Saxion Onderwijsinnovatie Hub

Samenwerken aan toekomstbestendig onderwijs.

De Saxion-opleidingen zijn voortdurend in beweging. Ervaren en deskundige docenten, teamleiders, onderwijskundigen en andere medewerkers passen het onderwijs regelmatig aan, omdat de beroepen waarvoor we opleiden en de maatschappij veranderen of om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen.

De Hub is de plek waar we interdisciplinair, Saxion-breed samenwerken om binnen onze hogeschool bij opleidingen en academies duurzame onderwijsinnovaties op gang te (helpen) brengen. De OnderwijsInnovatie Hub heeft als functie om toekomstig onderwijs door middel van experimenten uit te proberen, onderwijsinnovaties te faciliteren en mensen te verbinden en te inspireren. Verschillende experimenten en onderzoeken die vanuit de OnderwijsInnovatie Hub worden geïnitieerd, worden door Comeniusprogramma's en NPO-gelden ondersteund.

Dit interdisciplinaire netwerkteam heeft een bijzonder karakter en brengt met passie en enthousiasme een frisse blik op (toekomstige) onderwijsvraagstukken, ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen en vanuit het studentperspectief.

Janco Bonnink, directeur OSS

Bij de Onderwijsinnovatie Hub staat leren door te ervaren centraal, hetgeen we onder meer doen door te experimenteren. Dit houdt in dat we in een kleinschalige setting onderwijs ontwerpen en direct toepassen in de onderwijspraktijk, om daarvan te leren. In het experiment brengen we bestaande ervaringen (‘best en bad practices’) van de deelnemers samen, zodat we onze inzichten vanuit diverse invalshoeken en disciplines bundelen. 

De Top Talent programma's bieden intrinsiek gemotiveerde studenten de mogelijkheid om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen voor een complexe maatschappij. 

Deze programma's bieden de deelnemende studenten uitdagend onderwijs én vormen een onderwijsproeftuin. Studenten van deze honours programma’s hebben samen met hun docenten experimenten uitgewerkt die ten goede komen aan het reguliere onderwijs.

De waarde voor de studenten van de Top Talent programma’s blijkt uit het Jaarboek Top Talent met persoonlijke verhalen van onze honours alumni.

De OnderwijsInnovatie Hub brengt mensen en initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwing en –innovatie samen, zodat we meer van elkaar kunnen leren. Soms brengt aanpassing of vernieuwing van het onderwijs, zoals we dat gewend zijn te doen (net) niet het gewenste resultaat en is in één keer een grote stap voorwaarts nodig. Een geheel andere, ‘disruptieve’ benadering kan dan helpen, door alle bestaande kaders en beperkingen los te laten. De OnderwijsInnovatie Hub beschikt over innovatiekracht om onderwijsteams bij deze benadering te helpen. De Hub biedt ruimte, kennis en ervaring om te experimenteren, te inspireren en faciliteren. Daarbij handelen wij vanuit de volgende visie:

  1. Mensen willen leren om maatschappelijk van betekenis te zijn. Onderwijs moet ook de zoektocht van studenten, naar wat voor hen deze betekenis is, faciliteren.
  2. Maatschappelijke uitdagingen worden complexer; een scherpe afbakening van beroepsprofielen knelt daarmee. Onderwijs moet ruimte bieden voor persoonlijke profilering van (aankomende) professionals.
  3. Samen leren vormt een krachtige basis voor de professionele én persoonlijke ontwikkeling door onder meer elkaar te bevragen over keuzen, gedrag en motieven.
  4. Wij geloven dat je het beste leert door dingen uit te proberen en te ervaren. Daarom kiezen wij in onze aanpak voor experimenteren. We leren door te doen.
  5. Met eigen onderzoek monitoren we op een methodologisch verantwoorde wijze onze innovatie-initiatieven, om achteraf of al doende tot een onderbouwing te komen.
  6. De professionele ontwikkeling van de studenten moet samen gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.

De OnderwijsInnovatie Hub wil dé innovatieve en ondernemende voorhoede zijn. We willen duurzame onderwijsinnovaties op gang te brengen, die ook op lange termijn van waarde zijn voor onze studenten, docenten en onderwijsorganisatie. Zowel op eigen initiatief als vanuit opleidingen en daarbuiten. We willen ook de innovatiekracht binnen Saxion bundelen met als doel elkaar te versterken en toekomstgerichte resultaten op te leveren. Door deze Saxionbrede aanpak draagt de Hub bij aan de ambities van Saxion, met name wat betreft het bieden van uitstekend, interdisciplinair en toekomstgericht onderwijs.

Wat maakt de OnderwijsInnovatie Hub interessant voor jouw team, opleiding of organisatie? We willen met jou over grenzen heen denken, door onze externe gerichtheid verbinding leggen tussen onderwijs en werkveld. Kunnen sparren, adviseren, motiveren en enthousiasmeren door samen te doen en te ervaren (co-creatie). Out-of-the-box kunnen denken, omdenken en alternatieve benaderingen kiezen. Durven experimenteren. Willen leren van fouten. Oog hebben voor werkzame mechanismen die waardevol kunnen zijn voor opschaling. Oog voor werkbare oplossingen. En waar het mo gelijk is gelijk aan de slag.

Een voorbeeld is het Top Talent Programma waar studenten hun reguliere studie extra verdiepen of verbreden, en waar volop geëxperimenteerd wordt met interdisciplinaire leeromgeving, didactiek, dialoog en werkvormen, met studenten in de lead.

De Hub wil een platform zijn dat open staat voor medewerkers, studenten, docenten, onderwijskundigen, onderzoekers, lectoren en externe partijen. Innovaties worden gedreven door de mensen die er enthousiast over zijn, wat betekent dat wie dan ook (tijdelijk) onderdeel kan zijn van OnderwijsInnovatie Hub. De OnderwijsInnovatie Hub wordt gedragen door een kernteam.  Afhankelijk van het onderwerp wordt het kernteam uitgebreid met degenen die op basis van hun expertise een goede aanvulling zijn. Daarnaast zijn een aantal medewerkers van de Dienst Onderwijs & Student Support actief betrokken, wat bijdraagt aan de efficiency en slagvaardigheid van iedere ontwikkeling. We monitoren de experimenten op succes en falen. Dit doen we in samenwerking met het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs.

Er zijn diverse publicaties en (wetenschappelijke) artikelen over het Saxion Top Talent programma en het honours onderwijs verschenen.

Heb jij ideeën?

  • Krijg jij energie van het bedenken en/of uitwerken van onderwijsinnovaties? 
  • Zou je graag onderdeel uit willen maken van een of meerdere teams die activiteiten van de OnderwijsInnovatie Hub gaan ontwikkelen? 
  • Heb jij een curriculum-overstijgend idee of een idee waar binnen het onderwijs op dit moment nog geen ruimte is om dit uit te werken?

Deel je ideeën met de OnderwijsInnovatie Hub

onderwijsinnovatiehub@saxion.nl

Contact

Heb je vragen? Mail dan naar onderwijsinnovatiehub@saxion.nl.

Marike Lammers

Marike Lammers

Manager OnderwijsInnovatie Hub

Nieuws van de OnderwijsInnovatie Hub