Visie Strategie

Sociale (on)veiligheid

Saxion wil een organisatie zijn waar iedereen ertoe doet en dat ook zo beleeft. Waar iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. Daaraan dragen we allemaal bij en daarvoor zijn we allemaal (mede)verantwoordelijk. Als richtlijn hebben we daarom een aantal gedragsregels vastgelegd. Voor studenten zijn die te vinden in het studentenstatuut, voor medewerkers zijn ze vastgelegd in de gedragscode.

De gedragsregels in het studentenstatuut en de gedragscode bieden een kader om het gesprek aan te gaan en/of elkaar te kunnen aanspreken. Soms is het duidelijk welk gedrag (on)gewenst is, soms is het lastiger. Hieronder lees je meer over de vier thema's waarbij wij je kunnen helpen. Voor een overzicht van onderstaande thema’s en de mogelijkheden voor het bespreekbaar maken hiervan hebben we een infographic gemaakt.

Denk je te maken te hebben met (seksuele) intimidatie, fysieke of verbale agressie, geweld, pesten of discriminatie? Blijf er niet mee rond lopen! Als het kan, bespreek het met degene die het betreft. We begrijpen ook, dat je dat soms niet kunt of wilt doen. In dat geval kun je contact opnemen met je studiecoach (voor studenten) of je leidinggevende (voor medewerkers). Zij kennen de weg binnen Saxion en zullen je, in overleg, eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Wanneer het voor jou veiliger voelt, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon, zonder tussenkomst van je studiecoach of je leidinggevende. Saxion heeft twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon kent de organisatie(cultuur) en informele structuur goed, wat prettig kan zijn in het meedenken. De externe vertrouwenspersoon staat meer op afstand van de organisatie. Je mag zelf kiezen bij wie je je het meest op je gemak voelt.

Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon jouw gegevens vertrouwelijk behandelt en alleen met jouw toestemming in actie komt. Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen? Een vertrouwenspersoon staat je bij, geeft je advies, biedt je een luisterend oor, ondersteunt, verwijst naar hulpverlenende instanties en begeleidt je bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Lees meer over de rol van een vertrouwenspersoon in het reglement vertrouwenspersonen. Net als de vertrouwenspersonen, kun je deze commissie ongewenst gedrag als student of medewerker ook rechtstreeks benaderen wanneer je een klacht wilt indienen. Alles wat je moet weten over het proces van het indienen van een klacht kun je lezen in de Klachtenregeling ongewenst gedrag.

Wanneer je in dit proces behoefte hebt aan een onafhankelijke bemiddelaar of ernstige twijfels hebt over het zorgvuldige verloop van het proces, dan kun je terecht bij de ombudsfunctionaris van Saxion.

Saxion onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, NGWI (ook beschikbaar in het Engels), evenals alle andere hogescholen en universiteiten in Nederland. Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Hiervoor gelden een aantal leidende principes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze leidende principes worden in de gedragscode geconcretiseerd in specifiekere normen.

Het niet-naleven van één of meer normen uit de gedragscode kan leiden tot schending van de wetenschappelijke integriteit. De duidelijkste voorbeelden van schendingen van de wetenschappelijke integriteit zijn:

  • Fabriceren: het verzinnen van data of onderzoeksresultaten en er verslag van doen alsof ze echt zijn.
  • Vervalsen: het manipuleren van onderzoeksmateriaal, apparatuur of processen om datagegevens of onderzoeksresultaten zonder rechtvaardiging te wijzigen, achter te houden of te verwijderen.
  • Plagiaat: het gebruik zonder passende erkenning van ideeën, werkwijzen, resultaten of teksten van een ander. 

Heb je vragen over wetenschappelijke integriteit of denk je erover om een klacht in te dienen? De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit zijn het eerste aanspreekpunt, voor zowel melders als betrokkenen. Ze geven voorlichting en advies aan onderzoekers met betrekking tot de naleving van de normen voor goede onderzoekspraktijken uit hoofdstuk 3 van de NGWI. Zij behandelen meldingen en vragen strikt vertrouwelijk. Lees meer over de rol van deze vertrouwenspersonen in het reglement vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit.

Commissie Wetenschappelijke integriteit

Wanneer je een klacht over een vermoedelijke schending van wetenschappelijke integriteit indient, komt deze terecht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De commissie bestaat uit 12 leden en is een gezamenlijke commissie van Saxion, de HAN, de Christelijke Hogeschool Ede, de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein. Deze commissie onderzoekt de klacht en brengt hierover advies uit aan het College van Bestuur van de betreffende hogeschool. 

Wil je een klacht indienen over het vermoeden van een schending van wetenschappelijke integriteit, dan dien je deze in bij de ambtelijk secretaris van de gezamenlijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Lees ook het reglement van deze commissie.

Wanneer je behoefte hebt aan een onafhankelijke bemiddelaar of ernstige twijfels hebt over het zorgvuldige verloop van het proces, kun je terecht bij de ombudsfunctionaris van Saxion.”

Heb je te maken met (het vermoeden van) een handeling of nalatigheid waardoor Saxion en/ of het maatschappelijk belang wordt/ worden geschaad? Het gaat dan bijvoorbeeld om schending van wet- en regelgeving, verspilling van overheidsgeld of het bewust achterhouden of vernietigen van informatie. Neem dan contact op met de Saxion ombudsfunctionaris. Je kunt ook direct een melding doen bij het College van Bestuur of extern via een onafhankelijke derde in het kader van de klokkenluidersregeling.

Saxion heeft de regeling vastgelegd in het Reglement Melding (vermoeden van een) misstand en inbreuk op EU-recht (Klokkenluidersreglement).

De taken en werkwijze van de ombudsfunctionaris zijn vastgelegd in het reglement ombudsfunctionaris.

Je kunt ook advies inwinnen bij huisvoorklokkenluiders.nl. Doe dit in ieder geval als je extern een melding wilt maken. Hier kunnen de adviseurs van het Huis bij helpen.

Soms lopen spanningen thuis of binnen een relatie zo hoog op dat er huiselijk geweld ontstaat. Het is vreselijk wanneer je dat meemaakt. Het is belangrijk dat je er niet alleen mee blijft zitten, maar erover praat. Huiselijk geweld stopt namelijk niet zomaar.
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door een partner, ex-partner, gezinslid, familielid, huisgenoot in je (studenten)huis, huisvriend(in). Dit kan lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld zijn. Kindermishandeling en oudermishandeling zijn daarnaast vormen van huiselijk geweld. Eerwraak en iemand uithuwelijken of dwingen om te trouwen vallen ook onder huiselijk geweld. Neem dan contact op met één van onze interne vertrouwenspersonen, zij zijn ook aandacht functionaris huiselijk geweld.
Je kunt ook altijd (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis voor ondersteuning of advies via 0800-2000. Ook als je je zorgen maakt over iemand anders.

Voor medewerkers

Saxion heeft een meldcode voor huiselijk geweld. Deze bestaat uit een stappenplan en afwegingskader; het stappenplan helpt bij vroegtijdige signalering, het zorgvuldig nemen van beslissingen en het correct omgaan met meldingen. Het afwegingskader biedt inzicht in de afwegingen die gemaakt moeten worden. Als je als medewerker signaleert dat een student (mogelijk) huiselijk geweld ervaart of heeft ervaren, dan ben je verplicht te handelen volgens de meldcode.

Het gedrag dat hierboven genoemd is, kan op verschillende plaatsen voorkomen: fysiek of online, bij Saxion, op je stageadres, in contacten met relaties van Saxion en ook thuis. Het kan zijn dat het gedrag nu plaatsvindt of al eerder heeft plaatsgevonden. Denk je te maken te hebben met één van bovenstaande punten? Lees welke personen voor jou belangrijk (kunnen) zijn. 

Heb je een ander soort klacht of geschil? Kijk voor meer informatie bij ons klachtenloket. Ben je op zoek naar aanvullende begeleiding? Onderstaand zie je wat we nog meer bieden.

Voor studenten

Als je student bent en een vervelende ervaring hebt opgedaan, dan kan het ook gevolgen hebben voor je studie. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat dit het tempo van je studie beïnvloedt en je vertraging oploopt. In sommige gevallen is het mogelijk om aanpassingen te doen in je studie of financiële ondersteuning te krijgen. Als je daar vragen over hebt of daar hulp bij nodig hebt, dan kun je als student van Saxion contact opnemen met een studentendecaan. Ook kun je lichamelijke klachten ontwikkelen. Soms kun je mentale gevolgen ondervinden: het zou kunnen dat je je schaamt, je je schuldig voelt of last hebt van vervelende gedachten. Je kunt daar als student van Saxion over praten met een psycholoog.

Voor medewerkers

Als je als medewerker een vervelende ervaring hebt opgedaan kan dat je psychische en lichamelijke welbevinden beïnvloeden. Je zou angst, stress, gevoelens van schaamte of schuld kunnen ervaren, ook kun je lichamelijke klachten ontwikkelen. Je kunt daarover als medewerker van Saxion in gesprek met een Adviseur Arbeid en Gezondheid, ook kun je via je huisarts een afspraak met een professional krijgen of zelf een psycholoog inschakelen.

Heb je direct hulp nodig?

  • Neem tijdens kantooruren contact op met je huisarts. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de huisartsenpost.  
  • Heb je te maken met seksueel geweld? Neem contact op met het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188.
  • Heb je te maken met huiselijk geweld? Neem contact op met Veilig Thuis via 0800 – 2000.
  • Ben je bang dat je jezelf iets aan zult doen? Of maak je je zorgen dat iemand ander zichzelf iets aan gaat doen? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 - 0113.
  • Heb je contact met de hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) nodig? Bel dan 112.
iStock-1470588651.jpg