saxion-enschede-dag-2-hires-137.jpg

Cathy van Tuijl (lector)

Cathy van Tuijl is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven en te vertalen naar praktijken binnen gezinnen en scholen.

 

 • 1986-1990:    wetenschappelijk onderzoeksassistent Orthopedagogiek, later Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht (UU) (voorloper van assistent in opleiding)
 • 1990-1993:    docent Pedagogiek (UU)
 • 1993-2001:    onderzoeker Pedagogiek (UU)
 • 2001-heden:    docent-onderzoeker Pedagogiek, later universitair docent Pedagogiek (UU)
 • 2008-heden:    lector Gedrag- en Leerproblemen aan de Hogeschool Edith Stein te Hengelo/Saxion, lerarenopleiding Hengelo

 

 • 1993-2004: Onderzoek naar effecten van ontwikkelingsstimulering in de kleuterperiode door laag opgeleide, allochtone ouders op schoolprestaties en schoolloopbanen van Turkse en Marokkaanse leerlingen tot het einde van de basisschool (projectleider, hoofdonderzoeker)
 • 2002-2006: Onderzoek naar opvoeding en coparenting en de relatie met effortful control van jonge kinderen (co-promotor)
 • 2007-2008: Onderzoek naar Intensieve Pedagogische Thuiszorg als alternatief voor residentiële opvang (dagelijks begeleider post-doc Denise Bodden).
 • 2008-heden: Onderzoek op gebied van gedrag- en leerproblemen: effecten van Positive Behavior Support.
 • 2011- 2014: Preventie van voortijdig schoolverlaten resp. optimalisering van schoolloopbanen (Raak-pro subsidie; aanvrager, hoofdonderzoeker en projectleider).
 • 2013-2015: Review studie Ontwikkeling van beroepsbeelden en invloed op keuzeprocessen (subsidie Tech your Future; projectleider);
 • 2012-2016: Onderzoek naar effectiviteit van Startgroepen (vve-plusvariant) (co-promotor)
 • 2012-2015: Relatie tussen de leerkracht (opvattingen, relatie) met gedragsaanpassing jonge kinderen in Tanzania (co-promotor  van Theresia Shavega, UU).
 • 2015-2020: Onderzoek naar een oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen en jongeren rond hun schools functioneren (rol: begeleider van Lucie Spreij, HU/UU); 
 • 2016-heden: Onderzoek naar sociale veiligheid in reguliere basisscholen
 • 2016-2019: Onderzoek naar gemengde groepen (sbo, cluster 3 en 4) in Prisma gespecialiseerd speciaal (basis)onderwijs in Kampen; inmiddels opgegaan in Experimentenregeling Geintegreerde onderwijsvoorzieningen
 • 2017-2019: Raak Publiek Leren van Spel i.s.m. Windesheim en Stenden
 • 2020: bijdrage aan het thema Talentontwikkeling voor het Expertisecentrum Kinderopvang
 • 2021: kernonderzoeker bij Expertisecentrum Jonge Kind

1.    Positieve gedragsondersteuning: gebaseerd op SchoolWide Positive Behavior Support (2009-heden); 

Project bestond aanvankelijk uit het actualiseren van bestaande kennis rond gedragsondersteuning bij pabo-docenten en medewerkers van Expertis Onderwijsadviseurs en Attendiz Ambulante Dienstverlening. Het ging hierbij om inbreng van deze aanpak binnen het pabo-curriculum, ondersteuning van basisscholen bij de implementatie van deze aanpak en onderzoek naar de effecten van de aanpak op leerkrachten en leerlingen. Afgelopen jaren zijn met Expertisonderwijsadviseurs twee artikelen voor schoolleiders geschreven en droeg het lectoraat bij aan een door Expertis georganiseerd seminar Sociaal Emotioneel Leren.  

2.    SIA-Raak Pro project Preventie in de Keten (2011-2014): 

Onderzoek naar prestatie, motivatie en betrokkenheid en de invloed van risicofactoren bij leerlingen in basisonderwijs, vmbo en mbo. De theoretische basis hiervoor is het levensloopmodel. Betrokkenen: 13 basisscholen, 5 vmbo-locaties, 4 mbo afdelingen, 1500 leerlingen en ruim 300 docenten. Kern van de opbrengst is dat de achtergrond van leerlingen invloed heeft op hoe ze op school functioneren en dat een goede leerkracht-leerling-relatie een buffer kan zijn tegen ongunstige gezins- of opvoedingsomstandigheden.

3.    Onderzoek naar expertise van docenten in het speciaal (basis) onderwijs in opdracht van het Landelijk Expertisecetrum Speciaal Onderwijs (LECSO) (2011-2012)

Kwantitatief onderzoek onder docenten uit regulier en speciaal onderwijs. Belangrijke bevinding is dat docenten in het speciaal onderwijs met name bij oppositioneel gedrag minder emotioneel reageren

4.    Kennismaking met de Classroom Assessment Scoring System  
 

CLASS is een wetenschappelijk onderbouwd observatiesysteem. Ina Cijvat en CvT hebben voor pabo-docenten en medewerkers van Expertis Onderwijs Adviseurs en Attendiz Ambulante dienstverlening een korte training verzorgd. De CLASS wordt binnen het pabo-onderwijs en tevens het Ad-PEP onderwijs gebruikt als reflectiemiddel bij het beoordelen van handelen van leerkrachten. Daarbuiten wordt het gebruikt  voor professionaliseringsdoeleinden. 

5.    Voor- en vroegschoolse Educatie

Het lectoraat actualiseert kennis bij pabo-docenten rond vroege ontwikkeling met name belang, ontwikkeling en stimulering van zelfregulatie bij kinderen in de onderbouw. Daarnaast worden lezingen gegeven in het kader van scholingstrajecten voor onderwijsorganisaties en gemeenten.

6.    Tech your Future project studie- en beroepskeuzeprocessen en de rol van beroepsbeelden bij vroege beroepsuitsluiting (2013-2014). 

Een internationale reviewstudie naar ontwikkeling van keuzeprocessen als verklaring voor vroege beroepsuitsluiting en een praktijkartikel voor leerkrachten hoe zij vroege beroepsuitsluiting bij basisschoolkinderen kunnen voorkomen. 

7.    Verbetering pedagogisch handelen van vso-cluster 4 medewerkers in leer-werktrajecten: 

Professionaliseringstraject op basis van PBS, met onderzoek naar effecten ervan op medewerkers en leerlingen in cluster 4-leer-werktrajecten. Driejarig onderzoeks- en professionaliseringstraject met Attendiz: Thyrza Hylkema. 

8.    Leren van spel: Raak Publiek project met Windesheim en Almere

In dit project stond het leren van onderbouwleerkrachten in het gebruik van spel centraal. Door middel van een Professionele Leergemeenschap (PLG) is gewerkt aan het doelgericht inzetten van spel als werkvorm om schoolse en niet-schoolse doelen te bereiken. Ingrid Zijlstra heeft met basisschool de Esmarke (Enschede) gewerkt aan het verbeteren van het spelaanbod in groepen 1, 2 en 3. Op basis van deze ervaring is een ‘train-de-trainer’-versie ontwikkeld en met intern begeleiders van schoolbestuur Consent uitgevoerd op twee scholen. 

9.    Sociale veiligheid in school

Met de invoering van de Wet Veiligheid in school is een themadocentschap sociale veiligheid in school binnen de pabo gestart. Onder begeleiding van de lector geven twee pabo-docenten, die afstudeerders begeleiden, vorm aan de kennis en kunde rond dit onderwerp. De lector en Ingrid Zijlstra hebben een boek voor schoolleiders geschreven en inmiddels zijn ruim 50 studenten bezig geweest de sociale veiligheid van hun lio-school in kaart te brengen en/of te verbeteren. 

10. Talentontwikkeling in de Kinderopvang

Het Expertisecentrum Kinderopvang heeft de lector aangetrokken om input te geven aan een ontwikkelgroep rond het thema Talentontwikkeling. Uitkomst hiervan was dat talentontwikkeling vooral ontwikkelingsstimulering betekent in een fase dat jonge kinderen nog bezig zijn aan het ontwikkelen van de bouwstenen voor het latere leren. 

 

 • Van Tuijl, C. (2019). Kwaliteit in onderwijs voor het jonge kind. Key note op studiedag van het samenwerkingsverband de Keender op 12-11-2019 te Haaksbergen.
 • Van Tuijl, C. en Deterd Oude Weme, G. (2019). Curriculum Jonge Kind: uitgangspunten, opleiding in pabo, curriculum leeftijdspecialisatie jonge kind en samenwerking met en professionalisering van de praktijk. Presentatie bij Landelijk Overleg BasisOnderwijs- Jonge Kind te Domstad Academie, Utrecht op 17-12-2019. 
 • Van Tuijl, C. (21-2-2020). Specifieke onderwijsbehoeften basisschoolkind. Bijdrage aan symposium deeltijd Pabo te Deventer.
 • Zijlstra, I. F. (21-2-2020). Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. Bijdrage aan symposium deeltijd Pabo te Deventer.
 • Van Tuijl, C. (9-3-2020). Onderwijs aan kleuters. Lezing en interactieve sessie op de Kwaliteitsdag Leerplein 055 te Apeldoorn (scholingsdag voor directeuren en ib-ers).
 • Van Tuijl, C. (9-6-2020). Talentontwikkeling. Lezing voor de ontwikkelgroep Talentontwikkeling van het Landelijke Expertisecentrum Kinderopvang, te Utrecht.
 • Van Tuijl, C. (2-7-2020). Talentontwikkeling 2: Begripsbepaling. Werken aan de bouwstenen voor toekomstig leren. Lezing voor de ontwikkelgroep Talentontwikkeling van het Landelijke Expertisecentrum Kinderopvang, te Utrecht.
 • Van Tuijl, C. (24-9-2020). Kansen in spel. Lezing bij de opening van het hogeschooljaar 2020-2021 georganiseerd door het  Saxion Expertisecentrum Jonge Kind. (Online: circa 55 deelnemers).
 • Van Tuijl (30-9-2020). Culturele diversiteit in de kinderopvang. Lezing op uitnodiging van de Ad-PEP opleiding (online/Enschede).
 • Van Tuijl, C. (5-10-2020). Afsluitende lezing talentontwikkeling: begripsbepaling voor ontwikkelaars van het thema Talentontwikkeling (online) ten behoeve van het Landelijk Expertisecentrum Kinderopvang. 
 • Van Tuijl, C. (29-10-2020). Optimale kansen voor ‘alle’ kinderen. Lezing voor de Stuurgroep Jonge kind en vve Deventer, op uitnodiging van Samenwerkingsverband Sine Limite. (online circa 20 deelnemers). 
 • Van Tuijl, C. (19-11-2020). Wat is talentontwikkeling en hoe stimuleren we dat? Webinar georganiseerd door Landelijk Expertisecentrum Kinderopvang, te Utrecht. (circa 300 deelnemers) 
 • Van Tuijl, C. (16-12-2020). Meer dan taal en rekenen. Lezing op teamdag van Expertis Onderwijsadviseurs (online).
 • Van Tuijl, C. (19-1-2021). Levensvaardigheden voor kinderen van de basisschool: sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijdrage aan conferentie Specifieke onderwijsbehoeften basisschoolkind voor deeltijdstudenten pabo Saxion. Online.
 • Van Tuijl, C. (25-1-2021). Onderwijs in Coronatijd. Presentatie op Schoolopleidersdag Stedendriehoek (Deventer). Online.
 • Van Tuijl, C. (28-1-2021). Volgen van ontwikkeling. Nieuwe observatie-volginstrumenten. Presentatie op Landelijk Overleg Primair Onderwijs (LOBO) Jonge Kind. Online.
 • Van Tuijl, C. (03-03-2021). Optimale kansen voor alle kinderen. Lezing voor Pm-ers en leerkrachten van het samenwerkingsverband Sine Limite te Deventer (online).
 • Van Tuijl, C. (13-4-2021). Onderwijs in Coronatijd. Hoe kunnen we als pabo scholen in de regio ondersteunen? Bijdrage aan studiedag APO (Deventer en Enschede).

 • Van Tuijl, C. (25-1-2021). Workshop Jonge Kind. Kleuteronderwijs: belang, doelen, spel. Bijdrage aan Schoolopleidersdag Stedendriehoek (Deventer). Online.
 •  Van Tuijl, C. (22-3-2021).  Workshop Gelijke kansen in het onderwijs. Kinderen die in armoede opgroeien? Bijdrage aan Schoolopleidersdag Stedendriehoek (Deventer). Online.

 • Van Tuijl, C. (2019). Aandacht voor babysignalen. Weblog ten behoeve van Early Years project .
 • Van Tuijl, C. (2019). Drie belangrijke getallen over kindontwikkeling. Weblog ten behoeve van Early Years project .
 • Van Tuijl, C. (2019). Educatieve ondersteuning in de kinderopvang. Weblog ten behoeve van Early Years project .
 • Van Tuijl, C. (2019). Je eigen gevoelens hanteren. Weblog ten behoeve van Early Years project .
 • Van Tuijl, C. (2019). Samen weet je meer. Weblog ten behoeve van Early Years project .

 • C. van Tuijl Gedrag in de bovenbouw (2019-2020): scholing bestaande uit 4 bijeenkomsten met leerkrachten bovenbouw. Liemersnovum te Zevenaar.
 • C. van Tuijl Gedrag in de onderbouw (2019-2020): scholing bestaande uit 3 bijeenkomsten met leerkrachten onderbouw. Liemersnovum te Zevenaar. 
 • I.F. Zijlstra Ouderbetrokkenheid 2019-2020: scholing bestaande uit 2 bijeenkomsten voor leerkrachten. SKOE te Enschede.
 • I.F. Zijlstra PLG Leren van spel 2019-2020:Train-de trainer versie, bestaande uit 6 bijeenkomsten voor leerkrachten onderbouw en twee trainers. Consent te Enschede.
 • I.F. Zijlstra Scholing Sfeer in de groep 2019-2020, 2 bijeenkomsten voor leerkrachten uit onder- en bovenbouw 2019-2020. PCBO te Apeldoorn.
 • C. van Tuijl (12-2-2021). Ondersteuning van visieontwikkeling Jonge Kind bij Stuurgroep Jonge Kind  van het samenwerkingsverband Sine Limite (online)

 • Zijlstra, I.F. & van Tuijl, C. (2019). Professionele Leergemeenschap: Leren van Spel. De Wereld van het Jonge Kind, 5,  4-7.
 • Van Tuijl, C. & Matthijssen, B. (2019). Het belang van pedagogisch handelen (1). Meer aandacht nodig. Basisschoolmanagement, 8, 4-6.
 • Van Tuijl, C. & Matthijssen, B. (2019). Het belang van pedagogisch handelen (2). De planmatige aanpak. Basisschoolmanagement, 8, 7-9.
 • Van Tuijl, C. (2020). Monitoren van sociale veiligheid: beter kijken naar gegevens metingen. Basisschoolmanagement, 34(4), 14-15.
 • Van Tuijl, C. (2020). Het kleuteronderwijs en de schoolleider. Basisschoolmanagement 34 (8), 4-7.

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

International Microsystems & Nanotechnology Conference (iMNC)

Lid OC

Onbezoldigd

Maart 2016 t/m heden

Development and Education of Youth in diverse Societies, Universiteit Utrecht

Universitair docent

Bezoldigd

Vaste baan (0,2 fte)

school.jpeg