Vernieuwingsonderwijs & zelfgestuurd leren

Longitudinaal onderzoek naar meerwaarde vernieuwingsonderwijs voor zelfgestuurd leren in vervolgonderwijs

Studie HRM saxion

Onderzoeker: Patrick Sins

De vaardigheid en kennis van leerlingen om het eigen leerproces te kunnen sturen, plannen, monitoren en reguleren wordt in de onderwijskundige literatuur veelal als belangrijke voorwaarde geacht voor levenslang ondernemend leren (zie ook 21st  century skills). Kenmerkend aan dit zelfgestuurd leren is dat het verwijst naar een proactief en constructief proces waarbij de lerende zelf initiatieven onderneemt, doorzettingsvermogen toont en adaptief zijn eigen leerproces vormgeeft.

Zelf leren doelgericht te werken door toegepast te leren

Het gaat hier met name om een proces waarin leerlingen zelf leren doelgericht te werken door toegepast te leren. De veronderstelling is dat om aan de voortdurend veranderende omstandigheden in de huidige kennismaatschappij het hoofd te kunnen bieden, onderwijs moet worden georganiseerd waarbij zelfgestuurd leren wordt gestimuleerd. Het vernieuwingsonderwijs ziet het ondersteunen van zelfregulerend als een van haar pedagogisch-didactische doelen. De vraag echter is in hoeverre genoten vernieuwingsonderwijs effect sorteert op het zelfgestuurd leren in het vervolgonderwijs (op de langere termijn).

Probleem in de beschikbare schooleffectiviteitsonderzoeken, is dat er geen rekening wordt gehouden met mogelijke verschillen in de wijzen waarop er concreet vorm gegeven wordt aan de onderwijsvisie. Om dit te ondervangen wordt in dit onderzoek studie, naast de onderwijskundige visie, ook gekeken naar de perceptie van leerlingen omtrent de mate waarin er in het genoten basisonderwijs aandacht is gegeven aan kenmerken (zoals bijvoorbeeld autonomie, zelfstandigheid en samenwerkend leren) die centraal staan in het vernieuwingsonderwijs. Hiertoe zal voortgeborduurd worden op instrumenten die in de lopende lectoraatsperiode zijn ontwikkeld. In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre cohorten van leerlingen, die vernieuwingsonderwijs in het po en/ of vo hebben genoten, verschillend scoren op zelfgestuurd leren in vergelijking met leerlingen uit het traditioneel ingericht onderwijs.

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs

06 - 4661 4492 Dr. Patrick Sins (lector)