Studiesucces / Bachelorrendement

Binnen Saxion wordt op verschillende manieren gewerkt aan de verbetering van het bachelorrendement. De verschillende academies hebben, met ondersteuning van een projectteam, gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van interventies om het studiesucces te bevorderen.

Om de verworven inzichten en opgedane expertise binnen de organisatie te borgen, is binnen het project een onderzoekscomponent opgenomen.

Onderzoekslijnen

In totaal zijn er vier onderzoekslijnen uitgezet:

  1. Opstellen van een visie op studieloopbaanbegeleiding binnen Saxion

  2. Borgen van de werkbare principes van de uitgevoerde interventies
  3. Gezamenlijke doorontwikkeling van struikelvakken.
  4. Inventarisatie van rendementbevorderende interventies uitgevoerd buiten Saxion

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs is betrokken bij het project Studiesucces voor de uitvoering van het onderzoek. We voeren onderzoeksactiviteiten uit voor alle vier de onderzoekslijnen. Het doel is om een set van werkzame principes op te leveren voor het bevorderen van het studiesucces.

Het doel is om een set van werkzame principes op te leveren voor het bevorderen van het studiesucces.

De (tussen)resultaten van de verschillende onderzoekslijnen worden tijdens netwerkbijeenkomsten met de afgevaardigden van de verschillende academies gedeeld binnen Saxion en worden buiten Saxion gedeeld tijdens conferenties of door middel van publicaties.

Eindrapportage

Inmiddels heeft dit project een eindrapportage opgeleverd: een handreiking docenten, SLB'ers en opleidingsmanagers voor het verbeteren van studiesucces.

Gellevij, M., Mittendorff, K., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K. & Bisschop, C. (2015). Handreiking studiesucces. Deventer: Saxion Hogescholen. 

Man achter computer

Contact

Voor meer informatie over de resultaten in relatie tot studieloopbaanbegeleiding kunt u contact opnemen met Kariene Woudt-Mittendorff:

Kariene Woudt-Mittendorf. Saxion

Dr. Kariene Woudt-Mittendorff

Associate lector SLB

088 - 019 3113 Link