Headerafbeelding - Blond meisje met zwart VR bril

Sinds november 2010 ben ik werkzaam als lector Vernieuwingsonderwijs bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion te Deventer.

... een verdere aanscherping van de onderwijsvisie van effectief gebleken didactische aanpakken.

Als lector genereer ik een verdere aanscherping van de onderwijsvisie van effectief gebleken didactische aanpakken, op basis van enerzijds het schrijven van kritisch wetenschappelijke beschouwingen en anderzijds het uitvoeren van praktijkrelevante wetenschappelijke studies. Ik coördineer het onderzoek dat plaatsvindt binnen mijn lectoraat, wij doen onderzoek binnen vier onderzoekslijnen: 

 1. Onderwijseffectiviteit
 2. Professionele ontwikkeling van leraren 
 3. Brede vorming 
 4. Stimuleren van zelfgestuurd leren

Tijdens mijn professionele carrière hebben verschillende onderzoeksthema’s mijn interesse gewekt. Gedurende mijn studie cognitieve psychologie aan de Universiteit Maastricht (1997 – 2001) heb ik mij onder andere verdiept in theorieën en onderzoek omtrent expertise-ontwikkeling, multimedia en leren, computationele benaderingen van leren en onderwijsontwikkeling. Vervolgens hield ik me bezig met promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (2001 – 2006) waarin ik de aard van het redeneren van leerlingen tijdens computerondersteund modelleren bestudeerde. Ik keek daarbij onder andere naar de invloed van het communicatiemedium, prestatieoriëntatie, en epistemologische opvattingen op de kwaliteit van het redeneren van leerlingen en op leerprestatie.

Vervolgens werkte ik als postdoc aan de Universiteit Utrecht (2006 – 2010) binnen een Europees onderzoeksconsortium aan onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve computerondersteunde onderwijsmethodes die gebaseerd zijn op de ideeën van kenniscreatie. In het bijzonder deed ik daar onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten in innovatieve kennisgemeenschappen vanuit een sociaal-cultureel perspectief. Van 2010 - 2012 werkte ik, naast mijn aanstelling als lector bij Saxion, als onderzoeker bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding (ICLON) van de Universiteit Leiden. In dit project verrichte ik, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven, onderzoek naar de effecten van verschillende vormen van formatieve beoordeling op de competentieontwikkeling van docenten betreffende het ondersteunen van reflectievaardigheden bij studenten in het MBO. Van 2012-2014 was ik werkzaam als universitair docent bij LOOK - Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek aan de Open Universiteit. Net als in het lectoraat was ik hier met name bezig met het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, met een specifieke onderzoeksfocus op docentprofessionalisering op het gebied van reflectie, expertiseontwikkeling en netwerkleren.

Naast mijn werk als promovendus en onderzoeker heb ik diverse cursussen verzorgd en ontworpen ten behoeve van het wetenschappelijk onderwijs. In mijn huidige aanstelling als lector geef ik vorm aan de professionalisering van studenten en docenten aan de PABO door te participeren in het ontwerpen en inrichten van de academische PABO, de Master Leren & Innoveren en aan het onderbrengen van een onderzoekslijn in het curriculum. Verder werk ik in het kader van mijn lectoraat intensief samen met scholen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Dalton VerenigingNederlandse Jenaplan VerenigingFreinet Beweging en Verenigde Bijzondere Scholen.

 • Onderwijseffectiviteitsonderzoek naar de meerwaarde van vernieuwingsonderwijs. 
 • Longitudinaal onderzoek meerwaarde vernieuwingsonderwijs voor zelfgestuurd leren in het vervolgonderwijs.

 • Het vaststellen van de professionele ontwikkeling van leraren met behulp van mobiele ICT applicaties.
 • Peer-review als professionaliseringsinstrument voor leraren.
 • Visitaties in het vernieuwingsonderwijs.

 • De visie van onderwijsprofessionals omtrent de pedagogisch-didactische realisatie van brede vorming in het vernieuwingsonderwijs.
 • Onderzoek naar de opbrengsten van groepsgewijs probleem oplossen. 
 • Ontwikkeling van een meetinstrument voor het in kaart brengen van brede vorming in het vernieuwingsonderwijs.
 • Leerlingenparticipatie.  

 • Berends, R. & Sins, P.H.M. (red) (2014). Reflectie in het Daltononderwijs: Geschiedenis, Praktijk en Onderzoek. Deventer: Saxion Dalton University Press.
 • Sins, P.H.M., Evers, A., & Nijland, F. (2014). Onderzoek naar peer-review. Onderzoeksrapportage. Heerlen: Open Universiteit.
 • Berends, R. & Sins, P.H.M. (red) (2012). Samenwerkend in het Daltononderwijs: Geschiedenis, Praktijk en Onderzoek. Deventer: Saxion Dalton University Press.
 • Sins, P.H.M. (2012). It’s about Time. Lectorale rede Saxion. Deventer: Saxion Dalton University Press. Beschikbaar op www.daltononderzoek.nl
 • Sins, P.H.M., Savelsbergh, E.R., Joolingen, W.R. van, & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2011). Effects of face-to-face versus chat communication on performance within a computer-based modeling task. Computers & Education, 56(1), 379-387.
 • Damşa, C.I., Andriessen, J.E.B., Erkens, G., Kirschner, P.A., & Sins, P.H.M. (2010). Shared epistemic agency: An explorative study towards the definition of an emergent concept. The Journal of the Learning Sciences, 19, 143-186.
 • Sins, P.H.M., Savelsbergh, E.R., Joolingen, W.R. van, & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2009). The relation between students' epistemological understanding of computer models and their cognitive processing on a modelling task. International Journal of Science Education, 31, 1205-1229.
 • Sins, P.H.M., Joolingen, W.R. van, Savelsbergh, E.R., & Hout-Wolters, B.H.A.M. van (2008). Motivation and performance within a collaborative computer-based modeling task: Relations between students’ achievement goal orientation, self-efficacy, cognitive processing and achievement. Contemporary Educational Psychology, 33, 58-77.
 • Sins, P.H.M., Savelsbergh, E.R., & Joolingen, W.R. van (2005). The difficult process of scientific modelling: An analysis of novices’ reasoning during computer-based modelling. International Journal of Science Education, 27, 1695-1721.

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

 Thomas More Hogeschool    Lector Bezoldigd  Mei 2016-heden

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Patrick Sins:

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs

06 - 4661 4492 Dr. Patrick Sins (lector)