Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn van hogeschool Van Hall Larenstein heeft een subsidie ontvangen van SIA-RAAK voor het project ‘Dijkgravers in beeld’. Door het project komt er meer inzicht in het gedrag van muskusratten, beverratten en bevers. Dit vermindert dierenleed doordat minder dieren gedood hoeven te worden en beheersmaatregelen beter op het gedrag van dieren kunnen worden afgestemd.

De komende twee jaar gaan de Unie van Waterschappen, de Waterschappen Hunze en Aa’s, Drents-Overijsselse Delta en Zuiderzeeland, de kennisinstellingen Universiteit van Amsterdam, Saxion Hogeschool en de marktpartijen Altenburg & Wymenga, SODAQ, International Wildlife Services en Sense for Innovation samenwerken aan dit onderzoek.

Gerichter opsporen

Graverij in oevers en waterkeringen door muskusratten, beverratten en in toenemende mate ook door bevers leidt in ons waterrijke Nederland tot aanzienlijke veiligheidsrisico’s, economische schade en structurele onderhoudskosten. Het vangen van muskus- en beverratten blijft noodzakelijk, maar meer inzicht in het gedrag van de dieren levert de mogelijkheid om ze sneller en gerichter op te sporen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er minder vangmiddelen ingezet hoeven te worden, dat er minder kans op ongewilde bijvangst is en dat er minder dieren gedood hoeven te worden. Met een beter begrip van het gedrag en het terreingebruik van bevers wordt het opsporen van graafschade eenvoudiger en is het wellicht mogelijk om ze zodanig te ‘sturen’ dat schade aan waterkeringen kan worden voorkomen.

Zenders met gps

Om het gedrag van de dijkgravers beter in beeld te kunnen brengen worden zenders gebruikt die zijn uitgerust met gps-locatie en gedragssensoren. Via LoRaWAN worden de zenders uitgelezen. De kracht van dit onderzoek zit in de combinatie van wetenschap en de praktijk. De inzet van deze nieuwe technologie geeft antwoord op de praktijkvraag van waterschappen: hoe kunnen zij graafschade in kades en oevers voorkomen door te leren van het gedrag en het terreingebruik van muskusratten, beverratten en bevers in Nederland? De nieuwe technologie zal straks ook inzetbaar zijn voor het monitoren en bestuderen van andere fauna.

Looptijd

Het project Dijkgravers in Beeld loopt van maart 2018 t/m februari 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Teeuw.