Safety en Security Lab

Safety&SecurityLAB

In het Safety&SecurityLAB werken studenten, docenten en onderzoekers samen met (veiligheids)professionals aan innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van safety & security.

Wilt u een opdracht voor het Safety&SecurityLAB indienen?*

Vul dan hier het formulier in!

Samenwerken aan oplossingen

Het Safety&SecurityLAB is dé verbinding tussen young professionals en het werkveld. In deze praktijkgerichte ‘werkplaats’ staan ideeën, experimenteren, samenwerken en (inter)actie centraal. We nodigen het werkveld uit om mee te doen. Het biedt een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor zowel ‘safety’ als ‘security’ vraagstukken.

We bouwen rondom verschillende thema’s aan communities voor grote en kleine organisaties, professionals, ondernemers en bewoners, van lokaal en nationaal tot internationaal. Ons doel is met elkaar in contact komen, van elkaar leren en samen tot oplossingen te komen die bijdragen aan de veiligheid van onze leefomgeving, maatschappij en aan de integrale beveiliging van organisaties.

Onze studenten

Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en de studierichting Security Management gaan samen met het werkveld op zoek naar slimme oplossingen op het gebied van veiligheid. Het eerste jaar hebben ze samen gevolgd, waardoor ze een goede basis hebben op beide vakgebieden. Na het eerste jaar kiezen zij hun vervolgroute – Integrale Veiligheidskunde of Security Management. Vanuit de door hen gekozen studierichting werken ze vanuit het Safety&SecurityLAB midden in de praktijk aan het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en professionalisering.

Hoe zorgt u ervoor dat mensen zo veilig mogelijk leven en zich ook zo veilig mogelijk voelen? Ook als er in hun directe omgeving een chemische fabriek staat of als zich sociale veiligheidsproblemen in hun wijk voordoen? Een veiligheidskundige denkt na over alle belangen, van inwoner tot bedrijf, organisatie en overheid.

Binnen dit thema werken we aan oplossingen voor veiligheidsvraagstukken ter bevordering van een veilige leefomgeving. Dit doen we onder andere door de risico’s en maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving te analyseren; bijvoorbeeld door oorzaken en gevolgen van veel voorkomende sociale veiligheidsproblemen en criminaliteit in een specifieke context te onderzoeken. Op basis hiervan worden concrete aanbevelingen gedaan die voor u als opdrachtgever toe te passen zijn.

De werkgever is op basis van de Arbowet verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Wij onderzoeken de risico's en geven advies over maatregelen, zoals veilige machines, vluchtwegen en gedrag van mensen. Hierbij kijken we niet alleen naar de organisatie, processen en techniek. Vooral de werknemer staat centraal als het gaat om veilige werkplekken, een alerte omgang met veiligheidsvraagstukken en een constructieve veiligheidscultuur.

Overstromingen, grote branden of pandemieën zijn gebeurtenissen met grote impact voor de samenleving en voor bedrijven. 

Wij kijken hoe de betrokken partijen worden gecoördineerd en hoe de bevolking voorbereid kan worden om de schade te beperken. Denk hierbij niet alleen aan het verstrekken van informatie tijdens een ramp of crisis maar ook aan het communiceren over risico’s om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.
Om een ramp te bestrijden of een crisis te beheersen is samenwerking tussen verschillende publieke en private actoren essentieel, zowel in de aanpak van een incident maar ook in de voorbereiding door bijvoorbeeld opleiden, trainen en oefenen.

Risico’s als terrorisme, diefstal en inbraak kunnen het voortbestaan van een organisatie bedreigen. Informatiesystemen, zoals e-mail, databases en cloud, en de informatie die daarin is opgeslagen, zijn vaak de kroonjuwelen van een organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat de informatie wel beschikbaar is, maar tegelijkertijd ook integer en vertrouwelijk? Welke risico's loopt u en hoe beïnvloedt dit de bedrijfscontinuïteit? Hoe beschermt u de informatiesystemen tegen calamiteiten? Integrale beveiliging gaat over het beveiligen van mensen, bezittingen, informatiesystemen en gebouwen

Kijkend vanuit verschillende invalshoeken nemen wij securitymaatregelen onder de loep en doen aanbevelingen om de security up to date te houden. Wij gaan op zoek naar risico's, kijken welke impact ze hebben, signaleren en agenderen nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de organisatie te beschermen.

Weet u of u zomaar een camera mag ophangen in het kantoor van uw medewerkers? Hoe en hoelang u camerabeelden mag bewaren? Of hoever u kunt gaan bij pre-employmentscreening? Wat er allemaal valt onder persoonsgegevens? Hoe u ervoor zorgt dat u als bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving?

Een securitymanager kent de belangrijkste wetten en regels en adviseert over wat wel en niet mag.​

Brand? Een hacker? Bij zo'n situatie ligt het werk tijdelijk stil en dat kost erg veel geld. Veel bedrijfsprocessen zijn van elkaar afhankelijk, waardoor een relatief klein incident toch grote gevolgen kan hebben.

Wij kijken naar mogelijkheden ter optimalisatie van het business continuity management om ervoor te zorgen dat een bedrijf snel weer draait.

Zo werkt het Safety&SecurityLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij het Safety&SecurityLAB van Hogeschool Saxion. We vragen u om uw idee uit te werken tot een opdracht. We bepalen gezamenlijk de omvang van de opdracht en de tijd die studenten aan deze opdracht besteden. Dit kan ook in voltijd als stage- of afstudeeropdracht op locatie van de opdrachtgever.
 

Heeft u als bedrijf of organisatie een opdracht of idee dat u graag samen met studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Saxion wilt uitwerken? Vul dan het aanmeldformulier in. Uw idee wordt vervolgens beoordeeld op inhoud, of het past bij onze opleidingen, de tijd die het kost en het niveau van de opdracht.

Studenten kunnen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten kiezen. Het is ook mogelijk om daar een motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. U kunt hier zelf, indien gewenst, ook een rol in spelen.

De projecten voor het Safety & Security Lab lopen van het begin tot het einde van een semester (20 weken). De start vindt plaats begin september en februari. De studenten, de Safety&SecurityLAB-coach en uzelf stemmen de opdracht nader af. Samen bepaalt u waar de opdracht wordt uitgevoerd en welk resultaat u verwacht. Daarnaast maakt u afspraken over het contact en de begeleiding tijdens de opdracht. We verwachten van u als opdrachtgever per semester 10 tot 20 uur begeleidingstijd.

Het StadsLab wijkt hiervan af met projecten die een kwartiel (= 10 weken) duren. Hierbij is de begeleidingstijd 5 tot 10 uur. Deze projecten starten in september, november, februari en mei.

Onze docenten begeleiden de studenten tijdens het project. Dit doen ze in het fysieke Safety&SecurityLAB van Saxion in Apeldoorn, Deventer en Enschede. Hier kunt u als opdrachtgever zelf ook terecht om de studenten te begeleiden. Natuurlijk is begeleiding in uw eigen organisatie of op een andere plek ook mogelijk.

Zodra het project is afgerond, geeft u samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreekt u in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Safety&SecurityLAB events

Safety&SecurityLAB

Meer weten?

Of hebt u een idee waarover u graag met ons wilt sparren? Neem dan gerust contact met ons op via ssl@saxion.nl of download de brochure.

Meer weten?

Gerelateerde opleidingen