingen van deze nieuwe technologie leren kennen en gebruiken voor hun eigen wensen, behoeften en creativiteit – ze worden “slimme burgers”. Voor kennisinstellingen is het interessant om te onderzoeken hoe dit van invloed is op de participatie en het welzijn in de stad. En voor bedrijven ontstaat een nieuwe markt voor laagdrempelige consumentenversies van sensoren die nu nog enkel professioneel worden gebruikt.

Doel

Het consortium wil samen het grondwaterprobleem beter in kaart brengen door de ontwikkeling van een omgeving die het voor burgers mogelijk maakt om - op een laagdrempelige manier - grondwatersensordata te genereren, te verzamelen en te visualiseren. Door dit te doen en gezamenlijk de data te analyseren, zal uiteindelijk een nieuwe werkelijkheid worden gecreëerd die maakt dat zowel het probleem als de mogelijke oplossingsrichtingen in een sfeer van vertrouwen en openheid besproken kunnen worden.

Onze hypothese is dat we door het zelfmeten mogelijk te maken en dat ook bij de gemeente te koppelen aan het huidige meetwijzen, we waarde kunnen toevoegen door:

  • het verkrijgen van inzicht in water in eigen tuin & wijk,
  • het realiseren van een fijnmazig en realtime inzicht in het grondwaterpeil en
  • burgers te motiveren om actieve burgers te worden, die begaan zijn met de eigen leefomgeving.

Onderzoeksvraag

Een belangrijke vraag bij de partners is te gaan begrijpen wáárom een burger het peil van het grondwater onder het eigen perceel zou willen meten en wat het voor hen aantrekkelijk maakt om hierin te participeren. De gemeente wil beter inzicht krijgen in hoe zelfmeten de huidige werkwijze kan aanvullen.

Betrokkenen

  • Twente47
  • VRM
  • Universiteit Twente (PENVOERDER)
  • Saxion
  • Waterschap Vechtstromen
  • Things Network Enschede
  • Gemeente Enschede

Looptijd

1 juni 2018 – 1 maart 2019

Subsidie 

Twente47 / Provincie Overijssel

Meer informatie/ contact 

Hoofdonderzoeker Dr. Mettina Veenstra, Lector Smart Cities​​​​​​​