Werklocaties.jpeg

Ontwikkeling Werklocaties

Het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties ontwikkelt en deelt kennis over (her)ontwikkeling van werklocaties. Werklocaties zijn bedrijventerreinen, kantorenlocaties en retail in de binnenstad.

Het lectoraat is gespecialiseerd in 'Vraaggericht werken'

Vraaggericht werken is een manier van werken waarin de belangen en investeringsbereidheid van private en publieke partijen altijd centraal staan. Effectieve vraaggerichte werkwijzen leiden tot combinaties van business- en value cases.

Samenwerking

Het lectoraat is kennispartner van Herstructureringsmaatschappij Overijssel en Provincie Overijssel en werkt structureel samen met de opleidingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Makelaardij, Bestuurskunde en Bedrijfskunde.

Het lectoraat staat open voor samenwerking met overheden en  kennisinstituten in binnen- en buitenland. Het vertrekpunt voor samenwerking is complementariteit om synergie-effecten te bereiken  We werken  daarom graag samen met partijen die gespecialiseerd zijn in technologische en/of financieel-juridische innovatie: deskundigheid die we zelf niet hebben.

Download het nieuwste boek 'Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling'

Download
Werklocaties.jpeg

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)

Het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties wordt mede mogelijk gemaakt door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO).

HMO is in 2009 opgericht door de provincie Overijssel om de herstructurering van bedrijventerreinen aan te pakken. De werkwijze van HMO is gericht op het stimuleren van marktinvesteringen. Doelstelling is om in 2018 900 hectare te hebben gerevitaliseerd. Daartoe beschikt HMO over een werkkapitaal van € 22,5 miljoen. Sinds 2014 is HMO ook actief in de aanpak van kantorenleegstand in Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle. Recent heeft de provincie HMO betrokken bij de ontwikkeling van het High Tech Systems Park van Thales in Hengelo.

Projecten zijn uitgevoerd in opdracht van (waaronder via subsidieregelingen) de Europese Commissie, provincies, gemeenten, kennisinstituten, adviesbureaus en bedrijven.

Onze productsheet geeft een overzicht van de productgroepen in het lectoraat. Een selectie van onze ervaring wordt per productgroep gepresenteerd: Praktijkgericht Onderzoek, ontwikkeling van Tools en inzet van Kennis & Expertise in processen.

Nationaal

Internationaal

 • Bugge, K.E. (2018), Restructuring of Industrial Estates in the Netherlands: The use of a new Decision Support Model for a Process Analysis of the Inner Harbor area in Enschede, In: Wealth Creation without pollution: Designing for Industry, Ecobusiness Parks and Industrial Estates, Editor(s):Brian D'Arcy, Lee-Hyung Kim and Marla Maniquiz-Redillas, London: IWA Publishing, pp. 75-88.
 • Dilemmas in sustainable revitalization of industrial sites.
 • The importance of the concepts TQM, integral management and 'the learning organi­zation’ in holistic strategies towards sustainabi­lity in enterprises.
 • The Continuous Challenges of Cooperation, Development and Motivati­on.

Een volledige publicatielijst is op aanvraag beschikbaar.

 • Bugge, K.E. (2018), Demand driven Revitalization of Industrial Parks: The key role of Restructuring Agencies in achieving high private investments and creating employment, plenaire presentatie als invited speaker op conferentie RELAND 2018, Mykonos, Griekenland, 6 september 2018
 • Korte reflectie naar aanleiding van een quickscan van gemeentelijke detailhandelvisies, Stad- en Retailcongres Overijssel, 2018.
 • Procesbegeleiding (voorzitter) drie interactieve sessies “Proef Co-creatie Omgevingsvisie Havengebied” en advies over het vervolgproces, in opdracht van gemeente Hengelo, 2017.
 • Beter kiezen en beter handelen, Expertmeeting CDA “Overijssel werkt: regionale economie en bedrijventerreinen”, 2016.
 • Organisatie en uitvoering Creathon “Co-create the evolution of Hanzeland”, 2017.
 • Ondersteuning gemeenten bij planvorming bij het verduurzamen van bedrijventerreinen in Overijssel, in opdracht van provincie Overijssel en in samenwerking met DHVHaskoning.
 • Procesmanagement als sleutel tot succes, Kennismiddag “Omgevingsrecht & Gebiedsontwikkeling”, Beuningen, 2014.
 • HMO in een breder perspectief: een reflectie op procesaanpak en “lessons learned”, presentatie op het seminar “Samen werk maken van Overijsselse bedrijventerreinen”, Oldenzaal, 2013 .
 • Procesanalyse en gerichte interventies als weg naar inzicht, overzicht en procesversnelling: Nu al ‘eenvoudig’ beter? Kan dat?, presentatie tijdens excursiereeks van het praktijkprogramma “Nu Al Eenvoudig Beter”, Enschede, 2013.
 • Voorzitter / procesbegeleider van verschillende visieontwikkelingen, klankbordgroep-bijeenkomsten en  interactieve workshops met gebiedspartijen en overheden. 

Een volledige lijst van referentieprojecten is op aanvraag beschikbaar.

Nieuws van dit lectoraat

Het team

Contact

Secretariaat

T: 088 -  019 4748
bgg: 088 - 019 1886

Postadres

Hogeschool Saxion
Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties
Postbus 70.000
7500KB Enschede