Vrouw in gele trui draagt masker in het openbaar ter bestrijding van het coronavirus

Coronavirus: het laatste nieuws en FAQ's

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. De ontwikkelingen en maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen over hoe hier binnen Saxion mee om te gaan. Hierbij horen ook gevoelens van zorg en onzekerheid. Deze voelen en delen wij als College van Bestuur uiteraard. We vinden het dan ook belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren over wat we doen.

Berichtgeving over Coronavirus (COVID-19)

Frequently Asked Questions 

Laatst gewijzigd: 29-09-2020 17:02 uur 

Algemeen

De onfortuinlijke uitbraak van het coronavirus in Azië en inmiddels ook in Nederland heeft gevolgen voor veel mensen. Verschillende overheden nemen maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een verkoudheid. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden.  

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden uiteraard contact met onze studenten en medewerkers. Maar ook met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de website van het RIVM.
RIVM: Informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

Of neem telefonisch contact met hen op via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Toekomstige studenten

Je kunt je niet meer aanmelden voor het studiejaar 2020 - 2021. Kijk bij aanmelden voor meer info.

Onderwijs, Lessen & Toetsen

Door de (regionale) openbaar vervoeraanbieders is nadrukkelijk verzocht om de spits (tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 15.30 en 18.30 uur) te blijven mijden. Om deze reden dienen we zowel de toestroom als de uitstroom van onze studenten van en naar de Saxion-gebouwen te reguleren. Er mag dus in beperkte mate gereisd worden in de spits. Saxion start daarom om 08.30 uur met praktijkonderwijs in specifieke lokalen voor een kleine groep studenten. De overige lessen starten om 09.30 uur met voldoende spreiding over de gehele dag.   

Met deze uitgangspunten zijn we aan de slag om een optimaal rooster te maken. Dit wordt in de zomer afgerond en het definitieve rooster wordt uiterlijk 24 augustus gepubliceerd. Het aantal studenten dat voor de coronacrisis met het openbaar vervoer kwam is door de huidige omstandigheden teruggebracht naar 40%. Aan de hand hiervan berekenen we hoeveel studenten er per tijdslot richting onze gebouwen kunnen reizen. Met deze kennis gaan we de toestroom naar onze gebouwen reguleren. Dit doen we in overleg met alle academies en de openbaar vervoeraanbieders. 

Ook het komende studiejaar zal er door de coronamaatregelen anders uitzien. We proberen allemaal een beeld te krijgen bij ‘anders’ en wat dat voor ons betekent. Een aantal zaken hebben we helder, maar nog niet alles. Wat we al wel weten delen we graag met je via deze infographic.

(Klik om te vergoten)

25-infographic-studenten-nieuwe-studiejaar.jpg

Het toetsrooster voor week 1.2 t/m 1.8 is al gepubliceerd. Het toetsrooster voor de weken 1.9 en 1.10 volgen vrijdag 9 oktober. 

Indien je vanwege corona, corona-klachten of quarantaine, op grond van de RIVM-richtlijnen, thuis moet blijven, dan verwachten we uiteraard dat je dat doet. Wanneer je niet deelneemt aan een digitale of schriftelijke toets in een gebouw, behoud je je toetskans, doordat je niet aftekent op de presentielijst. Let er wel op dat het aantal momenten waarop je deze toets kunt doen, beperkt blijft. Het blijft dus van groot belang dat je - wanneer dat kan - deelneemt aan een toets.

Voor toetsen op afstand, of andere toetsen die op een Saxion-locatie worden afgenomen – denk aan een mondeling of een presentatie -, gelden de normale regels. Je tekent je in als dat moet, en we verwachten dat je deelneemt. Als dat niet kan, dan neem je deel aan de hiervoor bedoelde herkansing.

Of een digitale of schriftelijke toets op locatie of op afstand wordt afgenomen, staat in je toetsrooster. Heb je hierover vragen, dan kun je die voorleggen aan je slb’er. Heb je een verzoek ten aanzien van toetsen dan kun je je wenden tot jouw examencommissie.

Ja, de lesruimtes en toetsruimtes zijn ingericht op de 1,5 meter maatregel. 

De mix van online onderwijs en onderwijs op locatie blijft mogelijk binnen de ruimte die daarvoor beschikbaar is op basis van de RIVM-richtlijnen en richtlijnen die gelden voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat de roosters niet veranderen. Wanneer je voor onderwijs(activiteiten) op locatie aanwezig moet zijn, mag dat. Anders is thuis studeren de norm. Dit houdt in dat: 

 • Studenten op locatie mogen komen om lessen te volgen en toetsen te maken die volgens het rooster in een van de Saxion-gebouwen plaatsvinden. 

We verzoeken je om alleen naar de ingeroosterde activiteit te komen, dus niet eerder en het gebouw direct na de les(sen) of toets(en) te verlaten. 

Het rooster voor kwartiel 2 is uiterlijk 6 november beschikbaar op saxion.nl/rooster 

Wanneer je door de coronacrisis niet alle benodigde studiepunten hebt kunnen halen om door te stromen naar de universiteit is het mogelijk een 'afrondingsadvies' te krijgen. dit kan voor de volgende twee doelgroepen:

 1. studenten die willen doorstromen van een hbo-propedeuse naar een wo-bachelor
 2. studenten die willen doorstromen van een bachelor naar een master

Van hbo-propedeuse naar wo-bachelor

Voor de doorstroom van hbo-propedeuse-studenten naar een wo-bachelor geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun wo-bachelor omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest hun hbo-propedeuse voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Universiteiten krijgen daarom voor het collegejaar 2020-2021 de ruimte af te wijken van de eis dat een hbo-propedeuse moet zijn afgerond, onder de volgende voorwaarden:

 • Hbo-propedeuse studenten die door willen stromen naar een wo-bachelor, vragen bij hun hbo-instelling een afrondingsadvies aan. Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat betreffende leerling of student vóór 1 januari 2021 de betreffende propedeuse afrondt.
 • Het afrondingsadvies van de hbo-instelling moet de student uiterlijk 1 augustus inleveren bij de wo-instelling. De wo-instelling beoordeelt of de desbetreffende student voorwaardelijk toelaatbaar is op basis van het afrondingsadvies in relatie tot de zwaarte van de vervolgopleiding. Zo ja, dan wordt de student voorwaardelijke toegelaten tot de bacheloropleiding tot 1 januari 2021. Voor wo-opleidingen die extra eisen en/of toetsen bovenop HBO-P eisen is maatwerk vereist.
 • Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2021 de hbo-propedeuse af te ronden, dient de student de wo-bacheloropleiding te verlaten.
 • De student wordt ingeschreven in de wo-bachelor en wordt daarnaast tijdens de afronding van de laatste onderdelen van de propedeutische fase ingeschreven bij de hogeschool. De consequenties hiervan voor collegegeld en bekostiging worden nog uitgewerkt.

Voor doorstroom van bachelor naar master

Voor de doorstroom van de bachelor naar de master geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun vervolgopleiding omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest om hun opleiding voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Hogescholen en universiteiten krijgen de ruimte om af te wijken van de eis dat een bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding.

 • Hogescholen en universiteiten zullen de ruimte die hen aldus wordt geboden, elk invullen op de wijze die het best past bij specifieke kenmerken van de overgang van bachelor naar master in respectievelijk het hbo en het wo.
 • De hogescholen zullen voor hun masteropleidingen op basis van een afrondingsadvies van de bacheloropleiding en een weging van de zwaarte van de masteropleiding, studenten voorwaardelijk toelaten. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien de student het niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten.
 • De universiteiten spannen zich – met diverse maatregelen en per opleiding – in om te voorkomen dat studenten, die door de Coronamaatregelen in de laatste fase van hun bacheloropleiding vertraging oplopen, vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding. Uiterlijk voor 15 mei 2020 communiceren alle wo-masteropleidingen aan aspirant-studenten (inclusief studenten die vanuit een pre-master doorstromen naar de master) wat de voorwaarden zijn voor instroom in masteropleidingen in het studiejaar 2020-2021. Zij besteden daarbij extra aandacht in de communicatie naar studenten van buiten de eigen instellingen zoals hbo-studenten. WO-masteropleidingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat studenten mogen deelnemen aan de master onder de voorwaarde dat zij, binnen een door de masteropleiding te bepalen termijn, hun bacheloropleiding alsnog afronden.
 • Zowel in het hbo als in het wo wordt de bachelor-student ingeschreven in de master en daarnaast tijdens de afronding van de laatste onderdelen van de bachelor daar eveneens ingeschreven. De consequenties hiervan voor collegegeld en bekostiging worden nog uitgewerkt.

Gezondheid & Besmetting

Net als bij ieder ander virus zoals griep en verkoudheid geldt ook bij het coronavirus: wees alert op je hygiëne! Wil je weten wat goede hygiëne is? Check deze tips.  

De belangrijkste maatregelen die je verder zelf kunt nemen zijn: 

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Vermijd drukte
 • Werk zoveel mogelijk thuis

Meer informatie over hoe je besmetting kunt voorkomen vind je hier.

Om voor jou duidelijk te maken wat je moet doen bij een (mogelijke) besmetting met het coronavirus hebben we een zogenaamd handelingskader opgesteld. Daarin zie je welke stappen je moet nemen als je: 

 • positief getest bent op corona 

 • gezondheidsklachten hebt die kunnen wijzen op corona 

 • in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 

 • uit een risicogebied komt 

De voorrangsregeling bij testen geldt alleen voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Dus niet voor docenten in het mbo, hbo en wo.

 • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Heb je naast de milde klachten (zoals bovenstaand) ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Dan mogen ook huisgenoten niet naar buiten tot de uitslag van de test bekend is; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Als de huisgenoten ook klachten hebben, dan laten zij zich ook testen.

.

Wat is quarantaine?

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Een persoon die in quarantaine gaat is niet ziek, maar heeft contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie. Mensen die in quarantaine gaan, zijn niet besmettelijk. Iemand gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat mensen ziekteverschijnselen krijgen. Als mensen in die periode niet ziek zijn geworden, wordt de quarantaine opgeheven.

Wat is thuisquarantaine?

We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

Wat is isolatie?

Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.

Onze studentpsychologen en -decanen staan online voor je klaar! Wil je ondersteuning bij je studievaardigheden, structuur aanbrengen in je dagen, hulp bij stress of spanning; een goed gesprek is slechts een muisklik van je vandaan. Een afspraak plan je via het Servicepoint: tel. 088-0193000 of mail: servicepoint@saxion.nl

Heb je een vraag over je gezondheid in combinatie met het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351. 

Collegegeld & verdere Financiën

Hoewel we begrijpen dat deze vragen spelen, moet je wel collegegeld blijven doorbetalen. In deze coronatijd spannen we ons tot het uiterste in om onderwijs en andere onderwijsvoorzieningen aan te bieden.  

De huidige situatie met veel online onderwijs en daar waar mogelijk onderwijs op de campus in de Saxion-gebouwen, vraagt veel inspanning én creativiteit van de hogeschool. Docenten maken een mix van fysiek, online en soms ook hybride onderwijs die passend is. We zorgen daarnaast voor extra begeleiding van studenten die dat juist aan het begin van het studiejaar heel hard nodig hebben, zoals voor eerstejaars en voor studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen. Ook zijn de Saxion-gebouwen en andere voorzieningen gewoon geopend.   

Zolang je (online) onderwijs volgt, moet je ingeschreven staan bij Saxion en dus collegegeld betalen. Wij hebben een wettelijke verplichting om het collegegeld te innen. Vanwege deze verplichting kunnen we ook geen korting geven. 

Vanzelfsprekend hadden we je nog veel liever vaker op de campus verwelkomd. We doen ons uiterste best om binnen de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk studenten op onze locaties te ontvangen voor onderwijs. De realiteit is dat veel studenten in het eerste kwartiel nog grotendeels online onderwijs krijgen.  

Dit komt omdat we bij het plannen van het onderwijs te maken hebben met twee belangrijke beperkingen:  

 1. 1,5 meter maatregel: hierdoor kan maximaal 30% van de reguliere capaciteit in onze gebouwen benut worden.  

 1. Richtlijnen openbaar vervoer: studenten mogen slechts in beperkte mate tijdens de spits reizen om piekbelasting in het openbaar vervoer te voorkomen.   

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal drie maanden collegegeld.

Drie maanden zou voor een hoger onderwijs student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming*** van € 535,-.

Wanneer jouw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft je niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch overmaken.

Als er gegevens ontbreken, zal DUO contact met je zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

* Dit is een eenmalige bijdrage in de vorm van een gift.

** Bedoeld wordt alle studenten die in die maanden hun laatste recht op basisbeurs/ aanvullende beurs verbruiken en wel door studeren.

*** Het is nog niet duidelijk of dit een vast bedrag wordt of dat er naar rato wordt gecompenseerd. Volledige duidelijkheid volgt later.

Deze maatregelen staan los van eventuele steun door het UWV die eerder in het nieuws was.

Meer weten? Je vindt de informatie op de speciale corona website van DUO

 • Via Saxion kun je een beroep doen op het Profileringsfonds. Dit fonds verstrekt onder andere een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden waaronder handicap of chronische ziekte (maar ook omstandigheden zoals een ongeluk, scheiding, zwangerschap, topsport, bestuurswerkzaamheden). Meer informatie over het Reglement Profileringsfonds is te vinden op MijnSaxion.
 • Via je eigen gemeente kun je op grond van de Participatiewet individuele studietoeslag aanvragen als je een student van 18 jaar of ouder bent.
 • Studiefondsen: er zijn in Nederland veel verschillende studiefondsen waar je als student mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Het gaat dan altijd om een bijdrage in de studiekosten en niet om een bijdrage voor bijvoorbeeld levensonderhoud.

Wil je meer weten over bovenstaande voorzieningen? Neem dan contact op met de studentendecaan. De studentendecaan informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening. 

DUO heeft een aantal maatregelen getroffen omtrent corona. Die maatregelingen vind je hier

Speciale groepen studenten en collegegeldbetaling

De oplossing van DUO is alleen van toepassing op voltijdse studenten die in aanmerking komen voor een prestatiebeurs. Deze oplossing is niet van toepassing op studenten die behoren tot de volgende groepen:

 • Studenten die hun prestatiebeurs al verbruikt hebben, en door de studieduur niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding/lening  van DUO.
 • Deeltijd studenten bachelor en master. Deze groep komt zeker niet in aanmerking voor een prestatiebeurs.
 • Studenten die geen wettelijk collegegeld betalen, dit zijn studenten die reeds een graad hebben behaald of studenten die geen EU EER nationaliteit hebben. 
 • Studenten die studeren aan een Post initiële Master bij Saxion.

Deze bovenstaande groepen kunnen dus geen geld lenen bij DUO. Voor alle groepen geldt dat zij een beroep kunnen doen op een noodvoorziening opgenomen in het reglement Profileringsfonds.

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in.

Lees er hier meer over!

Bindend studieadvies en studievertraging

Dit heeft zeker onze aandacht. Saxion blijft zich onverminderd inzetten om onderwijs en toetsing zoveel mogelijk online vorm te geven zodat onze studenten zo min mogelijk achterstand oplopen. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier communiceren.

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW. Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hogescholen geadviseerd om voor eerstejaars studenten met onvoldoende studiepunten het negatieve studieadvies met afwijzing (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar en de invulling daarvan aan de instelling overgelaten. Het College van Bestuur heeft besloten dat:

 1. Studenten die zijn gestart in september 2019 en die aan het einde van dit lopende studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, een positief studieadvies ontvangen.
 2. Voor studenten die zijn gestart in september 2019 en die aan het einde van dit lopende studiejaar 2019-2020 niet voldoen aan de BSA-norm, het BSA wordt uitgesteld naar hun tweede jaar van inschrijving. Uiterlijk aan het einde van studiejaar 2020-2021 komen deze studenten alsnog in aanmerking voor een BSA als zij op dat moment nog niet hebben voldaan aan de BSA-norm die geldt voor het tweede jaar van inschrijving.

Voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2018-2019 en van wie het studieadvies een jaar is uitgesteld wordt momenteel een procedure uitgewerkt waarover ze later deze maand geïnformeerd worden.

Uiterlijk aan het einde van het nu lopende studiejaar (2019-2020) ontvang je alsnog een studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je het propedeutisch examen hebt behaald of als je aan de BSA-norm voldoet. Je kunt de opleiding dan vervolgen.

Maar wat als je niet voldoet aan de BSA-norm?

Voldoe je niet aan de BSA-norm, dan kom je in aanmerking voor een negatief studieadvies met afwijzing (het BSA). De opleiding gaat in dat geval beoordelen of er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn die dit hebben veroorzaakt. Saxion wil je niet afwijzen als blijkt dat de coronacrisis voor jou negatieve gevolgen heeft gehad op het volgen van het online onderwijs, of bij het succesvol afleggen van toetsen.

De opleiding gaat beoordelen of de gevolgen van de coronacrisis aantoonbaar van invloed zijn geweest op jouw studievertraging. Dat doen we met twee maatregelen:

 1. We hebben na overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad besloten om voor de beoordeling van corona gerelateerde omstandigheden Saxionbreed geldende criteria op te stellen. Die leggen we vast in een beoordelingskader. Aan de hand van die criteria moet de opleiding beoordelen wat de impact van Corona is op jou als individuele student zodra er sprake is van een negatief studieadvies met afwijzing.
 2. Bovendien stellen we een commissie in die erop toeziet dat opleidingen het beoordelingskader op de juiste eenduidige wijze uitvoeren.

In de maand mei werken we de criteria van het beoordelingskader verder uit en word je door jouw opleiding geïnformeerd over de precieze gang van zaken. De procedure die de opleiding volgt is hetzelfde als vorig jaar. Nieuw is dat de opleiding gaat beoordelen of jij negatieve gevolgen hebt ondervonden in jouw studievoortgang door coronacrisis.

Uiterlijk 1 juli kun je een gesprek verwachten met je studieloopbaanbegeleider. Daarin wordt de algehele studievoortgang besproken en ben je in de gelegenheid om bijzondere omstandigheden aan te voeren wanneer je een negatief studieadvies met afwijzing (het BSA) ontvangt. Wil je alvast meer weten over het studieadvies in het tweede jaar van inschrijving, kijk dan in artikel 6 van de OER. Als je daarover vragen hebt, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider.

Minor, stage & afstuderen

Loopt je stage? Dan hou jij je aan de regels van de beroepsgroep waar je stageloopt. Dus bijvoorbeeld: voor een stage in het onderwijs of de zorg is aanwezig zijn op locatie toegestaan. Voor een stage op een kantoor waar de norm thuiswerken is, doe jij dat ook!

Ja, stagegesprekken gaan online gewoon door.

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis!

Wanneer je afstudeert bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je organisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je afstudeerbegeleider vanuit Saxion.

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis!

Wanneer je een minor volgt bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je organisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je minor-begeleider vanuit Saxion.

We proberen om tijdens deze coronacrisis het onderwijs en toetsing zoveel mogelijk online of op afstand door te laten gaan. Dat geldt ook voor het toetsen van stage en afstuderen. Heb jij vanwege de coronacrisis je stage of afstuderen moeten onderbreken of afbreken, bijvoorbeeld omdat je voortijdig uit het buitenland hebt moeten terugkeren of omdat je stagebedrijf geen begeleiding kan bieden, of in zijn geheel gesloten is? Of kun je niet met je stage of afstuderen starten? Dan kijken we of je dit programmaonderdeel alsnog binnen de daarvoor geplande periode kunt afronden met behulp van een (alternatieve) toets.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

1. De toets gaat door in de oorspronkelijke toetsvorm Wanneer je, bijvoorbeeld met (communicatie)middelen vanuit huis, in staat bent om je opdracht toch af te ronden, kan de toets doorgaan.

2. De toets gaat door in de oorspronkelijke toetsvorm, met een aangepaste opdracht Het is mogelijk dat de omstandigheden waarin je de toetsopdracht zou moeten maken er nu niet (meer) zijn. Bijvoorbeeld omdat je de verplichte praktijkuren of -dagen nu niet kunt maken. In dat geval kun je een aangepaste opdracht doen om alsnog je toets te halen. Hiervoor maak je dan samen met je begeleider een alternatief, realistisch plan.

Een dergelijk alternatief kan ook gelden voor praktijkonderwijs in de komende kwartielen, waarvan nog niet duidelijk is of dit volgens de normale gang van zaken door kan gaan. 

Overleg met je begeleider

Twijfel je wat voor jou geldt: een alternatieve toets of hervatting van je stage? Neem dan na de paasdagen (dus vanaf dinsdag 14 april) contact op met je begeleider om te overleggen wat voor jou het beste is om te doen en hoe je dit kunt doen. Gaat het bij jou om een alternatieve opdracht, dan zal deze in nauwe afstemming tussen jou, je begeleider en indien nodig in overleg met de examencommissie, worden vastgesteld en goedgekeurd.

Buitenland (Stage, afstuderen & reizen)

Saxion blijft contact houden met al haar studenten en medewerkers die zich in het buitenland bevindt.

Studenten houden in eerste instantie contact met hun academie. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion. Medewerkers houden in eerste instantie contact met hun leidinggevende. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion.

Indien je al in het buitenland zit, het is mogelijk om daar te blijven om je studie/stage te vervolgen. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa).

Een groot aantal inkomende en uitgaande (studie)reizen zijn geannuleerd of uitgesteld. Dit heeft veelal te maken met de veranderde reisadvies of genomen maatregelen door het land zelf. Saxion volgt het officiële reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast houden we contact met onze buitenlandse partners. Check daarvoor de  website van Buitenlandse Zaken.

Bij bestemmingen in rode en oranje gebieden is er altijd sprake van overmacht. Bij bestemmingen in gele en groene gebieden is dat niet (automatisch) het geval, maar wel heel waarschijnlijk.

Als de partnerorganisatie waarmee het project wordt uitgevoerd de uitwisseling, stage of training afblaast conform de richtlijnen uit haar eigen land of regio, is er ook sprake van overmacht. Dit geldt voor alle bestemmingen, ongeacht rood, oranje, geel of groen.

Indien het volgens Saxion-beleid toegestaan is om naar het buitenland te reizen voor stage of een minor, kun je een beurs aanvragen. Voor meer informatie over de beschikbare beurzen, de voorwaarden en deadlines zie MijnSaxion.

Stage en studiereizen binnen Europa

Nederland heeft besloten om vanaf 15 juni de reisbeperkingen voor een aantal EU-landen op te heffen. Voor deze landen is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van ORANJE naar GEEL.

Het beleid van Saxion ten aanzien van uitwisselingen en buitenlandse reizen in het eerste kwartiel van het schooljaar 2020/2021 is als volgt:

 • Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Conform bericht van MinBuZa gelden deze reisadviezen vanaf 15 juni tot nader order.
 • Studenten mogen in het 1e kwartiel kortdurende studiereizen, stages en studieonderdelen volgen binnen Europa.
 • Reisadvies GEEL betekent nog steeds dat er risico’s zijn bij het reizen. Houd rekening met de coronamaatregelen in het land/ stad van bestemming. Deze kunnen heel anders zijn dan die in Nederland.
 • Ga goed voorbereid op reis. Neem het Saxion Veiligheidsprotocol goed door en lever deze in bij je studie/stage-coördinator. Deze is bij hem/haar op te vragen.

Stage en studiereizen buiten Europa

Nederland heeft besloten om vanaf 15 juni de reisbeperkingen voor landen buiten de EU ongewijzigd te laten. Voor deze landen is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds ORANJE of ROOD.

Het beleid van Saxion ten aanzien van uitwisselingen en buitenlandse reizen naar landen buiten Europa in het eerste semester van het hogeschooljaar 2020/2021 is als volgt:

 • Studenten mogen in het 1e kwartiel niet reizen naar landen buiten Europa.
 • Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Conform bericht van MinBuZa gelden deze reisadviezen vanaf 15 juni tot nader order.
 • Reisadvies ORANJE dat alleen noodzakelijke reizen toegestaan zijn. Een reis voor je studie of stage is GEEN noodzakelijke reis. Reisadvies ROOD betekent dat reizen niet toegestaan zijn.
 • Een stage of een studieprogramma volgen in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Saxion heeft besloten om de komende periode GEEN toestemming te geven voor reizen naar landen buiten Europa. Dat is (niet vanwege gezondheidsaspecten) met name vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor studenten en medewerkers die zich in het buitenland gaan bevinden

Dienstreizen

Het beleid voor buitenlandse dienstreizen is versoepeld. Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Conform bericht van MinBuZa zijn dienstreizen naar bepaalde landen binnen Europa toegestaan. Dienstreizen naar landen buiten Europa is niet toegestaan. Er kunnen specifieke omstandigheden voordoen waardoor Saxion alsnog besluit om afwijkend te adviseren. Neem hiervoor contact op met Saxion International Office.

 

 

Een stage, een studieprogramma volgen of dienstreis maken in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Bij een aantal opleidingen is het verplicht om een kwartiel in het buitenland te doen. Die opleidingen hebben we gevraagd om het onderwijs en de toets(en) die bij dit kwartiel horen een internationaal georiënteerde of interculturele invulling te geven. Neem contact hierover met je studie- / stagecoordinator.

Het besluit van Saxion geldt voorlopig tenminste voor het 1e kwartiel van het schooljaar 2020/2021. Helaas kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven over wanneer stage en studie buiten Europa mogelijk is. Dit heeft te maken met de snel veranderende reisadviezen en de genomen corona-maatregelen door onze partners in het land zelf.  Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Wij houden ook contact met onze partners om de situatie ter plekke te monitoren.

Evenementen

Diploma-uitreikingen zijn aan het onderwijs gerelateerd, maar zijn geen onderwijsactiviteiten als zodanig. Hiervoor geldt dat de algemene regels voor bijeenkomsten van toepassing zijn: er mogen maximaal 30 personen tegelijk in een ruimte binnen zijn en maximaal 40 personen indien het buiten plaatsvindt. We verzoeken onze studenten en medewerkers om extra alert te zijn op het in achtnemen van de RIVM-richtlijnen. 

Gebouwen, schoonmaak & facilitair

 • De hoofdlocaties (Deventer Handelskade en Enschede Ko Wierenga) zijn open van maandag tot donderdag van 07.30 - 22.00 uur en op vrijdag open van 07.30 - 17.30 uur.  
 • Edith Stein, Ariensplein, Epy Drost en Randstad zijn open van maandag tot donderdag van 07.30 - 22.00 uur en op vrijdag open van 07.30 - 17.30 uur. 
 • Het gebouw in Apeldoorn is open op de volgende tijden;
  • maandag van 07.30 - 20.00 uur,
  • dinsdag van 07.30 - 18.30 uur, 
  • woensdag van 07.30 - 20.00 uur, 
  • donderdag van 07.30 - 18.30 uur, 
  • vrijdag van 07.30 - 17.30. 

Bij Saxion is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze verplichting geldt niet in de les of in een kantoor of werkkamer. Natuurlijk ben je vrij om daar ook een mondkapje te dragen wanneer je dat wilt. De verplichting om een mondkapje te dragen geldt wel in alle andere ‘openbare’ ruimtes in onze Saxion-gebouwen. Dat zijn de ruimtes waarin je van de ene naar de andere plek loopt en beweegt: de gangen, trappenhuizen, enzovoort. Spreek elkaar daar ook op aan als je ziet dat dat niet gebeurt. Bij sommige (praktijk)lessen was het verplicht om ook in de les een mondkapje te dragen, dat blijft nu ook zo tenzij anders wordt aangegeven door de docent.

Saxion-gebouwen zijn beperkt geopend. Of jouw onderwijs doorgaat vind je op de website van je eigen onderwijsinstelling. Check hier de website van het ROCde website van Avantus of de website van de Open Universiteit.

Ja, deze zijn hygiënisch. De handdoekautomaat heeft een systeem, waardoor schone en gebruikte delen van de handdoekrol fysiek in de automaat van elkaar gescheiden blijven.

Ja, de toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt.

De werkplekken worden iedere ochtend schoon opgeleverd.

De douches zijn geopend en worden dagelijks schoongemaakt.

Je kunt de gebouwen alleen betreden via de hoofdingang. Er mag één persoon per compartiment in de draaideur. 

Eenmaal binnen geven we de looproutes aan met stickers. Denk hierbij aan eventuele eenrichtingsverkeer en 1,5 meter afstand. 

De lift moet zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor mindervaliden en transport. Gebruik zoveel mogelijk de trap. Er mogen maximaal 2  personen in de lift. 

Qua catering lijkt het misschien wel het meest op hoe dat gaat tijdens een vakantieperiode: tussen 10.00 en 14.00 uur is er een beperkt assortiment beschikbaar. De koffieautomaten door de gebouwen worden dagelijks gespoeld en zijn gewoon te gebruiken. Via een bestelapp kun je een bestelling plaatsen en afhalen bij een pick-up point.

Alle gebouwen van Saxion hebben een goed werkend mechanisch ventilatiesysteem dat is gebaseerd op het continu aanzuigen van verse buitenlucht en het afvoeren van gebruikte lucht. Onderzoek wijst uit dat deze vorm van ventilatie een gezond binnenklimaat bevordert en daarmee de kans op infecties verkleint. Al onze installaties zijn in de afgelopen weken getoetst en voldoen ruimschoots aan alle vereisten. Buiten de openingstijden van de gebouwen gaat de ventilatie bovendien nog enkele uren door om de binnenlucht zoveel mogelijk te verversen. En desgewenst is het altijd mogelijk om regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open te zetten  

Samen met de verhuurders zijn ook de ventilatiesystemen van de Saxion huurpanden onderzocht. Na een paar kleine aanpassingen, is ook de luchtverversing van deze gebouwen ruim voldoende.  

Randstad 

Het Randstad gebouw is een huurpand voor Saxion. Samen met de verhuurder en het onderhoudsteam van die locatie is er een extra onderhoudsbeurt geweest aan de (ventilatie)systemen van het gebouw. In de huidige beperkte bezetting van het gebouw is de ventilatie ruim voldoende. Voor de toekomst wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn voor behoud van een gezond binnenklimaat bij een toenemende bezetting. 

Ariënsplein 

Op de locatie van het Ariënsplein hangt in een aantal ruimten koelunits die zorgen voor een koelere luchtstroom. Om recirculatie van deze lucht te voorkomen, is besloten om de koelunits uit te schakelen. De overige ventilatie systemen blijven gewoon draaien en zorgen voor een gezond binnenklimaat.  

Ketelhuis

Het ketelhuis op het terrein van de gasfabriek Deventer is een mooi, maar ouder pand. Er is wel mechanische afzuiging van lucht, de toevoer van verse lucht verloopt echter vooral op een natuurlijke manier zoals door het opzetten van ramen en deuren. Daarom wordt op dit moment geadviseerd om dit gebouw voor maximaal 30% te bezetten. Tegelijkertijd wordt samen met de verhuurder gekeken naar mogelijke aanpassingen voor de toevoer van verse buitenlucht.   

Onze gebouwen bevinden zich in een van de regio’s waar de coronavirus-app, de “CoronaMelder”, wordt getest. Wil jij meedoen aan die test, dan lees je hier meer informatie.  

Onderzoek & (Thuis)werken

Onderzoekers die hun werk thuis kunnen doen, werken vanuit huis. Behalve wanneer laboratoria en werkplaatsen noodzakelijk zijn. De onderzoekslaboratoria gaan niet dicht. Afstemming vindt plaats met de leidinggevende. 

Op MijnSaxion hebben wij een aantal artikelen gepubliceerd om het thuiswerken makkelijker en overzichtelijker te maken. 

Hier vind je het artikel over alle applicaties en hier vind je een artikel over verantwoord thuis werken.

Tot nader order werken we zoveel mogelijk thuis. De acadmies en diensten zijn zelf verantwoordelijk voor deze inrichting in verband met wie en hoe ze terug de gebouwen in gaan om te werken.  

Het Veiligheidsteam van Saxion heeft besloten om het werk in vitale sectoren zoals zorg, gezondheidszorg, kinderopvang en hulpdiensten voorrang te geven op ons eigen onderwijs en onderzoek. Als medewerkers wordt gevraagd om daaraan een bijdrage te leveren, om de druk in deze sectoren te verlichten, krijgen zij hiervoor ruimte. We vragen medewerkers dit af te stemmen met hun leidinggevende. 

Je vindt meer informatie via MijnSaxion via deze link

De mix van online onderwijs en onderwijs op locatie blijft mogelijk binnen de ruimte die daarvoor beschikbaar is op basis van de RIVM-richtlijnen en richtlijnen die gelden voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat de roosters niet veranderen. Wanneer je voor onderwijs(activiteiten) op locatie aanwezig moet zijn, mag dat. Anders is thuis werken de norm. Dit houdt in dat: 

 • Onderwijzend personeel op locatie mag komen om lessen te geven en toetsen af te nemen die volgens het rooster in een van de Saxion-gebouwen plaatsvinden. 

 • Onderwijsondersteunend personeel op locatie mag komen om ondersteuning te bieden wanneer dat in het belang is van het onderwijs. 

 • Overig ondersteunend personeel thuis werkt. 

 • Onderzoekers die hun werk thuis kunnen doen, werken vanuit huis. Behalve wanneer laboratoria en werkplaatsen noodzakelijk zijn. De onderzoekslaboratoria gaan niet dicht. Afstemming vindt plaats met de leidinggevende. 

De Saxion bibliotheek

Saxion Bibliotheek is weer normaal geopend. Kijk op de website voor de openingstijden.

Dit is belangrijk om te weten

Je kunt weer gewoon boeken lenen en inleveren. We rekenen op dit moment geen boete voor boeken die te laat zijn door de sluiting tijdens de afgelopen maanden.

De Saxion-bus

Op 13 maart 2020 reed de gratis Saxion-bus vanuit de Achterhoek voor het laatst. De maanden daarna werden alle lessen online gegeven en was de buslijn niet nodig. In studiejaar 2020/2021 komt de bus niet terug omdat door corona-maatregelen in dit studiejaar nog niet alle lessen op locatie gegeven zullen worden. Ook is er door de maatregelen veel verschil in de begin- en eindtijden van de lesdag van iedere student. De buslijn wordt daarom niet hervat.

Contact

Academie

E-mail                     

Telefoonnummer 

ABRR

receptie.brr@saxion.nl

088 019 1886

ACT

academiebureau.act@saxion.nl

088 019 6363

AGZ

frontoffice.agz@saxion.nl

088 019 3525

AMA

Deventer: amazone.deventer.ama@saxion.nl
Enschede: amazone.enschede.ama@saxion.nl

Deventer: 088 019 3517

Enschede: 088 019 1301

AMM

frontoffice.amm@saxion.nl

088 019 1816

APO

secretariaat.apoe@saxion.nl

088 019 3658

BBT

frontoffice.enschede.bbt@saxion.nl

Deventer: 088 019 3728

Enschede: 088 019 1603

FEM

Deventer: frontoffice.deventer.fem@saxion.nl

Enschede: frontoffice.fem@saxion.nl

Deventer: 088 019 3624

Enschede: 088 019 1478

HBS

hbsfrontoffice@saxion.nl

088 019 3400

IBS

Deventer: info.deventer.ibs@saxion.nl

Enschede: info.enschede.ibs@saxion.nl

Deventer: 088 019 3030

Enschede: 088 019 1150

LED

frontoffice.led@saxion.nl

088 019 1422

SCE

Deventer: info.deventer.sce@saxion.nl

Enschede: info.enschede.sce@saxion.nl

088 019 1815

SPS

parttimeschool@saxion.nl

088 019 1919

Next

lerarenopleiding.next@saxion.nl

088 019 3440

International Office is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 - 019 3789 of via internationaloffice@saxion.nl. Het Servicepoint is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 088 019 3000 of via servicepoint@saxion.nl.

Bij ICT & Blackboard problemen kan contact opgenomen worden met 088 - 019 3600