Medezeggenschap

Dankzij medezeggenschap hebben studenten en medewerkers het recht en de kans om mee te praten over de besluitvorming bij Saxion. Saxion heeft een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), een Dienstenraad (DR) en verschillende Academieraden (AR).

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De CMR bestaat uit vierentwintig gekozen leden; twaalf medewerkers en twaalf studenten. Zij mogen over alles bij Saxion hun mening geven. De CMR kan voorstellen indienen bij het College van Bestuur. Daarnaast heeft de raad ook instemmings- of adviesrecht op beleidsplannen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Begrotingen
  • Nieuwbouw- en investeringsprojecten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Onderwijs- en Examenregeling (OER)
  • Studentenstatuut

Dienstenraad (DR)

De DR bestaat uit zes tot tien medewerkers van de verschillende diensten. Het is de medezeggenschapsraad van de diensten, de servicecentra en de bureaus van Saxion. De DR richt zich op de belangen, doelstellingen en verdere ontwikkeling van de diensten. Ze gaat echter niet over vragen en klachten van individuele medewerkers. Zij kunnen hiermee terecht bij hun leidinggevende, de dienst HRM of het Meldpunt Klacht & Geschil (MKG).

Academieraad (AR)

Een AR bestaat uit studenten en medewerkers. Hoe meer studenten de Academie heeft, hoe meer leden er in de AR zitten. Hun aantal varieert van zes tot tien personen. De Academieraad doet hetzelfde als de CMR, maar dan op het niveau van de academies. De AR heeft adviesrecht over onderwijskundige, organisatorische en sociale zaken. Voorbeelden van onderwerpen voor inspraak zijn:

  • Benoeming en taakverdeling van MT-leden
  • Formatie, huisvesting, ontwikkeling en taakbelasting van medewerkers

Verkiezing medezeggenschap

Bij Saxion vinden iedere twee jaar medezeggenschapsverkiezingen plaats. Dat is het moment om de nieuwe leden te benoemen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), de Dienstenraad (DR) en de Academieraden (AR).

Contact

Heb je een vraag aan de CMR? Stuur dan een mail naar secretariaat.cmr@saxion.nl.

student op laptop